Outokumpu - Vakaa kannattavuus ferrokromin tuotantohaasteista huolimatta - konsernin oikaistu käyttökate 199 milj. euroa


Outokumpu Oyj
Osavuosikatsaus
25.7.2017 klo 12.00
 

Vuoden 2017 toinen neljännes lyhyesti

Outokummun oikaistu käyttökate nousi 199 milj. euroon vuoden 2016 toisen neljänneksen 66 milj. eurosta. Tuloskehitykseen vaikutti myönteisesti vahva markkinatilanne: ferrokromin hinta oli merkittävästi korkeampi, ja perushinnat nousivat sekä Euroopassa että Amerikassa. Lisäksi Outokummun jatkuneet tehostamistoimenpiteet tukivat kannattavuutta, mutta ferrokromin tuotantomäärien lasku puolestaan heikensi sitä. Oikaistu käyttökate sisältää raaka-aineisiin liittyvien varastojen ja metallijohdannaisten nettotappion 9 milj. euroa (15 milj. euron voitto)1.

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 625 000 tonnia (629 000 tonnia).
 • Oikaistu käyttökate2 oli 199 milj. euroa (66 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 209 milj. euroa (62 milj. euroa).
 • Oikaistu liiketulos3 oli 145 milj. euroa (9 milj. euroa).
 • Liiketulos oli 154 milj. euroa (6 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 150 milj. euroa (54 milj. euroa).
 • Nettovelka laski 1 239 milj. euroon (31.3.2017: 1 376 milj. euroa).
 • Velkaantumisaste oli 48,4 % (31.3.2017: 55,0 %).
 • Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,2 % (6,2 %). 

1) Suluissa esitettävät vertailutiedot vuoden 2016 vastaavalta ajanjaksolta, ellei toisin mainita.
2) Käyttökate (EBITDA) ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutusta. Oikaisuiksi on luokiteltu olennaisia tuotto- ja kulueriä, kuten uudelleenjärjestelykuluja sekä omaisuuden tai liiketoimintojen myyntiin liittyviä voittoja tai tappioita.
3) Liiketulos (EBIT) ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutusta.

Vuoden 2017 ensimmäinen puolisko lyhyesti

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 1 264 000 tonnia (1 240 000 tonnia).
 • Oikaistu käyttökate oli 493 milj. euroa (95 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 518 milj. euroa (108 milj. euroa).
 • Oikaistu liiketulos oli 382 milj. euroa (-19 milj. euroa).
 • Liiketulos oli 407 milj. euroa (-6 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 97 milj. euroa (129 milj. euroa). 

Konsernin tunnusluvut

             
   

II/17

II/16 I/17

I–II/17

I–II/16 2016
Liikevaihto Milj. EUR

1 659

1 379 1 757

3 416

2 765 5 690
Käyttökate Milj. EUR

209

62 309

518

108 355
Oikaistu käyttökate 1) Milj. EUR

199

66 294

493

95 309
Liiketulos Milj. EUR

154

6 252

407

-6 103
Oikaistu liiketulos 2) Milj. EUR

145

9 238

382

-19 57
Tulos ennen veroja Milj. EUR

127

-22 224

351

-68 -13
Tilikauden tulos Milj. EUR

109

-20 182

291

-61 144
Osakekohtainen tulos EUR

0,26

-0,05 0,44

0,71

-0,15 0,35
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos EUR

0,25

-0,05 0,42

0,67

-0,15 0,35
Sijoitetun pääoman tuotto %

13,2

6,2 9,4

13,2

6,2 2,6
Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR

150

54 -53

97

129 389
Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR

1 239

1 485 1 376

1 239

1 485 1 242
Velkaantumisaste kauden lopussa %

48,4

69,1 55,0

48,4

69,1 51,4
Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. EUR

31

28 19

50

60 164
Ruostumattoman teräksen toimitukset 3) 1 000 tonnia

625

629 639

1 264

1 240 2 444
Henkilöstö kauden lopussa 4)  

10 254

10 645 10 420

10 254

10 645 10 600

1) Oikaistu käyttökate = Käyttökate – oikaisuiksi luokitellut erät.        
2) Oikaistu liiketulos = Liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät.
3) Ilman ferrokromitoimituksia.
4) 30.6.2017 konsernin palveluksessa oli lisäksi noin 750 kesätyöntekijää (30.6.2016: noin 800).  

                                                                                                                                     

Näkymät vuoden 2017 kolmannelle neljännekselle

Ruostumattoman teräksen kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Kolmannella neljänneksellä tavanomaisen kausivaihtelun arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti ruostumattoman teräksen kulutukseen. Outokumpu odottaakin Europe- ja Long Products -liiketoiminta-alueiden toimitusten vähenevän kolmannella neljänneksellä, kun taas Americasin toimitusten odotetaan pysyvän toisen neljänneksen tasolla. Sekä Euroopan että Yhdysvaltain markkinoilla on paineita perushintojen laskuun. 

Ferrokromin sopimushinnan laskun ja pienempien toimitusmäärien arvioidaan heikentävän kolmannen neljänneksen tulosta merkittävästi. Vaurioituneen ferrokromiuunin korjaus on saatu valmiiksi, ja uunin ylösajo on käynnissä. Uunin toiminnan odotetaan palaavan normaaliksi kolmannen neljänneksen aikana.

Seosainelisät ovat laskeneet raaka-ainekustannuksia nopeammin, minkä vuoksi raaka-aineisiin liittyvillä varastoilla ja metallijohdannaisilla odotetaan olevan huomattava negatiivinen vaikutus Outokummun tulokseen kolmannella neljänneksellä.

Markkinoiden kausivaihtelu, ferrokromin hinnan lasku, pienemmät ferrokromin toimitusmäärät sekä raaka-aineisiin liittyvien varastojen ja metallijohdannaisten tappiot heikentävät konsernin kolmannen neljänneksen oikaistua käyttökatetta, jonka arvioidaan jäävän merkittävästi alle toisen neljänneksen tason (199 milj. euroa).

Toimitusjohtaja Roeland Baan:

“Viimeisten puolentoista vuoden aikana olemme saaneet aikaan selkeän muutoksen liiketoiminnassamme: olemme kehittäneet myyntiä ja tuotantoa, parantaneet tehokkuuttamme ja karsineet kustannuksiamme. Kuluvan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksemme oli lähes 500 miljoonaa euroa, mikä kertoo siitä, että merkittävät parannustoimenpiteemme tuottavat tulosta.

On kuitenkin selvää, että liiketoiminnassamme on vielä paljon käyttämätöntä potentiaalia, ja koko organisaatiomme on valjastettu sen täysimääräiseen hyödyntämiseen strategisten tavoitteidemme mukaisesti. Olen äärimmäisen ylpeä eri puolilla Outokumpua näkemästäni innosta, omistautumisesta ja sitoutumisesta, ja olen vakuuttunut siitä, että olemme hyvin aikataulussa saavuttaaksemme vuoden 2020 visiomme ja taloudelliset tavoitteemme.

Turvallisuus on kuudesta strategisesta tavoitteestamme arjessa kaikkein tärkein. Vaikka turvallisuustuloksemme ovat parantuneet, toukokuussa Ruotsin Degerforsissa sattui kuolemaan johtanut traaginen onnettomuus, mikä osoittaa, että meidän on parannettava turvallisuuskäyttäytymistämme entisestään. Emme voi olla tyytyväisiä yhtiön yleiseen kehitykseen, ennen kuin olemme saavuttaneet turvallisuustavoitteemme.

Tuloskehityksemme oli vahvaa toisella neljänneksellä. Kaikki liiketoiminta-alueemme paransivat tulostaan vuoden 2016 toisesta neljänneksestä. Vaikka ferrokromin ja ruostumattoman teräksen hintojen nousu tuki tuloskehitystämme, olen erityisen tyytyväinen perusliiketoimintamme jatkuvaan kehitykseen. Ylitimme toisellakin neljänneksellä tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiselle asettamamme tavoitteet. Myynnissä pidimme toimitusmäärät hyvällä tasolla ja nostimme perushintoja ajankohtana, jolloin jakelijat alkoivat purkaa varastojaan odottaessaan markkinahintojen laskevan.

Samalla on kuitenkin ilmiselvää, että olisimme voineet tehdä jopa paremman tuloksen. Yhden ferrokromiuunimme jatkuvat ongelmat vaikuttivat negatiivisesti tulokseen. Myös raaka-ainehintojen lasku lisäsi paineita. Tästä huolimatta Europe-liiketoiminta-alueen oikaistu käyttökate kasvoi edellisvuodesta 130 prosenttia 178 miljoonaan euroon. Sekä Americas että Long Products tekivät vakaan tuloksen – 27 ja 7 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin tekivät tappiota.

Nettovelan vähentäminen on yhä yksi tärkeimmistä tavoitteistamme. Toisen neljänneksen rahavirta oli 150 miljoonaa euroa, minkä ansiosta nettovelkamme laski 1 239 miljoonaan euroon. Olemme luottavaisia sen suhteen, että saavutamme tavoitteemme vähentää nettovelan alle 1,1 miljardin euron vuoden 2017 loppuun mennessä.

Kolmannen neljänneksen tulokseen vaikuttavat luonnollisesti tavanomainen kausivaihtelu, ferrokromin hinnanlasku sekä heinäkuun kunnossapitoseisokin vuoksi laskenut ferrokromituotanto. Lisäksi raaka-ainehintojen jyrkkä lasku pienentää katteita käyttäessämme aiemmin korkeammilla hinnoilla ostettuja raaka-aineita. Ruostumattoman teräksen markkinoiden näkymät ovat kuitenkin myönteiset, ja odotamme ruostumattoman teräksen kysynnän pysyvän hyvänä sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa.”

Puhelinkonferenssi tänään klo 15.00

Puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tiistaina 25.7.2017 klo 15.00. Puhelinkonferenssi on englanninkielinen. Tuloksen esittelevät Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan sekä talous- ja rahoitusjohtaja Christoph de la Camp. Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 6937 9543. Tunnuskoodi on 6700111.

Tilaisuutta voi seurata suorana verkossa osoitteessa http://edge.media-server.com/m/p/simipc89.  Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com/fi/sijoittajat.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla 25.7.2017 arviolta klo 18.00 lähtien osoitteessa www.outokumpu.com/en/investors/IR-events/webcasts.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, puh. (09) 421 3466, matkapuh. 040 576 0288

Media: Reeta Kaukiainen, puh. 050 522 0924

Outokumpu Oyj

 

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on noin 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fi      outokumpu.com/stainless-news      choosestainless.outokumpu.com