OUTOKUMMUN TILINPääTöSTIEDOTE 2005 ? MUUTOSTEN VUOSI VAIKEISSA MARKKINAOLOSUHTEISSA


OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.2.2006 KLO 13.00 OUTOKUMMUN TILINPääTöSTIEDOTE 2005 – MUUTOSTEN VUOSI VAIKEISSA MARKKINAOLOSUHTEISSA Outokummun liikevaihto kasvoi 8 % vuonna 2005 ja oli 5 552 milj. euroa. Liikevoitto oli 83 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 212 milj. euroa. Jatkuvien toimintojen tilikauden tappio oli 3 milj. euroa ja myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tappio 360 milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli -2,01 euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta nousi 459 milj. euroon. Konsernin velkaantumisaste, 74,5 %, oli tavoitetasolla. Hallitus esittää osingoksi 0,45 euroa osakkeelta. 1.10. - 1.7. - 1.1. - 1.1.- 31.12. 30.9. 31.12. 31.12. Konsernin tunnusluvut 2005 2005 2005 2004 Liikevaihto Milj. EUR 1 317 1 191 5 552 5 122 Liikevoitto Milj. EUR -179 -20 83 436 Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät Milj. EUR -164 10 -129 19 Voitto (+), tappio (-) ennen Milj. EUR -191 -39 22 440 veroja Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto (+), tappio (-) Milj. EUR -165 -31 -3 379 Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tilikauden voitto (+), tappio (-) Milj. EUR -14 -5 -360 7 Tilikauden voitto (+), tappio (-) Milj. EUR -180 -36 -363 386 Osakekohtainen tulos EUR -0,99 -0,20 -2,01 2,12 Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos EUR -0,91 -0,17 -0,02 2,08 Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen osakekohtainen tulos EUR -0,08 -0,03 -1,99 0,04 Osakekohtainen osinko EUR - - 0,45 1) 0,50 Jatkuvien toimintojen investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. EUR 57 39 174 414 Sijoitettu pääoma kauden lopussa Milj. EUR 3 599 3 981 3 599 4 941 Sijoitetun pääoman tuotto % -18,8 -2,0 1,9 9,6 Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR 206 132 459 -128 Korollinen nettovelka kauden Milj. EUR 1 537 1 744 1 537 2 435 lopussa Omavaraisuusaste kauden lopussa % 38,2 38,7 38,2 35,8 Velkaantumisaste kauden lopussa % 74,5 77,9 74,5 97,2 Ruostumattoman teräksen 1 000 tonnia 370 333 1 647 1 786 toimitukset Jatkuvien toimintojen henkilöstö keskimäärin 11 013 11 746 11 517 11 787 1) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle. VUOSI 2005 LYHYESTI -Konsernin vision – olla kiistaton ykkönen ruostumattomassa teräksessä ja perustaa menestys toiminnalliseen erinomaisuuteen – saavuttamista tuki konsernin muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan myynti vuonna 2005. Järjestelyn seurauksena Outokumpu on nyt kansainvälinen ruostumattomaan teräkseen ja teknologiaan keskittyvä yhtiö. -Ruostumattoman teräksen markkinatilanne oli vuonna 2005 vaikea etenkin standardilaatuisten volyymituotteiden osalta. Varastojen purkaminen jatkui ja raaka-aineiden hinnat olivat erittäin korkeat. Maailmanlaajuinen kysyntä heikkeni hieman, mutta kehitys vaihteli alueittain. CRU:n arvioiden mukaan litteiden tuotteiden kulutus laski läntisessä Euroopassa ja Yhdysvalloissa 5 % ja nousi Kiinassa 12 %. Pitkään jatkunut varastojen purkaminen johti ruostumattomien terästuotteiden ylitarjontaan, ja teräsyhtiöt vastasivat markkinatilanteen heikkenemiseen leikkaamalla tuotantoa vuoden jälkipuoliskolla. Perushinnat laskivat koko vuoden 2005 ajan. Kylmävalssatun 304 -laadun Saksan perushinta oli vuoden 2004 joulukuussa 1 425 euroa tonnilta, ja laski 1 030 euroon tonnilta vuoden 2005 lopussa. Erikoislaatujen ja projektimyynnin kysyntä oli standardilaatuisten tuotteiden kysyntää voimakkaampaa. -Varmistaakseen kannattavuustavoitteidensa saavuttamisen ja sopeuttaakseen liiketoimintansa uuteen kilpailuympäristöön Outokumpu käynnisti syksyllä useita toimenpiteitä. Kiinteiden kustannusten leikkausohjelma kattaa kaikki ruostumattoman teräksen liiketoimintayksiköt ja konsernitoiminnot. Tavoitteena on, että kiinteiden kustannusten noin 100 milj. euron vuotuinen vähennys toteutuu osittain vuoden 2006 toisella vuosipuoliskolla ja täysimääräisesti vuonna 2007. Lisäksi Outokumpu päätti lopettaa Coil Products Sheffieldin (CPS) tuotannon huhtikuun 2006 lopussa ja sopeuttaa Sheffieldin sulaton ja Avestan kuumavalssaamon kapasiteetteja vastaavasti. Järjestelyn arvioidaan parantavan konsernin vuotuista liikevoittoa noin 50 milj. euroa vuoden 2006 jälkimmäisestä puoliskosta alkaen. Näiden toimenpiteiden seurauksena Outokummun henkilöstö vähenee noin 1 500 työntekijällä. -CPS:n tuotannon lopettaminen ja uusien tilausten siirtäminen Tornioon varmistaa, että Tornio, maailman suurin ruostumattoman teräksen integroitu tuotantoyksikkö, voi ajaa täydellä kuormalla ja näin hyödyntää kustannustehokkuuttaan. Tämä yhdessä kiinteiden kustannusten leikkausohjelman ja toiminnalliseen erinomaisuuteen tähtäävien ohjelmien kanssa parantaa Outokummun kannattavuutta ja tukee taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. -Outokummun liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 5 552 milj. euroa. Ruostumattoman teräksen korkeat markkinahinnat ja parantunut tuotevalikoima kasvattivat liikevaihtoa, vaikka toimitusmäärät laskivat 8 prosenttia 1 647 000 tonniin. Outokumpu Technologyn liikevaihto kasvoi 39 %. -Liikevoitto oli 83 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 212 milj. euroa. Ennätyksellisen matalat perushinnat, toimitusmäärien pieneneminen sekä varaston kiertonopeuden ja laskutettavan seosainelisän välisestä ajoituserosta johtuneet varastotappiot rasittivat liikevoittoa vuoden 2005 jälkimmäisellä puoliskolla. Kertaluonteisiin eriin sisältyy CPS:n tuotannon lopettamiseen liittyviä alaskirjauksia ja kertaluonteisia kuluja 130 milj. euroa sekä kiinteiden kustannusten leikkausohjelman toteuttamiseen liittyviä kuluja 34 milj. euroa. Bolidenin osakkeiden myynnistä saatiin 35 milj. euron kertaluonteinen myyntivoitto. -Korkeiden metallien hintojen sekä kaivos- ja metalliteollisuuden vahvan investointiaktiviteetin ansiosta vuosi 2005 oli menestyksellinen Outokumpu Technologylle. Technology hyötyi hyvästä markkinatilanteesta ja sai useita suuria hankkeita koskevia tilauksia. Liikevaihto kasvoi 590 milj. euroon ja liikevoitto oli ennätykselliset 25 milj. euroa. Vahva 596 milj. euron tilauskanta vuoden 2005 lopussa viittaa hyvän tuloskehityksen jatkumiseen myös vuonna 2006. -Konsernin liiketulos oli loka–joulukuussa 179 milj. euroa tappiollinen. Liiketappioon sisältyy 164 milj. euroa kertaluonteisia kuluja. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja varastotappioita oli hieman voitollinen. -Muokattujen kuparituotteiden liiketoiminta myytiin huhtikuussa, minkä jälkeen Outokumpu Copper on raportoitu myytyinä ja myytävänä olevina toimintoina, joiden tulos esitetään erillään konsernin jatkuvien toimintojen tuloksesta. Kokonaiskauppahinta oli 612 milj. euroa. Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen 360 milj. euron tappio koostuu pääosin kuparituoteliiketoiminnan myynnin 252 milj. euron myyntitappiosta sekä kaupan ulkopuolelle jääneen Outokumpu Copper Tube and Brass -liiketoiminnan omaisuuseriin kohdistuneesta 86 milj. euron arvonalentumistappiosta. Ohjelma Tube and Brass - liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi on käynnistetty ja Outokummun aikomuksena on luopua tästä toiminnasta. -Liiketoiminnan nettorahavirta oli 459 milj. euroa. Käyttöpääomaa vapautui 202 milj. euroa. Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat 174 milj. euroon. Tornion laajennus valmistui ja uusi kapasiteetti on ollut teknisesti käytettävissä vuoden 2005 jälkipuoliskolla. Konsernin käynnistämässä lyhyen aikavälin kannattavuuden parantamisohjelmassa on asetettu tiukat rajat käyttöomaisuusinvestoinneille: vuotuiset investoinnit on tarkoitus pitää 175 milj. euron tasolla vuosina 2006–2007. Vuonna 2006 käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan kuitenkin olevan suuremmat joidenkin vuodelta 2005 siirtyneiden investointien vuoksi, mutta ne eivät kuitenkaan ylitä vuotuisten 210 milj. euron poistojen määrää. Konsernin korollinen nettovelka vuoden lopussa oli 1 537 milj. euroa. Velkaantumisaste laski 74,5 %:iin ja saavutti näin alle 75 %:n tavoitetason. LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Maailmantalouden kasvun odotetaan säilyvän hyvänä vuonna 2006. Vaikka maailmanlaajuinen ruostumattoman teräksen kysyntä hieman heikkeni vuonna 2005 varastojen purkamisen ja raaka-aineiden erittäin korkean hintatason sekä voimakkaan hintavaihtelun seurauksena, ruostumattoman teräksen peruskysyntä on pysynyt terveellä tasolla. Kulutuksen odotetaan edelleen kasvavan pitkällä aikavälillä 5–7 % vuodessa. Tilausten määrä kääntyi kasvuun vuoden 2005 lopulla ja markkinoilla ollaan varovaisen optimistisia vuoden 2006 alun suhteen. Outokumpu on nostanut Euroopan kylmävalssatun 304-laadun perushintoja vähitellen vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen toimituksille yhteensä 100 euroa tonnilta tai enemmän. Korotukset vaihtelevat maittain. Tilauskanta on vahvistunut, ja lisäkorotuksia tavoitellaan myös huhtikuusta eteenpäin. Vuonna 2006 tavoitteena on käyttää Tornion lopputuotekapasiteettia täysimääräisesti ja näin hyödyntää sen kustannustehokkuutta. Outokummun lähiajan kannattavuuden odotetaan paranevan vuoden 2005 jälkipuoliskoon verrattuna. Perushinnat olivat kuitenkin vuoden 2006 alkaessa edelleen hyvin matalalla tasolla, ja siksi liikevoiton odotetaan kuitenkin jäävän merkittävästi vuoden 2005 alkupuoliskon hyvää tasoa heikommaksi. Toimitusjohtaja Juha Rantanen kommentoi: "Ruostumattoman teräksen markkinatilanne oli viime vuonna erittäin haastava etenkin standardilaatuisissa tuotteissa. Tämä johtui ennen kaikkea siitä, että asiakkaamme purkivat voimakkaasti varastojaan, mikä puolestaan heikensi kysyntää ja loi hintapaineita. Erikoislaadut menestyivät kuitenkin paremmin, koska niiden markkinat ovat luonteeltaan vakaammat. Olen vakuuttunut, että ruostumattoman teräksen markkinat kasvavat edelleen pitkällä aikavälillä hyvää vauhtia. Olemme käynnistäneet useita ohjelmia kustannusten alentamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi, jotta saavuttaisimme taloudelliset tavoitteemme myös haastavassa markkinatilanteessa. Vuoden 2006 keskeisenä teemana on päätettyjen kustannusleikkausten toteuttaminen, ja hyödyt toteutuvat täysimääräisinä vuodesta 2007 alkaen." JOHDON TULOSANALYYSI – NELJÄS NELJÄNNES Konsernin tunnuslukuja Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 Liikevaihto General Stainless 1 018 1 106 961 1 152 4 237 Specialty Stainless 640 720 601 741 2 702 Technology 81 104 91 146 423 Muu toiminta 55 50 56 57 218 Sisäinen myynti -599 -698 -566 -596 -2 458 Konserni 1 196 1 283 1 143 1 500 5 122 Liikevoitto General Stainless 78 74 44 72 269 Specialty Stainless 51 46 36 48 181 Technology 9 -1 2 20 30 Muu toiminta 1) -3 -8 -12 -27 -50 Sisäiset erät -7 12 -2 1 5 Konserni 1) 129 123 69 115 436 Ruostumattoman teräksen toimitukset 1 000 tonnia I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 Kylmävalssatut tuotteet 239 221 213 217 890 Kirkkaat kuumanauhat 103 99 74 157 432 Muut 138 123 87 116 464 Toimitukset yhteensä 479 444 374 490 1 786 Markkinahinnat ja valuuttakurssit I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 Markkinahinnat 2) Ruostumaton teräs Perushinta EUR/t 1 397 1 433 1 442 1 425 1 424 Seosainelisä EUR/t 725 847 815 925 828 Markkinahinta EUR/t 2 122 2 280 2 257 2 350 2 252 Nikkeli USD/t 14 737 12 503 13 998 14 080 13 852 EUR/t 11 792 10 379 11 455 10 850 11 136 Ferrokromi (Cr-sisältö) USD/lb 0,61 0,69 0,73 0,73 0,69 EUR/kg 1,08 1,26 1,32 1,24 1,22 Molybdeeni USD/lb 8,20 14,61 16,91 25,85 16,39 EUR/kg 14,46 26,49 30,50 43,92 29,05 Kierrätysteräs USD/t 231 211 238 265 236 EUR/t 185 176 195 204 190 Valuuttakurssit EUR/USD 1,250 1,200 1,220 1,298 1,244 EUR/SEK 9,184 9,150 9,150 9,013 9,124 EUR/GBP 0,680 0,667 0,672 0,695 0,679 Milj. EUR I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 Liikevaihto General Stainless 1 286 1 158 813 816 4 073 Specialty Stainless 785 819 584 552 2 739 Technology 65 158 144 223 590 Muu toiminta 55 64 58 60 238 Sisäinen myynti -736 -610 -408 -335 -2 088 Konserni 1 456 1 589 1 191 1 317 5 552 Liikevoitto General Stainless 71 93 -55 -170 -62 Specialty Stainless 55 65 14 -23 110 Technology -8 4 6 23 25 Muu toiminta 1) 10 -3 9 -7 8 Sisäiset erät -6 3 5 -1 1 Konserni 1) 121 161 -20 -179 83 Ruostumattoman teräksen toimitukset 1 000 tonnia I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 Kylmävalssatut tuotteet 233 226 195 212 867 Kirkkaat kuumanauhat 135 126 61 68 391 Muut 117 106 77 89 390 Toimitukset yhteensä 485 459 333 370 1 647 Markkinahinnat ja valuuttakurssit I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 Markkinahinnat 2) Ruostumaton teräs Perushinta EUR/t 1 332 1 217 1 113 1 035 1 174 Seosainelisä EUR/t 875 956 1 012 923 942 Markkinahinta EUR/t 2 207 2 173 2 125 1 958 2 116 Nikkeli USD/t 15 348 16 411 14 567 12 649 14 744 EUR/t 11 704 13 031 11 941 10 644 11 851 Ferrokromi (Cr-sisältö) USD/lb 0,78 0,78 0,73 0,68 0,74 EUR/kg 1,31 1,37 1,32 1,26 1,32 Molybdeeni USD/lb 32,02 35,62 31,74 30,66 32,51 EUR/kg 53,84 62,35 57,37 56,89 57,61 Kierrätysteräs USD/t 240 209 236 212 224 EUR/t 183 166 194 179 180 Valuuttakurssit EUR/USD 1,311 1,259 1,220 1,188 1,244 EUR/SEK 9,074 9,208 9,366 9,473 9,282 EUR/GBP 0,694 0,679 0,683 0,680 0,684 1) Myytyihin ja myytävänä oleviin toimintoihin liittyvät johdannaisten markkina-arvostuserot on uudelleenryhmitelty liikevoitosta rahoituseriin. Kaikkien esitettyjen kausien luvut on oikaistu. 2) Lähteet: Ruostumaton teräs: CRU - Saksan perushinta, seosainelisä ja markkinahinta (2 mm cold rolled 304 sheet), arvioidut hinnat kauden toimituksille. Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) käteisnoteeraus. Ferrokromi: Metal Bulletin - ferrochrome lumpy chrome charge, basis 52% chrome. Molybdeeni: Metal Bulletin - molybdeenioksidi, Eurooppa. Kierrätysteräs: Metal Bulletin - Steel scrap HMS1 fob Rotterdam. Markkinoilla näkyvissä myönteisiä merkkejä Maailmantalouden kasvu jatkui loka–joulukuussa 3 %:n vauhtia, mutta Euroopan talouskasvu jäi vaatimattomaksi. Ruostumattoman teräksen kysyntä alkoi kauden aikana piristyä Euroopassa, kun vuoden 2005 jälkimmäisellä puoliskolla toteutetut huomattavat tuotannon leikkaukset vähensivät ylitarjontaa ja varastot alkoivat palautua normaalille tasolle. Hinnat laskivat kuitenkin edelleen neljänneksen aikana. Kylmävalssatun 304 -laadun Saksan perushinta laski 40 euroa tonnilta ja päätyi joulukuussa 1 030 euroon tonnilta. Perushintojen lasku on nyt kuitenkin pysähtynyt, ja perushinnan korotuksia on jo toteutettu vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen toimituksille. Yhdysvaltain perushinnat olivat loka–joulukuussa korkeampia kuin Euroopassa ja Aasiassa. Ruostumattoman teräksen seosaineiden hinnat laskivat edelleen terästuottajien heikentyneen kysynnän vuoksi. Nikkelin hinta oli neljänneksellä keskimäärin 12 649 dollaria tonnilta eli 13 % alhaisempi kuin kolmannella neljänneksellä. Nikkelin hinta lähti jälleen nousuun vuoden 2006 alussa ja oli tammikuun lopussa 15 200 euroa tonnilta. Ferrokromimarkkinat olivat ylijäämäiset ja loka–joulukuun sopimushinta laski 7 % edellisestä neljänneksestä ja oli 0,68 dollaria naulalta. Ferrokromimarkkinoiden odotetaan pysyvän ylijäämäisinä, ja vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen sopimushinnaksi muodostui 0,63 dollaria naulalta. Molybdeenimarkkinat pysyivät lievästi ylijäämäisinä, ja molybdeenin hinta laski 2 % edellisestä neljänneksestä pysyen kuitenkin historiallisen korkealla tasolla. Kierrätysteräksen hinta laski loka–joulukuussa 10 %. Ruostumattoman teräksen seosainelisä laski elokuun ennätystasolta kuukausittain neljännellä neljänneksellä. Seosainelisä laski edelleen tammikuussa, mutta nousi hieman helmikuussa. Liiketulos tappiollinen – liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja varastotappiota kuitenkin hieman voitollinen Konsernin liikevaihto kasvoi neljännellä neljänneksellä 11 prosenttia 1 317 milj. euroon. Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 11 % edellisestä neljänneksestä. Liikevaihdon kasvu tuli pääasiassa Technologysta, kun taas General Stainlessin liikevaihto pysyi edellisen neljänneksen tasolla ja Specialty Stainlessin liikevaihto laski hieman. Konsernin liiketulos oli loka–joulukuussa 179 milj. euroa tappiollinen. Liiketulos ilman varastotappioita ja 164 milj. euron kertaluonteisia kuluja oli hieman voitollinen. Kertaluonteisiin eriin sisältyy Coil Products Sheffieldin (CPS) tuotannon lopettamiseen liittyvät 130 milj. euron alaskirjaukset ja kulut sekä kiinteiden kustannusten leikkausohjelman toteuttamiseen liittyvät 34 milj. euron kulut. Technologyn liikevoitto oli erittäin hyvä. General Stainless – toimitukset kasvoivat mutta perushinnat laskivat edelleen General Stainless Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 Liikevaihto 1 018 1 106 961 1 152 4 237 josta Tornio Works 522 578 471 613 2 183 Liikevoitto 78 74 44 72 269 josta Tornio Works 70 67 47 57 241 Sidottu pääoma kauden lopussa 2 624 2 737 2 811 2 882 2 882 Päätuotteiden toimitukset (1 000 tonnia) Kylmävalssatut tuotteet 220 201 200 196 818 Kirkkaat kuumanauhat 81 77 57 119 335 Muut 220 234 160 184 799 Divisioonan toimitukset yhteensä 522 513 417 499 1 951 Milj. EUR I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 Liikevaihto 1 286 1 158 813 816 4 073 josta Tornio Works 699 657 476 467 2 299 Liikevoitto 71 93 -55 -170 -62 josta Tornio Works 59 74 -36 -48 49 Sidottu pääoma kauden lopussa 2 920 2 901 2 820 2 484 2 484 Päätuotteiden toimitukset (1 000 tonnia) Kylmävalssatut tuotteet 210 183 162 179 734 Kirkkaat kuumanauhat 102 89 41 53 284 Muut 238 192 105 97 631 Divisioonan toimitukset yhteensä 550 463 307 329 1 649 General Stainlessin liikevaihto oli edellisen neljänneksen tasolla, vaikka toimitukset kasvoivat 7 %. Liiketappio oli 170 milj. euroa, mihin sisältyy 127 milj. euroa CPS tuotannon lopettamiseen liittyviä alaskirjauksia ja kuluja sekä 11 milj. euroa kiinteiden kustannusten leikkausohjelman toteuttamiseen liittyviä kuluja. Matalat perushinnat vaimensivat toimitusten kasvun vaikutusta. Viimeisen neljänneksen tulosta rasittivat myös varaston kiertonopeuden ja laskutettavan seosainelisän välisestä ajoituserosta johtuvat varastotappiot. Tornio Worksin liiketappio oli 48 milj. euroa, mihin sisältyy 8 milj. euroa kertaluonteisia kuluja. Lopputuotteiden toimitusmäärät palasivat loka–joulukuussa korkeammalle tasolle, mutta sulatot ja kuumavalssaamo kärsivät tilausten vähyydestä eikä Tornion kustannustehokkuutta voitu hyödyntää täysimääräisesti. Varastotappiot heikensivät eniten Tornion tulosta. Laajentaakseen tuotevalikoimaansa Outokumpu teki marraskuussa päätöksen aloittaa ferriittisten teräslaatujen tuotannon Torniossa. Kupu-uuneihin investoidaan 13 milj. euroa, ja ferriittisten teräslaatujen toimituskapasiteetti tulee olemaan 60 000 tonnia vuodessa. Ensimmäiset toimitukset ajoittuvat vuoden 2007 ensimmäiselle neljännekselle. CPS:n tuotannon lopettamista koskevat yt-neuvottelut saatiin päätökseen 23.12.2005, ja tuotanto (vuotuinen kapasiteetti 300 000 tonnia) lopetetaan huhtikuun 2006 loppuun mennessä. CPS:n tuotannon lopettamisen ja Sheffieldin sulaton operatiivisen tuotantokapasiteetin sopeuttamisen seurauksena henkilöstön määrä vähenee 670 työntekijällä. Tilauskanta on vahvistunut ja vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen toimitusten perushinnat ovat nousseet. Lisäkorotuksia tavoitellaan huhtikuusta eteenpäin. Tavoitteena on käyttää Tornion lopputuotteiden kapasiteetti täysimääräisesti ja näin hyödyntää sen kustannustehokkuutta. General Stainlessin liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan tulevina kuukausina selvästi vuoden 2005 jälkimmäiseen puoliskoon verrattuna. Specialty Stainless – erikoislaatujen ja projektimyynnin tulos tyydyttävä Specialty Stainless Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 Liikevaihto 640 720 601 741 2 702 Liikevoitto 51 46 36 48 181 Sidottu pääoma kauden lopussa 1 148 1 224 1 213 1 250 1 250 Päätuotteiden toimitukset (1 000 tonnia) Kylmävalssatut tuotteet 48 47 31 42 169 Kirkkaat kuumanauhat 58 53 37 57 204 Muut 153 157 136 142 588 Divisioonan toimitukset yhteensä 258 257 205 241 961 Milj. EUR I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 Liikevaihto 785 819 584 552 2 739 Liikevoitto 55 65 14 -23 110 Sidottu pääoma kauden lopussa 1 248 1 358 1 310 1 161 1 161 Päätuotteiden toimitukset (1 000 tonnia) Kylmävalssatut tuotteet 44 54 43 47 188 Kirkkaat kuumanauhat 57 43 30 30 160 Muut 148 148 89 71 455 Divisioonan toimitukset yhteensä 249 245 162 148 803 Specialty Stainlessin liikevaihto supistui loka–joulukuussa 5 % ja toimitusmäärät laskivat 9 %. Liiketappio oli 23 milj. euroa, mihin sisältyvät Avestan operatiivisen tuotantokapasiteetin sopeuttamiseen ja kiinteiden kustannusten leikkausohjelmaan liittyvät 21 milj. euron kertaluonteiset kulut. Erikoislaatujen ja projektimyynnin toimitusmäärät ja hinnat olivat tyydyttävällä tasolla. Etenkin Hot Rolled Plate -liiketoiminnan tulos on pysynyt hyvänä, koska kysyntä tärkeimmillä asiakastoimialoilla kasvaa voimakkaasti. Standardilaatujen heikko kysyntä ja varastotappiot rasittivat myös Specialty Stainlessin tulosta. Perushintojen lasku kohdistui ensisijaisesti standardilaatuihin, mutta erikoislaatujen ja - tuotteiden myynti vakautti kannattavuutta. Specialty Stainlessin asiakastoimialojen investoinnit pysyivät vakaina koko vuoden 2005 ajan, ja tilanteen odotetaan jatkuvan myös vuonna 2006. Specialty Stainlessin tuotteita käytetään muun muassa öljy- ja kaasuteollisuudessa, suolanpoistossa, rakennusteollisuudessa sekä paperiteollisuudessa. Specialty Stainlessin liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan vuoden 2005 jälkimmäiseen puoliskoon verrattuna. Technologyn liikevaihto ja liikevoitto nousivat ennätystasolle Technology Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 Liikevaihto 81 104 91 146 423 Liikevoitto 9 -1 2 20 30 Sidottu pääoma kauden lopussa 27 45 29 39 39 Tilauskanta kauden lopussa 390 336 423 458 458 Milj. EUR I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 Liikevaihto 65 158 144 223 590 Liikevoitto -8 4 6 23 25 Sidottu pääoma kauden lopussa 40 32 60 4 4 Tilauskanta kauden lopussa 490 520 525 596 596 Technologylle neljäs neljännes oli menestyksellinen. Useita projekteja luovutettiin ja muut edistyivät hyvin, mikä kasvatti liikevaihtoa ja liikevoittoa. Liikevaihto kasvoi 55 % edellisestä neljänneksestä, ja liikevoittoprosentti nousi 10 %:iin. Saadut ennakkomaksut vähensivät sidottua pääomaa merkittävästi ja kassavirta oli hyvällä tasolla 60 milj. eurossa. Technologyn tilauskanta vahvistui ja oli vuoden 2005 lopussa 596 milj. euroa, mikä on 30 % korkeampi kuin vuoden 2004 lopussa. Uusia tilauksia kirjattiin neljänneksen aikana 260 milj. euron arvosta. Viimeisen neljänneksen tärkein tilaus oli Samarco Mineracao S.A.:lle Brasiliaan rakennettava maailman suurin rautapellettien sintrausuuni. Sopimuksen arvo on 170 milj. euroa ja se kattaa rautapellettien sintrausuunin suunnittelun, toimituksen, rakentamisen ja käyttöönoton. International Ferro Metalsilta ja Xstratalta kirjattiin tilaukset teknologiatoimituksista niiden ferrokromilaitoksiin Etelä-Afrikassa. Tilausten arvo ylittää 40 milj. euroa. Yksi suurimmista mineraalien käsittelyn tilauksista oli jauhatusteknologian toimitus suureen SAG-laitokseen First Quantum Mineralsille Kongoon. Hankkeen arvo on yli 10 milj. euroa. Lisäksi allekirjoitettiin yli 20 milj. euron sopimus kuparin sulatus- ja konvertointiteknologian toimittamisesta Jiangxi Copper Companyn Kiinassa sijaitsevan Guixin kuparitehtaan laajennukseen. Outokumpu Technologyn lähivuosien strateginen painopiste on kannattavuuden parantamisessa ja liiketoiminnan kasvattamisessa. Vuoteen 2008 mennessä Outokumpu Technologyn tavoitteena on saavuttaa 700 milj. euron liikevaihto nykyliiketoimintakonseptilla ja 50 milj. euron tulos ennen veroja. Outokumpu Technologyn visio on olla johtava teknologiakumppani mineraalien ja metallien valmistuksen alalla. Metallien hintojen nousu on jatkunut, ja metalli- ja kaivosteollisuus investoivat vilkkaasti sekä rauta- että muiden metallien tuotantoon. Outokumpu Technologyn tilauskannan odotetaan pysyvän vahvana, mikä tukee hyvän tuloskehityksen jatkumista vuonna 2006 ja strategisten tavoitteiden saavuttamista. Muu toiminta Muu toiminta Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 Liikevaihto 55 50 56 57 218 Liikevoitto 1) -3 -8 -12 -27 -50 Sidottu pääoma kauden lopussa 89 83 113 58 58 Milj. EUR I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 Liikevaihto 55 64 58 60 238 Liikevoitto 1) 10 -3 9 -7 8 Sidottu pääoma kauden lopussa 34 44 37 140 140 1) Myytyihin ja myytävänä oleviin toimintoihin liittyvät johdannaisten markkina-arvostuserot on uudelleenryhmitelty liikevoitosta rahoituseriin. Kaikkien esitettyjen kausien luvut on oikaistu. Muu toiminta muodostuu konsernin varsinaisiin liiketoimintoihin kuulumattomista toiminnoista sekä teollisista omistuksista. Myös liiketoimintayksiköille kohdistamattomat liiketoiminnan kehittämisen ja konserninjohdon kulut raportoidaan Muun toiminnan tuloksessa. Muun toiminnan tulos vuoden viimeiseltä neljännekseltä sisältää kertaluonteisia kiinteiden kustannusten leikkausohjelmaan liittyviä kuluja 3 milj. euroa ja CPS:n sulkemisen johdosta tehdyn IT- järjestelmään liittyvän alaskirjauksen 3 milj. euroa. Oheisissa liitteissä esitetään tiivistelmä hallituksen toimintakertomuksesta vuodelta 2005 sekä otteita tilinpäätöksestä. Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. Lisätietoja antavat: Kari Lassila, Johtaja – Sijoittajasuhteet ja viestintä, puh. (09) 421 2555, kari.lassila@outokumpu.com Vesa-Pekka Takala, Talousjohtaja, puh. (09) 421 4134, vesa-pekka.takala@outokumpu.com Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435, eero.mustala@outokumpu.com Tiedotustilaisuus ja suora internetlähetys tänään kello 15.00 Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys (webcast) koskien vuoden 2005 tulosta järjestetään 2.2.2006 klo 15.00 hotelli Kämpin Peilisalissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Tilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin välityksellä soittamalla 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 207 162 0125. Tunnussana on ”Outokumpu”: Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana internetissä osoitteessa www.outokumpu.com. Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com -> Investors -> Downloads. Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa www.outokumpu.com 2.2.2006 klo 17.00 lähtien. Nauhoitus puhelinkonferenssista on kuunneltavissa maanantaihin 6.2.2006 saakka numerossa +44 20 7031 4064. Tunnuskoodi on 691364. OUTOKUMPU OYJ Konserninjohto Ingela Ulfves Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet puh. (09) 421 2438, gsm 040 515 1531, fax (09) 421 2125 e-mail: ingela.ulfves@outokumpu.com www.outokumpu.com TIIVISTELMä HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSESTA VUODELTA 2005 Merkittävän rakennemuutoksen vuosi, mutta vaikea markkinatilanne heikensi tulosta Outokumpu toteutti vuonna 2005 merkittävän rakennemuutoksen. Muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan myynti Nordic Capitalille saatettiin päätökseen kesäkuussa 2005. Outokumpu Copper Tube and Brass -liiketoiminta jäi kaupan ulkopuolelle. Ohjelma sen kannattavuuden parantamiseksi on käynnistetty ja Outokummun aikomuksena on luopua tästä toiminnasta. Muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan myynnin seurauksena Outokumpu on nyt johtava ruostumattomaan teräkseen ja teknologiaan keskittyvä yhtiö. Ruostumattoman teräksen liiketoiminta jaettiin huhtikuussa kahteen divisioonaan: General Stainless ja Specialty Stainless. Outokumpu Technology on uudessa organisaatiorakenteessa itsenäinen liiketoiminta, jota johdetaan Outokumpu Technologyn hallitustyöskentelyn kautta. Tornion tehtaan laajennus valmistui ja uusi kapasiteetti on ollut teknisesti käytettävissä vuoden 2005 jälkipuoliskolla. Markkinatilanne kuitenkin muuttui voimakkaasti vuoden 2005 jälkimmäisellä puoliskolla, koska pitkään jatkunut varastojen purkaminen johti ruostumattoman teräksen ylitarjontaan. Varmistaakseen kannattavuus- ja taserakennetavoitteiden saavuttamisen sekä sopeuttaakseen liiketoimintaansa uuteen kilpailuympäristöön Outokumpu käynnisti syksyllä 2005 useita parannustoimenpiteitä. Syyskuussa käynnistettiin kiinteiden kustannusten leikkausohjelma kaikissa ruostumattoman teräksen liiketoimintayksiköissä ja konsernitoiminnoissa. Lokakuussa Outokumpu ilmoitti lopettavansa Coil Products Sheffieldin (CPS) tuotannon Britanniassa (vuotuinen tuotantokapasiteetti 300 000 tonnia) ja siirtävänsä yksikön uudet tilaukset Tornioon, jotta tätä maailman suurinta ruostumattoman teräksen integroitua tuotantolaitosta voidaan ajaa täydellä kuormalla ja hyödyntää täysimääräisesti sen kustannustehokkuutta. Lisäksi Sheffieldin sulaton operatiivinen tuotantokapasiteetti sopeutettiin 500 000 tonnista 300 000 tonniin vuodessa. Koska Ruotsissa sijaitseva Avesta Works on kuumavalssannut Sheffieldin sulaton aihioita CPS:lle, myös sen operatiivinen kuumavalssauskapasiteetti sopeutettiin uuden tuotantorakenteen mukaisesti 450 000 tonniin vuodessa. Edellä esitetyt toimenpiteet johtavat henkilöstön vähentymiseen 1 500 työntekijällä. Outokummun taloudellinen tulos heikkeni vuonna 2005 merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Pitkään jatkunut varastojen purkaminen etenkin Outokummun päämarkkinoilla Euroopassa vaikutti Outokummun toimitusmääriin, jotka laskivat 8 % vuodesta 2004. Konsernin liikevaihto kuitenkin kasvoi 8 prosenttia 5 552 milj. euroon korkeiden markkinahintojen, paremman tuotevalikoiman ja 39 % kasvaneen Outokumpu Technologyn liikevaihdon johdosta. Liikevoitto laski 83 milj. euroon. Liikevoittoa pienensivät toimitusten vähenemisen lisäksi ennätyksellisen matalat perushinnat vuoden jälkimmäisellä puoliskolla sekä CPS:n tuotannon lopettamiseen ja kiinteiden kustannusten leikkausohjelmien toteuttamiseen liittyvät 164 milj. euron kertaluonteiset kulut ja alaskirjaukset. Bolidenin osakkeiden myynnistä saatiin 35 milj. euron kertaluonteinen myyntivoitto. Outokumpu Technologyn liikevoitto oli ennätykselliset 25 milj. euroa. Konsernin jatkuvien toimintojen tilikauden tappio oli 3 milj. euroa ja myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tappio 360 milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli -2,01 euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta parani merkittävästi ja oli 459 milj. euroa. Käyttöpääomaa vapautui 202 milj. euroa. Velkaantumisaste oli 74,5 % ja saavutti asetetun tavoitetason 75 %. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta 0,45 euroa osakkeelta. Maailman ruostumattoman teräksen kysyntä heikkeni Vaikka taloudellinen kehitys vuonna 2005 oli vakaata, kylmä- ja kuumavalssattujen ruostumattoman teräksen litteiden tuotteiden kulutus heikkeni hieman. CRU:n arvioiden mukaan kulutus laski Länsi- Euroopassa ja Yhdysvalloissa 5 %. Kulutus kasvoi merkittävästi vain Kiinassa, jossa kasvua oli 12 % edellisvuodesta. Euroopan markkinoilla oli vuonna 2005 ylitarjontaa, koska pitkittynyt varastojen purkaminen jatkui ja vientimahdollisuudet Aasiaan vähenivät. Teräksen tuottajat vastasivat heikentyneeseen markkinatilanteeseen leikkaamalla tuotantoaan vuoden 2005 jälkimmäisellä puoliskolla. Ruostumattoman teräksen heikko kysyntä rasitti pääasiassa General Stainlessin standardilaatuisia volyymituotteita, mutta Specialty Stainlessin erikoislaadut ja projektimyynti menestyivät paremmin. Perushinnat laskivat koko vuoden ajan. Kylmävalssatun 304 -laadun Euroopan perushinta oli vuoden 2004 lopussa 1 425 euroa tonnilta, ja se laski 1 030 euroon tonnilta vuoden 2005 loppuun mennessä. Keskimääräinen perushinta oli 1 174 euroa tonnilta eli 18 % alhaisempi kuin vuonna 2004. Perushinnat ovat kuitenkin alkuvuonna 2006 kääntyneet nousuun. Nikkelin hinta pysyi erittäin korkeana ja vaihteli voimakkaasti. Nikkelin keskimääräinen hinta oli 14 744 dollaria tonnilta vuonna 2005: keskihinta nousi 6 % vuoteen 2004 verrattuna ja oli ennätyksellisen korkea. Nikkelin hinta kävi touko–kesäkuussa yli 17 000 dollarissa tonnilta. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla nikkelimarkkinat muuttuivat ylijäämäisiksi, koska nikkelin kysyntä terästeollisuudessa heikkeni selvästi. Nikkelin hinta laski viimeisellä neljänneksellä 13 000 dollariin tonnilta. Vuoden 2006 alussa hinta kääntyi taas nousuun ja oli tammikuun lopussa 15 200 dollaria tonnilta. Ferrokromimarkkinat heikkenivät hieman vuoden 2005 kuluessa. Markkinat olivat alijäämäiset vuoden 2005 ensimmäisellä puoliskolla. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla markkinat muuttuivat ylijäämäisiksi, koska ruostumattoman teräksen merkittävät tuotantoleikkaukset heikensivät kysyntää ja painoivat ferrokromin hintaa alaspäin. Keskimääräinen hinta nousi 7 % vuoteen 2004 verrattuna ja oli 0,74 dollaria naulalta. Ferrokromimarkkinoiden odotetaan pysyvän ylijäämäisinä, ja vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen sopimushinnaksi muodostui 0,63 dollaria naulalta. Molybdeenin hinta oli poikkeuksellisen korkea vuonna 2005. Keskimääräinen hinta oli 32,51 dollaria naulalta, mikä on korkeampi kuin koskaan aikaisemmin ja kaksinkertainen vuoden 2004 hintaan verrattuna. Kierrätysteräksen keskimääräinen hinta laski 4 % vuoteen 2004 verrattuna ja oli 224 dollaria tonnilta. Ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 8 % Liikevaihto Milj. EUR 2005 2004 Muutos, % General Stainless 4 073 4 237 -4 Specialty Stainless 2 739 2 702 1 Technology 590 423 39 Muu toiminta 238 218 9 Sisäinen myynti -2 088 -2 458 -15 Konserni 5 552 5 122 8 Ruostumattoman teräksen toimitukset Milj. EUR 2005 2004 Muutos, % Kylmävalssatut tuotteet 867 890 -3 Kirkkaat kuumanauhat 391 432 -9 Muut 390 464 -16 Toimitukset yhteensä 1 647 1 786 -8 Konsernin liikevaihto kasvoi 8 % edellisvuodesta ja oli 5 552 milj. euroa. Ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 8 %. Tämä oli pääosin seurausta pitkään jatkuneesta varastojen purkamisesta Outokummun päämarkkinoilla Euroopassa, raaka-aineiden korkeasta hintatasosta ja voimakkaasta hintavaihtelusta sekä Kiinan uuden kapasiteetin kasvusta, joka heikensi vientimahdollisuuksia Aasiaan. Euroopan kysynnän heikkeneminen vaikutti pääasiassa General Stainlessin liikevaihtoon, joka laski 4 %. Specialty Stainlessin liikevaihto kasvoi 1 %. Outokumpu Technologyn liikevaihto kasvoi 39 %, koska toimitusmäärät mineraali- ja metalliteollisuudelle kasvoivat ja toimialojen investointiaktiviteetti pysyi vakaana koko vuoden 2005 ajan. Euroopan osuus konsernin liikevaihdosta laski 69 %:sta 64 %:iin. Aasian osuus liikevaihdosta kasvoi 17 %:iin ja Amerikan 13 %:iin. Myynti Aasiaan kasvoi, koska kirkkaan kuumanauhan kysyntä oli hyvää vuoden 2005 ensimmäisen puoliskon aikana. Tulos heikkeni merkittävästi Liikevoitto Milj. EUR 2005 2004 Muutos General Stainless -62 269 -331 Specialty Stainless 110 181 -71 Technology 25 30 -5 Muu toiminta 8 -50 58 Sisäiset erät 1 5 -4 Konserni 83 436 -353 Konsernin liikevoitto laski 83 milj. euroon (2004: 436 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy 129 milj. euron kertaluonteisten erien negatiivinen nettovaikutus (2004: 19 milj. euroa positiivinen). Kertaluonteisiin eriin sisältyvät Bolidenin osakkeiden myynnistä saatu 35 milj. euron myyntivoitto, CPS:n tuotannon lopettamiseen liittyvät 130 milj. euron alaskirjaukset ja kulut sekä kiinteiden kustannusten leikkausohjelman toteuttamiseen liittyvät 34 milj. euron kulut. Ruostumattoman teräksen matalat perushinnat vaikuttivat pääasiassa Outokummun standardilaatuisiin volyymituotteisiin. Vuoden 2005 jälkipuoliskolla markkinatilanne rajoitti tuotantoa, eikä Tornio Worksin laajennetun kapasiteetin tehokkuutta ja matalaa kustannustasoa voitu hyödyntää täysimääräisesti. General Stainlessin liiketulos oli 62 milj. euroa tappiollinen. Specialty Stainlessin liikevoitto oli 110 milj. euroa. General Stainlessin liiketulokseen sisältyy negatiivisia kertaluonteisia eriä 138 milj. euroa ja Specialty Stainlessin liiketulokseen 21 milj. euroa. Technologyn liikevoitto nousi ennätystasolle 25 milj. euroon, kun toimitukset kasvoivat. Vuonna 2004 Technologyn liikevoittoon sisältyi suodatinliiketoiminnan myynnistä saatu 16 milj. euron kertaluonteinen myyntivoitto. Nettorahoituskulut laskivat 61 milj. euroon (2004: 75 milj. euroa). Nettokorkokulut olivat 62 milj. euroa (2004: 66 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 22 milj. euroa (2004: 440 milj. euroa), ja verot olivat 24 milj. euroa (2004: 61 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen tilikauden tappio oli 3 milj. euroa (2004: voitto 379 milj. euroa) ja myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen 360 milj. euroa (2004: voitto 7 milj. euroa). Konsernin osakekohtainen tulos oli -2,01 (2004: 2,12). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli -0,02 ja myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen -1,99. Sijoitetun pääoman tuotto laski 1,9 %:iin (2004: 9,6 %). Pääomarakenne vahvistui Rahoitusaseman muutosta kuvaavat tunnusluvut Milj. EUR 2005 2004 Korollinen nettovelka Pitkäaikaiset korolliset velat 1 624 1 975 Lyhytaikaiset korolliset velat 556 1 150 Korolliset velat yhteensä 2 180 3 125 Korolliset varat -511 -690 Myytävänä oleviin toimintoihin liittyvät varat ja velat -132 - Korollinen nettovelka 1 537 2 435 Nettovelka liikevaihdosta, % 27,7 47,5 Oma pääoma 2 047 2 468 Velkaantumisaste, % 74,5 97,2 Omavaraisuusaste, % 38,2 35,8 Liiketoiminnan nettorahavirta 459 -128 Nettorahoituskulut 61 75 Nettorahoituskulut liikevaihdosta, % 1,1 1,5 Korkokate 1,4 7,6 Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta parani merkittävästi vuonna 2005 ja oli 459 milj. euroa. Jatkuvien toimintojen osuus oli 544 milj. euroa. Käyttöpääomaa vapautui 202 milj. euroa. Korollinen nettovelka laski 1 537 milj. euroon. Konsernin muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan myynti alensi velkaantumisastetta. Outokumpu allekirjoitti kesäkuussa viisivuotisen 1 miljardin euron suuruisen syndikoidun lainan. Lainajärjestely on komittoitu luottolimiitti ja se korvaa vastaavan 875 milj. euron järjestelyn toukokuulta 2003. Outokumpu myi loput Bolidenin osakkeensa kahdessa erässä maaliskuussa ja syyskuussa. Tulot osakemyynnistä olivat 295 milj. euroa, ja kaupasta kirjattiin 35 milj. euron myyntivoitto. Outokumpu myi lokakuussa ruostumattoman teräksen hitsaustarvikeliiketoimintansa, Avesta Weldingin, itävaltalaiselle Böhler-Uddeholmille. Liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2004 oli 38 milj. euroa ja työntekijöiden määrä noin 160. Kaupasta kirjattiin 3 milj. euron myyntivoitto. Konsernin omavaraisuusaste 31.12.2005 oli 38,2 %. Liiketoimintojen ja osakkeiden myyntien sekä liiketoiminnan hyvän rahavirran ansiosta velkaantumisaste laski 74,5 %:iin ja saavutti sille asetetun tavoitteen alle 75 %. Käyttöomaisuusinvestoinneille tiukat rajat Investoinnit Milj. EUR 2005 2004 General Stainless 94 222 Specialty Stainless 58 53 Technology 10 9 Muu toiminta 13 130 Konserni 174 414 Konsernin lyhyen aikavälin kannattavuuden parantamisohjelmassa asetetaan tiukat rajat myös käyttöomaisuusinvestoinneille. Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat selvästi edellisiin vuosiin verrattuna ja olivat 174 milj. euroa. Vuoden 2005 lopussa investointeja lykättiin ja osa vuodelle 2005 suunnitelluista investoinneista siirrettiin vuodelle 2006. Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit on tarkoitus pitää vuosina 2006–2007 enintään 175 milj. euron tasolla. Vuonna 2006 käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan kuitenkin olevan suuremmat vuodelta 2005 siirtyneiden investointien vuoksi, mutta ne eivät kuitenkaan ylitä vuotuisten 210 milj. euron poistojen määrää. Tornio Worksin laajennus valmistui ja uusi kapasiteetti on ollut käytettävissä vuoden 2005 jälkimmäiseltä puoliskolta alkaen. Tornion sulattokapasiteetti on noin 1,65 milj. tonnia vuodessa ja kylmävalssauskapasiteetti noin 1,2 milj. tonnia vuodessa. Kemin kaivoksella avolouhinta päättyi joulukuussa, jonka jälkeen on siirrytty kokonaan maanalaiseen louhintaan. Ruotsissa sijaitsevan Kloster Thin Stripin kylmävalssaamon 53 milj. euron laajennusinvestointi etenee suunnitelmien mukaisesti. Rakennustyöt on saatu valmiiksi ja koneiden asennus on meneillään. Uusi tuotantokapasiteetti on määrä ottaa käyttöön vuoden 2006 loppuun mennessä. Investointi nostaa tehtaan vuotuisen kokonaiskapasiteetin 25 000 tonnista 45 000 tonniin ja mahdollistaa ohuempien (0,12 mm) ja leveämpien (1 050 mm) tuotteiden valmistuksen. Investointi käsittää uuden kylmävalssaimen, kiiltohehkutuslinjan ja halkaisulinjan. Outokumpu päätti marraskuussa 2005 laajentaa tuotevalikoimaansa aloittamalla ruostumattoman teräksen ferriittisten laatujen tuotannon Torniossa. Ferriittinen ruostumaton teräs sisältää kromia yleensä 12–17 %, ja loppu rautaa. Koska ferriittiset laadut eivät sisällä nikkeliä, niiden hinta on vaihdellut General Stainlessin päätuotetta austeniittista laatua vähemmän. Tornion terästehdas saa kustannusetua ferriittisten laatujen tuotannossa käyttämällä omasta sulatosta saatavaa sulaa ferrokromia, joka pienentää sulatuskustannuksia. Kupu-uuneihin investoidaan Torniossa 13 miljoonaa euroa, ja ferriittisten laatujen vuotuinen tuotantokapasiteetti tulee olemaan noin 60 000 tonnia. Toimitukset aloitetaan vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä. Myydyt ja myytävänä olevat toiminnot Outokumpu ja Nordic Capital allekirjoittivat 5.4.2005 sopimuksen, jolla Outokumpu myi muokattujen kuparituotteiden liiketoimintansa Nordic Capitalille. Kauppa saatettiin päätökseen 7.6.2005 ja lopullinen kauppahinta oli 612 milj. euroa. Järjestelyssä myytiin seuraavat Outokumpu Copper -liiketoiminta-alueen divisioonat ja liiketoiminnat: Americas, Europe, Automotive Heat Exchangers, Appliance Heat Exchangers & Asia, sisältäen 100 %:n omistusosuuden Outokumpu Heatcraftista, sekä Forming equipment -liiketoiminta. Myytyjen liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2004 oli 1 684 milj. euroa ja henkilöstön määrä vuoden 2004 lopussa 6 400. Henkilöstön työsuhteet jatkuivat voimassa olevin sopimuksin Nordic Capitalin omistuksessa. Osapuolet sopivat myös, että myydyt liiketoiminnat voivat käyttää nimeä Outokumpu Copper Products Oy korkeintaan 12 kuukauden siirtymäkauden ajan kaupan päätökseen saattamisesta. Kaupan ulkopuolelle jääneeseen Outokumpu Copper Tube and Brass - liiketoimintaan kuuluvat vesijohto- ja teollisuusputket Euroopassa, sisältäen ilmastointi- ja jäähdytinputkien valmistuksen Euroopassa sekä messinkitankotuotteet. Outokumpu kirjasi muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan myynnistä 252 milj. euron myyntitappion. Lisäksi Tube and Brass - liiketoiminnasta kirjattiin yhtiön johdon arvioon perustuva 86 milj. euron arvonalentumistappio. Suomen verosäännösten mukaan myyntitappio ja arvonalentumistappio eivät ole verovähennyskelpoisia. Koko entinen Outokumpu Copper -liiketoiminta- alue on luokiteltu myydyiksi tai myytävänä oleviksi toiminnoksi. Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen 360 milj. euron tappio sisältää Outokumpu Copperin ensimmäisen neljänneksen tuloksen, Nordic Capitalin kanssa tehdystä kaupasta syntyneen myyntitappion sekä kaupan ulkopuolelle jääneeseen Tube and Brass -liiketoimintaan kohdistuvan arvonalentumistappion sekä liiketoiminnan tuloksen vuodelta 2005. Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tappio esitetään tuloslaskelmassa omana eränään konsernin jatkuvien toimintojen tuloksen jälkeen. Nordic Capitalille myydyt liiketoiminnat poistettiin Outokumpu- konsernin taseesta maaliskuun 2005 lopussa, ja Tube and Brass - liiketoiminnan varat ja velat esitetään myytävänä olevina pitkäaikaisina omaisuuserinä. Tube and Brass -liiketoiminnan liiketappio vuonna 2005 oli 20 milj. euroa, ja sen sidottu pääoma 31.12.2005 oli 132 milj. euroa. Ohjelma Tube and Brass - liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi on käynnistetty ja Outokummun aikomuksena on luopua tästä toiminnasta. American Copper & Brass, Inc. on nostanut kanteen Outokumpu Copper (USA) Inc.:iä vastaan Tennesseen liittovaltion tuomioistuimessa Yhdysvalloissa. Kanteessa viitataan Yhdysvaltain kilpailulainsäädännön vastaiseen toimintaan ja haetaan korvauksia kaikkien kuparisia vesijohtoputkia Yhdysvalloissa vuoden 1988 ja 31.3.2001 välisenä aikana suoraan ostaneiden puolesta. Outokummun mielestä kyseiset syytökset ovat perusteettomia, ja se tulee puolustamaan itseään syytteitä vastaan. Nordic Capitalin kanssa tehtyyn kuparituoteliiketoiminnan myyntiä koskevaan sopimukseen liittyen Outokumpu on sitoutunut korvaamaan Nordic Capitalille yllä mainitusta ryhmäkanteesta mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Määrätietoiset toimenpiteet kannattavuuden ja kassavirran parantamiseksi Outokumpu käynnisti syksyllä määrätietoiset toimenpiteet vastauksena vaikeaan markkinatilanteeseen, joka johtui pitkään jatkuneesta varastojen purkamisesta ja uuden kapasiteetin käyttöönotosta etenkin Kiinassa. Markkinoilla vallinnut ylitarjonta painoi ruostumattoman teräksen perushinnat hyvin matalle tasolle. Sheffieldin kylmävalssaustoiminnoista tehdyn selvityksen jälkeen Outokumpu ilmoitti lokakuussa aikovansa lopettaa CPS -liiketoimintayksikön tuotannon. CPS:n saamat uudet tilaukset siirrettiin Tornioon, joka on maailman suurin ruostumattoman teräksen integroitu tuotantolaitos ja selvä kustannusjohtaja. Jotta Tornion kustannustehokkuutta voidaan hyödyntää täysimääräisesti, tehtaan on toimittava mahdollisimman lähellä täyttä kapasiteettia. CPS on keskikokoinen ja kustannustehokkuudeltaan heikko yksikkö, jonka logistiikka on monimutkainen, eikä se pysty kilpailemaan selvästi kustannustehokkaampien integraattien kanssa nykyisissä eikä odotettavissa olevissa markkinaolosuhteissa. CPS:n tuotannon, noin 300 000 tonnia vuodessa, lopettamisen lisäksi Sheffieldin sulaton operatiivinen vuosikapasiteetti sopeutetaan 500 000 tonnista 300 000 tonniin. Tämän jälkeen Sheffieldin sulatto tuottaa aihioita vain pitkien tuotteiden ja levyjen valmistukseen Britanniassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Nämä toimenpiteet johtavat 670 työpaikan vähennykseen Britanniassa. Paikalliset yt-neuvottelut saatiin päätökseen joulukuussa ja CPS:n tuotanto lopetetaan huhtikuun 2006 lopussa. Koska Outokummun Avestan yksikkö Ruotsissa on kuumavalssannut Sheffieldin sulaton aihioita CPS:lle, Avestan operatiivista kuumavalssauskapasiteettia mukautettiin uuden tuotantorakenteen mukaisesti 450 000 tonniin vuodessa. Tämä merkitsi vuorojen vähennystä Avestan kuumavalssaamolla, ja tätä koskevat paikalliset yt-neuvottelut on saatu päätökseen. CPS:n tuotannon lopettaminen aiheutti 84 milj. euron kertaluonteiset alaskirjaukset ja 46 milj. euron kulut. Järjestelyn arvioidaan parantavan konsernin vuotuista liikevoittoa noin 50 milj. euroa vuoden 2006 jälkimmäisestä puoliskosta alkaen. Uudessa tuotantorakenteessa Outokummun sulattokapasiteetti on 2,5 milj. tonnia, ja kuumavalssauskapasiteetti vastaa sulattokapasiteettia, kylmävalssaamokapasiteetti on 1,6 milj. tonnia ja pitkien tuotteiden ja levyjen kapasiteetti 0,3 milj. tonnia vuodessa. Outokumpu käynnisti syyskuussa myös määrätietoisen ohjelman kannattavuuden ja kassavirran parantamiseksi. Parannusohjelmassa on kolme osa-aluetta: kiinteiden kustannusten alentaminen, käyttöomaisuusinvestointien vähentäminen ja tiukka käyttöpääoman hallinta. Kiinteiden kustannusten leikkausohjelma toteutetaan konsernin kaikissa ruostumattoman teräksen liiketoimintayksiköissä ja konsernitoiminnoissa. Tavoiteltu 10 prosentin kiinteiden kustannusten vähennys merkitsee vuosittain noin 100 milj. euron parannusta konsernin liikevoittoon. Yksiköt ovat laatineet suunnitelmansa ja niiden toteutus aloitettiin välittömästi, kun yt- neuvottelut oli saatu päätökseen vuoden 2005 lopussa. Ohjelman seurauksena henkilöstö vähenee 800 työntekijällä. Kiinteiden kustannusten vähennys toteutuu osittain vuoden 2006 toisella vuosipuoliskolla ja täysimääräisesti vuonna 2007. Kaupalliseen ja tuotannolliseen erinomaisuuteen tähtäävien ohjelmien tavoitteet ja saavutukset Outokummun visio – olla kiistaton ykkönen ruostumattomassa teräksessä ja perustaa menestyksensä toiminnalliseen erinomaisuuteen – julkistettiin tammikuussa 2005. Operational Excellence -ohjelma sisältää kaupallisia ja tuotannollisia parannusohjelmia, jotka käynnistettiin huhtikuussa 2005. Kaupallisen erinomaisuuden ohjelma kattaa kaikki Outokummun ruostumattoman teräksen liiketoimintayksiköt ja myyntikonttorit sekä korostaa asiakaslähtöisyyttä ja toimimista yhtenä yhtiönä. Ohjelman tavoitteena on parantaa merkittävästi Outokummun asiakkaalle tuottamaa lisäarvoa ja Outokummun oman liiketoiminnan kannattavuutta eri toimenpiteillä, joita ovat mm. avainasiakassuhteiden hallinta, myyntihenkilöstön koulutus sekä sisäisen tehokkuuden parantaminen esimerkiksi hinnoittelussa. Ohjelma toteutetaan läheisessä yhteistyössä tuotannollisen erinomaisuuden ohjelman kanssa, jotta kaikki parannusmahdollisuudet voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Tuotannollisen erinomaisuuden ohjelma on hyvin käytännönläheinen tapa kehittää Outokummun tuotantotoimintoja. Ohjelman tavoitteena on edistää työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioita, raaka-aine- ja tuotantotehokkuutta sekä vertailla ja ottaa käyttöön parhaita toimintatapoja. Ohjelma on jo käynnistetty konsernin kolmella sulatolla, ja ensimmäiset kehitystiimit ovat aloittaneet toimintansa. Ohjelma laajenee seuraavaksi kylmävalssaukseen, ja kolmen vuoden kuluttua se on käynnistetty konsernin kaikissa osissa. Torniossa ja Avestassa toteutettujen ensimmäisten pilottiprojektien tulokset on tarkastettu, ja ne ovat vahvistaneet luottamusta ohjelmaan. Tiimit ovat lyhyessä ajassa saavuttaneet merkittäviä tuloksia ja osoittaneet, että ohjelmalla voidaan saada aikaan mittavia parannuksia. Kaupalliseen ja tuotannolliseen erinomaisuuteen tähtäävistä ohjelmista saatavien kokonaishyötyjen arvioidaan olevan 40 milj. euroa vuonna 2007, 80 milj. euroa vuonna 2008 ja 160 milj. euroa vuosittain siitä eteenpäin. Outokumpu kehitti riskien tunnistamista ja arviointia Outokumpu järjesti vuonna 2005 kaksi kattavaa workshop-tilaisuutta riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi: konsernin johtoryhmä keskittyi teräsliiketoimintaan ja Outokumpu Technologyn johto tarkasteli teknologialiiketoimintaa. Tilaisuuksiin osallistujat tunnistivat riskejä, jotka voisivat estää liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen tai vaikuttaa liiketoiminnan määrättyihin avaintoimintoihin. Lisäksi strategiasuunnittelun yhteydessä selvitettiin liiketoimintayksiköiden keskeisiä riskejä ja niiden hallintaa strategiasuunnittelun yhteydessä. Outokumpu luokittelee liiketoimintaansa vaikuttavat riskit kolmeen ryhmään: strategiaan ja liiketoimintaan liittyvät riskit, operatiiviset riskit ja taloudelliset riskit. Riskit arvioidaan niiden vaikutusten ja todennäköisyyden perusteella, ja keskeisiä riskejä kuvataan ja analysoidaan tarkemmin. Samassa yhteydessä määritellään toimenpiteet riskien hallitsemiseksi sekä näihin liittyvät tehtävät ja vastuut. Ympäristö, terveys ja turvallisuus Euroopan unionin päästökauppajärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2005, ja Outokummun Suomessa, Ruotsissa ja Britanniassa sijaitsevat ruostumatonta terästä valmistavat tehtaat kuuluvat sen piiriin. Ensimmäistä kolmivuotiskautta koskevat hiilidioksidin päästökiintiöt ja niihin liittyvät luvat myönnettiin Tornion tehtaille Suomessa sekä Avestan ja Degerforsin sulatoille ja valimoille Ruotsissa. Outokummulle myönnetyt päästöoikeudet riittävät vuosiksi 2005–2007 suunniteltuun tuotantoon, ja valmistelut päästöoikeuksien hakemiseksi Kioton jaksolle 2008–2012 on aloitettu. Sheffieldin sulatto päätti käyttää oikeuttaan jäädä vuosina 2005–2007 EU:n järjestelmän ulkopuolelle ja osallistua sen sijasta Britannian ilmastonmuutosverojärjestelmään (Climate Change Levy). Päästöt pysyivät vuonna 2005 pääosin sallitulla tasolla. Tornion vanhemman sulaton uudistaminen on vähentänyt pölypäästöjä merkittävästi. Lisäksi typen oksidien päästöt ovat pienentyneet Avestassa, Nybyssä ja Sheffieldissä, koska niiden hehkutusuuneissa käytetään nyt viimeisintä poltinteknologiaa ja peittausuuneja on uudistettu. Kaikilla Outokummun yksiköillä on voimassaolevat ympäristöluvat tai hakuprosessit ovat vireillä. Outokumpu ei ole osallisena ympäristöasioita koskevissa merkittävissä oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä eikä sen tiedossa ole ympäristöriskejä, joilla olisi merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. Korkein hallinto-oikeus antoi joulukuussa 2005 päätöksensä Torniossa syntyvän kuonan ja kierrätysteräksen jätetulkinnasta. Päätöksen mukaan ferrokromin tuotannossa syntyvää kuonaa ja Tornion sulaton raaka-aineena käytettävää kierrätysterästä ei luokitella jätteeksi. Ferrokromikuonalla korvataan luonnonkivimateriaaleja esimerkiksi tienrakentamisessa ja rakennusten perustuksissa. Vuosi 2005 oli konserninlaajuinen työturvallisuuden teemavuosi. Tarkoituksena oli lisätä turvallisuustietoisuutta ja rohkaista ilmoittamaan erityisesti läheltä piti -tilanteista. Konsernin tavoitteena on alentaa tapaturmatiheys vuoteen 2009 mennessä enintään 5 tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohden. Vuonna 2005 konsernin jatkuvien toimintojen tapaturmatiheys oli 18 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden (2004: 19). Outokumpu Stainless Tubular Productsin Nybyn putkitehtaalla Ruotsissa sattui marraskuussa yksi kuolemaan johtanut tapaturma. Tutkimus- ja kehitystoiminta Vuonna 2005 tutkimus- ja kehitystoiminnan menot olivat 33 milj. euroa eli 0,6 % liikevaihdosta (2004: 31 milj. euroa ja 0,6 %). Uusien tuotteiden lisäksi tutkimus- ja kehitystoiminnassa keskityttiin innovatiivisiin valmistusprosessien parannuksiin, jotka pienentävät kustannuksia ja päästöjä, lyhentävät läpimenoaikoja sekä parantavat laatua. Outokumpu ja muut eurooppalaiset ruostumattoman teräksen tuottajat kehittävät uusia ratkaisuja suurimpien autonvalmistajien kanssa Next Generation Vehicle -ohjelmassa. Kevyemmillä ruostumattomilla teräslaaduilla, kuten innovatiivisella HyTens® -materiaalilla, on erittäin hyvät näkymät autoteollisuudessa. Vuonna 2006 tutkimus- ja kehitysresursseja suunnataan enemmän arkkitehtuuriin ja rakentamiseen, joissa ruostumattomalla teräksellä on merkittäviä mahdollisuuksia. Outokummun strategisena tavoitteena on erikoislaatujen markkinaosuuden kasvattaminen. Duplex-laatujen, erityisesti LDX 2101® -laadun ja sen sovellusten, kehittäminen on edennyt hyvin. Suurimmat tilaukset ovat liittyneet suolanpoistolaitoksiin, puhdistusjärjestelmiin, varastosäiliöihin ja joustaviin putkiin. RAPTM2E-tuotteen myynti on aloitettu ja asiakkaat ovat ottaneet sen hyvin vastaan. Tornion ainutlaatuisen Steckel-Tandem -kuumavalssausprosessin ylösajo on edennyt hyvin. RAP-linja on osoittanut kykynsä, ja tällä hetkellä tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää sen joustavuutta myös ferriittisten laatujen tuotannossa. Kuonan hyödyntäminen oli prosessien kehittämisen tärkeä painopiste vuonna 2005. Kuona voidaan jalostaa teiden, perustusten yms. optimaaliseksi rakennusmateriaaliksi, jolla korvataan suoraan luonnosta saatavia materiaaleja. Neutraloidun ja jatkokäsitellyn peittauslietteen (Hydroflux) prosessointia on kehitetty fluoriitin säästämiseksi teräksen sulatuksessa. Outokumpu Technology lanseerasi kesäkuussa 2005 kaikkien aikojen suurimman vaahdotuskennon: TankCell® 300 parantaa metallien talteenottoa ja tehostaa toimintaa mineraalien käsittelyssä. HydroCopper™-prosessin kaupallistaminen eteni. Kennecott-Outokumpu - liekkikonvertoinnissa saavutettiin tärkeä välietappi, kun Yanggu Xiangguang Copperin kanssa solmittiin sopimus uuden kuparitehtaan rakentamisesta Kiinaan. Rautamalmin suorapelkistykseen tarkoitetulla Circofer®-teknologialla tehtiin laajoja testejä. Outokumpu Technologyn innovatiivinen ratkaisu ja uusi teknologia yhdistettiin kustannustehokkaaksi tuotantomenetelmäksi, jolla valmistetaan metallisia RFID (radio-frequency identification) -antenneja RFID- tunnisteiden nopeasti kasvaville ja kehittyville markkinoille. UPM, Outokumpu Technology ja Suomen Teollisuussijoitus perustivat yhteisyritys Intune Circuits Oy:n, joka valmistaa korkealaatuisia RFID-antenneja. Henkilöstö Henkilöstö 31.12. 2005 2004 Muutos General Stainless 4 123 4 462 -339 Specialty Stainless 4 334 4 493 -159 Technology 1 791 1 806 -15 Muu toiminta 516 753 -237 Konserni 10 764 11 514 -750 Outokummun henkilöstöhallintoa vahvistettiin ja sen organisaatiota muutettiin vuonna 2005 tukemaan konsernin uutta liiketoimintarakennetta ja strategisten tavoitteiden saavuttamista. Outokumpu Personnel Forumiin ja sen valitsemaan työvaliokuntaan (Group Working Committee) perustuva henkilöstön osallistumisjärjestelmä on osoittautunut erittäin tehokkaaksi kaksisuuntaiseksi viestintäkanavaksi. Työvaliokunta kokoontui vuonna 2005 yhteensä 11 kertaa. Henkilöstön osallistuminen tuki tärkeällä tavalla konsernin rakennemuutosta vuonna 2005. Henkilöstön edustajilla oli merkittävä panos suunniteltaessa ja toteutettaessa konsernin tuotantorakenteen sopeuttamista sekä kiinteiden kulujen leikkausohjelmaa. Konsernin henkilöstö vähenee kiinteiden kustannusten leikkausohjelman seurauksena kaikkiaan noin 800 työntekijällä. Kokonaismäärästä 60 % on irtisanomisia, ja muu osa koostuu esim. eläkkeelle siirtymisistä, irtisanoutumisista sekä määräaikaisten työsuhteiden päättymisistä. Henkilöstön määrän vähennys on Suomessa yhteensä 320 työntekijää, Ruotsissa 350 ja muissa maissa 130. CPS:n tuotannon lopettaminen ja Sheffieldin sulaton operatiivisen tuotantokapasiteetin sopeuttaminen johtavat siihen, että henkilöstö vähenee Britanniassa 670 työntekijällä huhtikuun 2006 loppuun mennessä. Paikallisten ammattiliittojen kanssa on päästy sopimukseen irtisanomisjärjestelyistä ja outplacement-tuesta työpaikkojen menettämisen vaikutusten lieventämiseksi. Kehityskeskustelujen rakennetta uudistettiin vuonna 2005 yhteisen johtamistavan luomiseksi ja sitomiseksi palkitsemiseen. Vuoden lopussa konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli 10 764 henkilöä noin 30 maassa. Henkilöstömäärä väheni 750 työntekijällä lähinnä vuonna 2005 toteutettujen rakennemuutosten seurauksena. Muutoksia organisaatiossa Juha Rantanen nimitettiin Outokumpu-konsernin toimitusjohtajaksi 1.1.2005 alkaen. Konsernin uusi organisaatio tuli voimaan 1.4.2005. Konsernin johtoryhmä keskittyy johtamaan suoraan ruostumattoman teräksen liiketoimintaa, ja sen jäsenet ovat: Juha Rantanen (toimitusjohtaja), Karri Kaitue (varatoimitusjohtaja), Pekka Erkkilä (johtaja – General Stainless, tuotantotoiminnot), Olof Faxander (johtaja – Specialty Stainless), Andrea Gatti (johtaja - kaupalliset toiminnot), Esa Lager (talous- ja rahoitusjohtaja) ja Timo Vuorio (henkilöstöjohtaja 1.5.2005 alkaen). Olof Faxander jättää Outokummun 28.2.2006. Ruostumattoman teräksen liiketoiminta on organisoitu tuotteiden luonteen perusteella kahteen divisioonaan. General Stainless - divisioona koostuu kolmesta liiketoimintayksiköstä: Tornio Works, Coil Products Sheffield ja Sheffield Primary Products. Specialty Stainless -divisioona koostuu kuudesta liiketoimintayksiköstä: Avesta Works, Thin Strip, Hot Rolled Plate, Long Products, Sheffield Special Strip ja Outokumpu Stainless Tubular Products. Outokumpu Technology on uudessa organisaatiorakenteessa erillinen, itsenäinen liiketoiminta, jota johdetaan Outokumpu Technologyn hallitustyöskentelyn kautta. Myös Outokumpu Copper Tube and Brass - liiketoimintaa johdetaan erillisenä, ja sen tulos raportoidaan myytävänä olevana toimintona, kunnes siitä luovutaan. Nämä liiketoiminnat raportoivat varatoimitusjohtajalle. Hallitus Outokummun 5.4.2005 kokoontuneessa varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin hallituksen jäseniksi uudelleen Evert Henkes, Arto Honkaniemi, Jorma Huuhtanen, Ole Johansson, Heimo Karinen, Leena Saarinen ja Soili Suonoja sekä uusina jäseninä Jukka Härmälä, Juha Lohiniva ja Anna Nilsson-Ehle. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heimo Karinen ja varapuheenjohtajaksi Ole Johansson. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heimo Karinen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Ole Johansson. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta Outokummun 5.4.2005 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti asettaa osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan kuuluvat Outokummun neljän suurimman arvo-osuusjärjestelmään 1.12.2005 rekisteröidyn osakkeenomistajan edustajat: Markku Tapio, puheenjohtaja (Suomen Valtio); Pertti Parmanne (Kansaneläkelaitos); Kari Puro (Ilmarinen) ja Kalevi Hemilä (Etera). Outokummun hallituksen puheenjohtaja Heimo Karinen toimii nimitysvaliokunnan asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta esitti ehdotuksensa hallitukselle 27.1.2006. Lähitulevaisuuden näkymät Maailmantalouden kasvun odotetaan säilyvän hyvänä vuonna 2006. Vaikka maailmanlaajuinen ruostumattoman teräksen kysyntä hieman heikkeni vuonna 2005 varastojen purkamisen ja raaka-aineiden erittäin korkean hintatason sekä voimakkaan hintavaihtelun seurauksena, ruostumattoman teräksen peruskysyntä on pysynyt terveellä tasolla. Kulutuksen odotetaan edelleen kasvavan pitkällä aikavälillä 5–7 % vuodessa. Tilausten määrä kääntyi kasvuun vuoden 2005 lopulla ja markkinoilla ollaan varovaisen optimistisia vuoden 2006 alun suhteen. Outokumpu on nostanut Euroopan kylmävalssatun 304-laadun perushintoja vähitellen vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen toimituksille yhteensä 100 euroa tonnilta tai enemmän. Korotukset vaihtelevat maittain. Tilauskanta on vahvistunut, ja lisäkorotuksia tavoitellaan myös huhtikuusta eteenpäin. Vuonna 2006 tavoitteena on käyttää Tornion lopputuotekapasiteettia täysimääräisesti ja näin hyödyntää sen kustannustehokkuutta. Outokummun lähiajan kannattavuuden odotetaan paranevan vuoden 2005 jälkipuoliskoon verrattuna. Perushinnat olivat kuitenkin vuoden 2006 alkaessa edelleen hyvin matalalla tasolla, ja siksi liikevoiton odotetaan kuitenkin jäävän merkittävästi vuoden 2005 alkupuoliskon hyvää tasoa heikommaksi. Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä Yhtiön hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan maksettavien osinkojen määrä on suhdannekierron aikana vähintään kolmasosa yhtiön tilikausien voitoista. Vuosittaisessa yhtiökokoukselle tekemässään osingonjakoesityksessä hallitus ottaa tuloskehityksen ohella huomioon myös yhtiön investointi- ja kehittämistarpeet. Hallitus esittää 30.3.2006 pidettävälle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta 0,45 euroa osakkeelta ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään voittovarojen tilille. Ehdotettu osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4.4.2006 ja osingonmaksupäivä 11.4.2006. Tilinpäätöksen 31.12.2005 mukaan konsernin jakokelpoiset varat ovat 665 milj. euroa ja emoyhtiön jakokelpoiset varat 318 milj. euroa. Espoossa 2.2.2006 Hallitus KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton) Lyhennetty tuloslaskelma 1.1. - 1.1. - 31.12. 31.12. Milj. EUR 2005 2004 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 5 552 5 122 Liiketoiminnan muut tuotot 84 80 Liiketoiminnan kulut -5 460 -4 737 Liiketoiminnan muut kulut -94 -28 Liikevoitto 1) 83 436 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0 78 Rahoitustuotot ja -kulut Nettokorot -62 -66 Markkinahintoihin liittyvät voitot ja -0 -12 tappiot Muut rahoitustuotot ja -kulut 1 4 Voitto ennen veroja 22 440 Tuloverot -24 -61 Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto (+), tappio (-) -3 379 Myydyt ja myytävänä olevat toiminnot: Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tilikauden voitto (+), -360 7 tappio (-) Tilikauden voitto (+), tappio (-) -363 386 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -364 382 Vähemmistölle 1 4 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Osakekohtainen tulos, EUR -2,01 2,12 Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR -2,01 2,12 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Osakekohtainen tulos, EUR -0,02 2,08 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Osakekohtainen tulos, EUR -1,99 0,04 1) Myytyihin ja myytävänä oleviin toimintoihin liittyvät johdannaisten markkina-arvostuserot on uudelleenryhmitelty liikevoitosta rahoituseriin. Kaikkien esitettyjen kausien luvut on oikaistu. Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Lyhennetty tase Milj. EUR 31.12.2005 31.12.2004 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 578 620 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 125 2 743 Sijoitukset ja saamiset Korolliset 262 409 Korottomat 45 55 3 009 3 827 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 1 186 1 579 Sijoitukset ja saamiset Korolliset 37 70 Korottomat 841 1 390 Rahat ja pankkisaamiset 212 211 2 277 3 250 Myytävänä oleviin toimintoihin 221 - liittyvät varat Varat yhteensä 5 507 7 077 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 2 047 2 468 pääoma Vähemmistöosuus 15 38 2 062 2 506 Pitkäaikaiset velat Korolliset 1 624 1 975 Korottomat 319 442 1 943 2 417 Lyhytaikaiset velat Korolliset 556 1 150 Korottomat 857 1 003 1 413 2 153 Myytävänä oleviin toimintoihin 89 - liittyvät velat Oma pääoma ja velat yhteensä 5 507 7 077 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Rekis- teröimä- tön Yli- Arvon- Osake osake- kurssi Muut muutos pää- pää- rahas-rahas-rahas- Milj. EUR oma oma to tot to Oma pääoma 31.12.2003 304 0 681 14 - Rahavirran suojaukset, kirjattu omaan pääomaan - - - - -2 Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset - - - - 16 Tytäryritysten oman pääoman - - - - - suojaus Muuntoerot - - - - - Suoraan omaan pääomaan kirjatut - - - - 15 erät Tilikauden voitto - - - - - Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä - - - - 15 Osingonjako - - - - - Rekisteröimättömän oman pääoman muutokset 0 -0 - - - Optioilla merkityt osakkeet 4 - 15 - - Vaihtovelkakirjalainan vaihto 1 - 3 - - osakkeiksi Osakkuusyhtiöiden omistamat emoyhtiön osakkeet - - - - - Johdon optio-ohjelma: vastaanotettujen palveluiden arvo - - - - - Omien osakkeiden luovutus - - 0 - - Muut muutokset - - 1 -1 - Oma pääoma 31.12.2004 308 - 700 13 15 Rahavirran suojaukset, kirjattu omaan pääomaan - - - - 6 Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset - - - - 3 Tytäryritysten oman pääoman - - - - - suojaus Muuntoerot - - - - - Suoraan omaan pääomaan kirjatut - - - - 9 erät Tilikauden tappio - - - - - Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä - - - - 9 Osingonjako - - - - - Johdon optio-ohjelma: vastaanotettujen palveluiden arvo - - - - - Omien osakkeiden luovutus - - 1 - - Kuparituotteiden liiketoiminnan myynnin vaikutus - - - - - Muut muutokset - - - -1 - Oma pääoma 31.12.2005 308 - 701 11 23 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Kumula- tiivi- Kerty- Oma Omat set neet Vähem-pääoma osak-muunto-voitto mistö-yhteen- Milj. EUR keet erot varat osuus sä Oma pääoma 31.12.2003 -12 -61 1 122 35 2 083 Rahavirran suojaukset, kirjattu omaan pääomaan - - - - -2 Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset - - - - 16 Tytäryritysten oman pääoman - -2 - - -2 suojaus Muuntoerot - 4 - 0 4 Suoraan omaan pääomaan kirjatut - 2 - 0 17 erät Tilikauden voitto - - 382 4 386 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä - 2 382 4 403 Osingonjako - - -36 - -36 Rekisteröimättömän oman pääoman muutokset - - - - 0 Optioilla merkityt osakkeet - - - - 19 Vaihtovelkakirjalainan vaihto - - - - 4 osakkeiksi Osakkuusyhtiöiden omistamat emoyhtiön osakkeet - - 26 - 26 Johdon optio-ohjelma: vastaanotettujen palveluiden arvo - - 1 - 1 Omien osakkeiden luovutus 6 - - - 6 Muut muutokset - - 1 -1 0 Oma pääoma 31.12.2004 -5 -59 1 496 38 2 506 Rahavirran suojaukset, kirjattu omaan pääomaan - - - - 6 Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset - - - - 3 Tytäryritysten oman pääoman - 1 - - 1 suojaus Muuntoerot - 19 - 0 19 Suoraan omaan pääomaan kirjatut - 20 - 0 29 erät Tilikauden tappio - - -364 1 -363 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä - 20 -364 1 -334 Osingonjako - - -91 - -91 Johdon optio-ohjelma: vastaanotettujen palveluiden arvo - - 3 - 3 Omien osakkeiden luovutus 3 - - - 4 Kuparituotteiden liiketoiminnan myynnin vaikutus - - - -24 -24 Muut muutokset - - - - -1 Oma pääoma 31.12.2005 -2 -38 1 044 15 2 062 Lyhennetty rahavirtalaskelma 1.1. - 1.1. - 31.12. 31.12. Milj. EUR 2005 2004 Tilikauden voitto (+), tappio (-) -363 386 Oikaisuerät Poistot 232 251 Arvonalentumiset 168 - Muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan myyntitappio 249 - Muut oikaisut 95 94 Käyttöpääoman muutos, (+) vähennys, (-) 202 -710 lisäys Saadut osingot 7 3 Saadut korot 21 23 Maksetut korot -93 -112 Maksetut verot -58 -63 Liiketoiminnan nettorahavirta 459 -128 Investoinnit -245 -478 Tytäryritysten myynnit 489 18 Osakkuusyhtiöosakkeiden myynnit 290 127 Muu omaisuuden myynti 13 14 Muu investointien rahavirta 18 166 Investointien nettorahavirta 565 -152 Rahavirta ennen rahoitusta 1 024 -280 Pitkäaikaisten lainojen nostot 136 379 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -454 -144 Lyhytaikaisten lainojen muutos, (+) lisäys, (-) vähennys -600 25 Maksetut osingot -91 -36 Muu rahoituksen rahavirta -22 11 Rahoituksen nettorahavirta -1 032 235 Oikaisuerät 2 30 Rahavarojen nettomuutos -6 -16 Rahavarat tilikauden alussa 211 231 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 7 -4 Rahavarojen nettomuutos -6 -16 Rahavarat tilikauden lopussa 212 211 Konsernin tunnusluvut 1.1. - 1.1. - 31.12. 31.12. Milj. EUR 2005 2004 Liikevoittoprosentti 1,5 8,5 Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,9 9,6 Oman pääoman tuotto, % -15,9 16,8 Jatkuvien toimintojen oman pääoman tuotto, -0,1 16,5 % Sijoitettu pääoma kauden lopussa 3 599 4 941 Korollinen nettovelka kauden lopussa 1 537 2 435 Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 38,2 35,8 Velkaantumisaste kauden lopussa, % 74,5 97,2 Osakekohtainen tulos, EUR -2,01 2,12 Jatkuvien toimintojen osakekohtainen -0,02 2,08 tulos, EUR Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen osakekohtainen tulos, EUR -1,99 0,04 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 1) 181 031 180 057 Laimennusvaikutuksella oikaistu -2,01 2,12 tulos/osake, EUR Laimennettu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 1) 181 140 180 172 Oma pääoma/osake, EUR 11,31 13,65 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 181 032 180 752 1000 kpl 1) Jatkuvien toimintojen investoinnit käyttöomaisuuteen 174 414 Jatkuvien toimintojen poistot 216 191 Jatkuvien toimintojen henkilöstö 11 517 11 787 keskimäärin 1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet. TULOSLASKELMAN JA TASEEN LISÄTIETOJA Outokumpu on soveltanut 1.1.2005 alkaen seuraavia uusia IFRS- standardeja: IFRS 2 (Osakeperusteiset maksut) ja IFRS 5 (Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot). IFRS 5 - standardia on sovellettu Outokumpu Copperiin, ja se on eritelty liitetiedossa Myydyt ja myytävänä olevat toiminnot. Uudistetun IAS 1 -standardin perusteella Outokummun markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot on sisällytetty vuoden 2005 toisen neljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien liikevoittoon rahoitustuottojen ja - kulujen sijasta. Lisäksi Euroopan Unionin päästöoikeuksiin 1.1.2005 alkaen sovelletun kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean (IFRIC) tulkinnan IFRIC 3 (Päästöoikeudet) soveltamisesta on luovuttu kesäkuussa 2005. Osakeperusteiset maksut IFRS 2 -standardia on sovellettu vuoden 2003 optiojärjestelmään, ja vertailuvuoden luvut on oikaistu. Optio-ohjelman ehdoista on kerrottu tarkemmin vuoden 2004 vuosikertomuksessa ja alla liitetiedossa Osakkeet ja osakepääoma. Optio-oikeudet on arvostettu käypään arvoon myöntämispäivänä käyttäen Black-Scholes-Merton –optiohinnoittelumallia sekä soveltuvia tilastomatematiikan menetelmiä. Optiojärjestelmän kokonaisarvoksi on arvioitu 6 milj. euroa. Tämä kirjataan kuluksi oikeuden syntymisajanjakson kuluessa. Markkinahintaerojen uudelleenryhmittely Uudistetun IAS 1 -standardin perusteella Outokummun johdannaisinstrumenttien voitot ja tappiot on sisällytetty vuoden 2005 toisen neljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien liikevoittoon. Rahoituseriin ne sisällytetään ainoastaan silloin, kun johdannaisinstrumentti liittyy rahoitusvaroihin tai -velkoihin. Myös myyntisaamisten ja ostovelkojen kurssierot esitetään jatkossa liikevoiton yläpuolella. Vertailuluvut on oikaistu vastaavasti. Uudelleenryhmittelyllä ei ollut vaikutusta konsernin tilikausien tuloksiin. Päästöoikeudet IFRIC 3 -tulkintaa on sovellettu Euroopan Unionin päästökauppajärjestelmään (ETS), joka käynnistyi 1.1.2005. Kesäkuussa 2005 International Accounting Standards Board (IASB) päätti peruuttaa päästöoikeuksia koskevan IFRIC 3 -tulkinnan niin, että peruutus tuli voimaan välittömästi. Päätöksen seurauksena Outokumpu on muuttanut päästöoikeuksien laskentaperiaatteita. Päästöoikeuksien laskentaperiaatteet perustuvat voimassa oleviin IFRS-standardeihin, joiden mukaan ostetut päästöoikeudet kirjataan aineettomiin oikeuksiin hankintahintaansa. Sen sijaan vastikkeetta saadut päästöoikeudet arvostetaan nimellisarvoonsa, eli niiden arvo on nolla. Varaus päästöoikeuksiin palautusvelvoitteen täyttämiseksi kirjataan, elleivät vastikkeetta saadut päästöoikeudet riitä kattamaan todellisten päästöjen määrää. Täten mahdollinen liikevoittoon kirjattava vaikutus aiheutuu toteutuneiden päästöjen ja saatujen päästöoikeuksien erosta. IFRIC 3:n noudattamisella oli 0,2 milj. euron negatiivinen vaikutus Outokummun ensimmäisen neljänneksen liikevoittoon. Tämä vaikutus on peruutettu kesäkuussa 2005. Outokummun taseessa 31.12.2005 ei ole kirjauksia päästöoikeuksiin liittyen, koska päästöoikeuksia ei ole ostettu ja toteutuneet päästöt vuonna 2005 alittivat saatujen päästöoikeuksien määrän. Osakkeet ja osakepääoma Outokumpu Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 181 250 555 ja osakepääoma 308,1 milj. euroa 31.12.2005. Outokumpu Oyj:llä oli 31.12.2005 hallussaan 218 603 omaa osaketta, joiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 0,4 milj. euroa. Outokummun hallussa olevien omien osakkeiden osuus osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 31.12.2005 oli 0,1 %. Vuoden 2003 varsinainen yhtiökokous päätti johdon optio-ohjelmasta. Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti optio-oikeuksia voidaan antaa yhteensä 5 100 000 kappaletta ja niillä voidaan merkitä yhteensä 5 100 000 uutta Outokumpu Oyj:n osaketta vuosina 2006-2011. Hallitus vahvisti helmikuussa 2004, että 116:lle Outokummun johtoon kuuluvalle henkilölle myönnetään yhteensä 742 988 optio-oikeutta 2003A. Optio-oikeuksien 2003A enimmäismäärä oli 1 700 000. Johtoryhmän jäsenet saivat optio-oikeuksien 2003A enimmäismäärästä 62 % ja muu johto 45,25 %. Kesäkuussa 2003 asetetut ansaintakriteerit, joiden saavuttamisen perusteella optio-oikeudet 2003A jaettiin, liittyivät osakekohtaisen tuloksen kehittymiseen sekä alan vertailuyrityksiä parempaan kurssikehitykseen. Konsernin johtoryhmän jäsenten kohdalla ansaintakriteerinä oli myös velkaantumisaste. Tällä hetkellä optio-oikeuksilla 2003A voidaan merkitä yhteensä 684 191 Outokumpu Oyj:n osaketta 1.9.2006 - 1.3.2009. Osakkeen merkintähinnaksi muodostui ohjelman ehtojen mukaisesti 10,70 euroa osakkeelta, jota alennetaan vuosittain maksettavilla osingoilla. Hallitus vahvisti 16.2.2005, että 130:lle Outokummun johtoon kuuluvalle henkilölle myönnetään yhteensä 1 148 820 optio-oikeutta 2003B. Optio-oikeuksien 2003B enimmäismäärä oli 1 700 000. Johtoryhmän jäsenet saivat optio-oikeuksien 2003B enimmäismäärästä 55,2% ja muu johto 75 %. Helmikuussa 2004 asetetut ansaintakriteerit, joiden saavuttamisen perusteella optio-oikeudet 2003B jaettiin, liittyivät osakekohtaisen tuloksen kehittymiseen sekä alan vertailuyrityksiä parempaan kurssikehitykseen. Konsernin johtoryhmän jäsenten kohdalla ansaintakriteerinä oli myös velkaantumisaste. Tällä hetkellä optio-oikeuksilla 2003B voidaan merkitä yhteensä 1 107 570 Outokumpu Oyj:n osaketta 1.9.2007 - 1.3.2010. Osakkeen merkintähinnaksi muodostui ohjelman ehtojen mukaisesti 13,56 euroa osakkeelta, jota alennetaan vuosittain maksettavilla osingoilla. Hallitus asetti maaliskuussa 2005 ansaintakriteerit, joiden saavuttamisen perusteella jaetaan optio-oikeuksia 2003C Outokumpu- konsernin 158 avainhenkilölle keväällä 2006. Optio-oikeuksien jakamisen perusteena käytetään Outokumpu-konsernin total shareholder return -suhdeluvun (TSR) kehitystä suhteessa vertailuryhmään, liikevoittoa sekä konsernin johtoryhmän jäsenten kohdalla myös velkaantumisastetta. Optio-oikeuksilla 2003C voidaan merkitä yhteensä enintään 1 700 000 Outokumpu Oyj:n osaketta 1.9.2008 - 1.3.2011. Tällä hetkellä optio-oikeuksien 2003C enimmäismäärällä voidaan merkitä enintään 1 160 000 osaketta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2003C on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä 1.12.2005 - 28.2.2006. Outokumpu Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2003 optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 5 017 994 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 2 951 761 osakkeella olettaen, että optio-oikeudet 2003C jaetaan täysimääräisesti. Optioiden perusteella merkittävissä olevat osakkeet vastaavat 1,6 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen valtuutukset Hallitus käytti ensimmäisellä neljänneksellä kerran vuoden 2004 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta luovuttaa yhtiön omia osakkeita. Outokumpu Oyj siirsi 14.2.2005 yhteensä 279 930 hallussaan ollutta omaa osaketta johdon osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille. Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2005 myöntämä valtuutus osakepääoman korottamiseen uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa. Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 30 800 000 eurolla. Uusia kirjanpidolliselta vasta- arvoltaan 1,70 euron arvoisia osakkeita voidaan siten antaa enintään 18 117 647 kappaletta. Hallitus valtuutetaan päättämään, kenellä on oikeus merkitä osakkeita, optio-oikeuksia tai vaihtovelkakirjoja. Hallitus voi poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, mikäli tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen tai yritysostojen tai järjestelyjen rahoittaminen. Hallitus päättää merkintähinnan määrittämisperusteista sekä muista merkinnän ehdoista. Hallitus voi päättää, että uusmerkintä suoritetaan apporttiomaisuutta vastaan, kuittausta vastaan tai muuten tietyin ehdoin. Valtuutus on voimassa vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta 2.2.2006 mennessä. Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2005 myöntämä valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen määräämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Osakkeita voidaan myös käyttää osana yhtiön henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja palkkiojärjestelmiä. Osakkeita voidaan hankkia enintään 9 000 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää 5 % yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Osakkeet hankitaan voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla ja siten osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Koska hankittavien osakkeiden määrä on rajoitettu yllä esitetyllä tavalla ja koska yhtiöllä on vain yksi osakesarja, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Koska omat osakkeet on tarkoitus hankkia Helsingin pörssin julkisessa kaupankäynnissä ilman tietoa osakkeiden myyjistä, ei osakeyhtiölain 1 luvun 4 pykälän 1 momentissa tarkoitettujen yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan jälkeen voida määritellä. Hallitus on valtuutettu päättämään muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ja toimenpiteistä. Valtuutus on voimassa vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta 2.2.2006 mennessä. Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2005 myöntämä valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen. Osakkeita voidaan luovuttaa enintään 9 300 000 kappaletta. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutetaan päättämään kenelle, millä ehdoin ja missä järjestyksessä osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja määräämässä laajuudessa. Hallitus voi päättää omien osakkeiden myymisestä Helsingin pörssin julkisessa kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi investointien ja mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Osakkeita voidaan luovuttaa myös yhtiön henkilöstölle, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen mukaan lukien, osana henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja palkkiojärjestelmiä. Hallitus ei saa poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeisiin osakeyhtiölain 1 luvun 4 pykälän 1 momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi muuten kuin erillisen valtuutuksen nojalla. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan, kuittausta vastaan tai hallituksen päätöksellä muuten tietyin ehdoin. Hallitus on valtuutettu päättämään muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista ja toimenpiteistä. Valtuutus on voimassa vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta 2.2.2006 mennessä. Myydyt ja myytävänä olevat toiminnot Outokumpu ja Nordic Capital allekirjoittivat 5.4.2005 sopimuksen, jolla Outokumpu myi muokattujen kuparituotteiden liiketoimintansa Nordic Capitalille. Kauppa saatettiin päätökseen 7.6.2005. Järjestelyssä myytiin seuraavat entisen Outokumpu Copper - liiketoiminta-alueen liiketoiminnat: Americas, Europe, Automotive Heat Exchangers, Appliance Heat Exchanger & Asia, joka sisältää 100 %:n omistusosuuden Outokumpu Heatcraftista, sekä Forming equipment - liiketoiminta. Myytyjen liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2004 oli 1 684 milj. euroa ja henkilöstön määrä vuoden lopussa 6 400. Kaupan ulkopuolelle jäi Outokumpu Copper Tube and Brass -liiketoiminta, johon kuuluvat vesijohto- ja teollisuusputket Euroopassa, sisältäen ilmastointi- ja jäähdytinputkien valmistuksen Euroopassa sekä messinkitankotuotteet. Kokonaiskauppahinta oli 612 milj. euroa, joka käsitti 512 milj. euroa käteisenä ja Yhdysvaltain dollari -määräisen pitkäaikaisen 100 milj. euron suuruisen kauppahintasaatavan. Outokumpu kirjasi kaupasta 252 milj. euron myyntitappion. Lisäksi kaupan ulkopuolelle jääneestä Tube and Brass -liiketoiminnasta tehtiin 86 milj. euron arvonalentumiskirjaus perustuen johdon arvioon sen liiketoimintojen arvosta. Suomen verosäännösten mukaan myyntitappio ja Tube and Brass -liiketoiminnan arvonalentumistappiot eivät ole verovähennyskelpoisia. Koko entinen Outokumpu Copper - liiketoimintasegmentti on luokiteltu myydyksi toiminnoksi. Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen kauden tappio, 360 milj. euroa, sisältää muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan tammi - maaliskuun 2005 nettotuloksen, Nordic Capitalin kanssa tehdystä kaupasta syntyneen 252 milj. euron myyntitappion, Tube and Brass - liiketoimintaan kohdistuvan 86 milj. euron arvonalentumistappion ja sen vuoden 2005 nettotuloksen. Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tappio on esitetty tuloslaskelmassa omana eränään jatkuvien toimintojen tuloksen jälkeen. Tube and Brassin varat ja velat esitetään myytävänä olevina pitkäaikaisina omaisuuserinä. Ohjelma Tube and Brass -liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi on käynnistetty ja Outokummun aikomuksena on luopua tästä liiketoiminnasta. Tietoja myydyistä ja myytävänä olevista toiminnoista Tuloslaskelma 1.1. - 1.1. - 31.12. 31.12. Milj. EUR 2005 2004 Liikevaihto 921 2 050 Kulut -927 -1 978 Liikevoitto (+), -tappio (-) -6 72 Nettorahoituserät -10 -35 Voitto (+), tappio (-) ennen veroja -16 37 Tuloverot -4 -26 Voitto (+), tappio (-) verojen jälkeen -20 11 Tube and Brass -divisioonan omaisuuserien arvonalentumistappio -86 - Muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan myyntitappio -252 - Tuloverot - - Arvonalentumis- ja myyntitappio verojen -338 - jälkeen Vähemmistöosuus -1 -3 Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tilikauden voitto (+), tappio -360 7 (-) Rahavirtalaskelma 1.1. - 31.12. Milj. EUR 2005 Liiketoiminnan rahavirta -88 Investointien rahavirta -70 Rahoituksen rahavirta 142 Rahavirta yhteensä -17 Tase 31.12. Milj. EUR 2005 Varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9 Muut pitkäaikaiset varat 4 Vaihto-omaisuus 113 Muut lyhytaikaiset varat 95 221 Velat Varaukset 21 Pitkäaikaiset velat 3 Ostovelat 49 Muut lyhytaikaiset velat 17 89 Merkittävät kertaluonteiset erät 1.1. - 1.1. - 31.12. 31.12. Milj. EUR 2005 2004 Boliden-osakkeiden myyntivoitto/tappio 35 -19 Kiinteiden kustannusten -34 - leikkausohjelma Coil Products Sheffieldin sulkeminen -130 - TEL:n työkyvyttömyyseläkevastuun purku - 22 Suodatinliiketoiminnan myyntivoitto - 16 -129 19 Tuloverot 1.1. - 1.1. - 31.12. 31.12. Milj. EUR 2005 2004 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien -67 -50 verot Laskennalliset verot 43 -11 -24 -61 Vastuusitoumukset Milj. EUR 31.12.2005 31.12.2004 Annetut pantit Kiinnitykset maa-alueisiin 94 110 Muut pantit 8 2 Annetut takaukset Tytäryhtiöiden puolesta Kaupallisten sitoumusten vakuudeksi 77 81 Osakkuusyhtiöiden puolesta Rahoituksen vakuudeksi 4 4 Muut vastuut 65 - Vuokravastuut 207 146 Avoimet johdannaissopimukset 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 2005 2004 2005 2004 Milj. EUR Käypä nettoarvo Nimellismäärä Valuutta- ja korkojohdannaiset Valuuttatermiinit -1 26 1 796 1 247 Valuuttaoptiot Ostetut - 0 - 7 Asetetut - 0 - 8 Valuutanvaihtosopimukset - -1 - 21 Koronvaihtosopimukset 3 -2 432 172 Tonnia Tonnia Metallijohdannaiset Kuparitermiinit ja -futuurit -1 3 33 775 50 150 Kuparioptiot Ostetut - 0 - 20 522 Nikkelitermiinit ja -futuurit 1 1 1 608 1 758 Sinkkitermiinit ja -futuurit 0 0 1 300 39 000 Alumiinitermiinit ja - - 0 - 2 550 futuurit TWh TWh Sähköjohdannaiset Pörssinoteeratut 1 0 0,1 0,1 sähköjohdannaiset Muut sähköjohdannaiset 13 0 4,6 5,0 Tuloslaskelma neljänneksittäin Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 1 196 1 283 1 143 1 500 5 122 Liikevoitto 129 123 69 115 436 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 16 8 31 24 78 Rahoitustuotot ja -kulut -14 -7 -25 -28 -75 Voitto (+), tappio (-) ennen veroja 130 124 75 111 440 Tuloverot -31 -17 -17 4 -61 Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto (+), tappio (-) 99 107 58 115 379 Myytyjen ja myytävinä olevien toimintojen tilikauden voitto (+), tappio (-) 33 -12 -5 -9 7 Tilikauden voitto (+), tappio (-) 132 96 53 106 386 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 130 95 52 105 382 Vähemmistölle 2 1 0 0 4 Merkittävät kertaluonteiset erät Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 General Stainless TEL:n työkyvyttömyyseläkevastuun - - - 13 13 purku Coil Products Sheffieldin - - - - - sulkeminen Kiinteiden kustannusten - - - - - leikkausohjelma Specialty Stainless Kiinteiden kustannusten - - - - - leikkausohjelma Technology TEL:n työkyvyttömyyseläkevastuun - - - 5 5 purku Suodatinliiketoiminnan 18 -1 - -1 16 myyntivoitto Muu toiminta TEL:n työkyvyttömyyseläkevastuun - - - 4 4 purku Coil Products Sheffieldin - - - - - sulkeminen Kiinteiden kustannusten - - - - - leikkausohjelma Boliden-osakkeiden - - - -19 -19 myyntivoitto/tappio 18 -1 - 2 19 Milj. EUR I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 1 456 1 589 1 191 1 317 5 552 Liikevoitto 121 161 -20 -179 83 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -1 2 -1 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut -12 -19 -18 -13 -61 Voitto (+), tappio (-) ennen veroja 108 144 -39 -191 22 Tuloverot -20 -39 8 26 -24 Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto (+), tappio (-) 89 105 -31 -165 -3 Myytyjen ja myytävinä olevien toimintojen tilikauden voitto (+), tappio (-) -333 -8 -5 -14 -360 Tilikauden voitto (+), tappio (-) -244 97 -36 -180 -363 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -245 96 -36 -179 -364 Vähemmistölle 1 1 0 -1 1 Merkittävät kertaluonteiset erät Milj. EUR I/05 II/05 III/05 IV/05 2005 General Stainless TEL:n työkyvyttömyyseläkevastuun - - - - - purku Coil Products Sheffieldin - - - -127 -127 sulkeminen Kiinteiden kustannusten - - - -11 -11 leikkausohjelma Specialty Stainless Kiinteiden kustannusten - - - -21 -21 leikkausohjelma Technology TEL:n työkyvyttömyyseläkevastuun - - - - - purku Suodatinliiketoiminnan - - - - - myyntivoitto Muu toiminta TEL:n työkyvyttömyyseläkevastuun - - - - - purku Coil Products Sheffieldin - - - -3 -3 sulkeminen Kiinteiden kustannusten - - - -3 -3 leikkausohjelma Boliden-osakkeiden 25 - 10 - 35 myyntivoitto/tappio 25 - 10 -164 -129 Tunnusluvut neljänneksittäin Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 Liikevoittoprosentti 10,7 9,6 6,1 7,7 Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,9 10,5 5,7 9,3 Oman pääoman tuotto, % 24,1 16,5 8,9 17,2 Jatkuvien toimintojen oman pääoman 18,1 18,6 9,7 18,7 tuotto, % Sijoitettu pääoma kauden lopussa 4 543 4 839 4 919 4 941 Korollinen nettovelka kauden lopussa 2 261 2 496 2 515 2 435 Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 33,1 32,7 33,6 35,8 Velkaantumisaste kauden lopussa, % 99,0 106,5 104,6 97,2 Osakekohtainen tulos, EUR 0,73 0,52 0,29 0,58 Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos, EUR 0,54 0,59 0,32 0,63 Myytyjen ja myytävinä olevien toimintojen osakekohtainen tulos, EUR 0,19 -0,07 -0,03 -0,05 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 1) 178 081 180 742 180 752 180 752 Oma pääoma/osake, EUR 12,43 12,75 13,08 13,65 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl 1) 178 914 180 752 180 752 180 752 Jatkuvien toimintojen investoinnit käyttöomaisuuteen 133 76 91 114 Jatkuvien toimintojen poistot 44 48 48 50 Jatkuvien toimintojen henkilöstö 11 681 11 997 11 960 11 513 keskimäärin Milj. EUR I/05 II/05 III/05 IV/05 Liikevoittoprosentti 8,3 10,1 -1,7 -13,6 Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,9 16,0 -2,0 -18,8 Oman pääoman tuotto, % -41,0 17,2 -6,4 -33,5 Jatkuvien toimintojen oman pääoman 14,9 18,6 -5,5 -30,8 tuotto, % Sijoitettu pääoma kauden lopussa 3 953 4 084 3 981 3 599 Korollinen nettovelka kauden lopussa 1 695 1 822 1 744 1 537 Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 35,5 37,2 38,7 38,2 Velkaantumisaste kauden lopussa, % 75,0 80,6 77,9 74,5 Osakekohtainen tulos, EUR -1,35 0,53 -0,20 -0,99 Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos, EUR 0,49 0,57 -0,17 -0,91 Myytyjen ja myytävinä olevien toimintojen osakekohtainen tulos, EUR -1,84 -0,04 -0,03 -0,08 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 1) 180 901 181 032 181 032 181 032 Oma pääoma/osake, EUR 12,39 12,41 12,27 11,31 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl 1) 181 032 181 032 181 032 181 032 Jatkuvien toimintojen investoinnit käyttöomaisuuteen 37 41 39 57 Jatkuvien toimintojen poistot 53 54 54 55 Jatkuvien toimintojen henkilöstö 11 475 11 833 11 746 11 013 keskimäärin 1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.