Outokumpu julkistaa uusien liiketoiminta-alueiden taloudelliset vertailutiedot ja päivittää tiettyjen taloudellisten tunnuslukujen määritelmät


OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
15.4.2016 klo 16.00

Outokumpu on tänään julkaissut taloudelliset vertailutiedot uuden yksinkertaistetun organisaatiorakenteen mukaisille liiketoiminta-alueille, joista tiedotettiin Outokummun uuden vision sekä kilpailukyvyn ja taloudellisen kehityksen parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden esittelyn myötä. Outokumpu raportoi vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen tuloksen uusien liiketoiminta-alueiden mukaisesti: Europe, Americas ja Long Products. Outokummun koko litteiden tuotteiden valikoima sisältyy Europe- ja Americas -liiketoiminta-alueisiin. Nykyinen Euroopan Quarto Plate -toiminta sekä APAC-alueen myyntiverkosto raportoidaan osana Europea, kun Quarto Platen Yhdysvaltain toiminta puolestaan siirtyy osaksi Americas -liiketoiminta-aluetta. Long Productsin toiminta ja taloudelliset vertailutiedot pysyvät ennallaan.

Outokumpu muuttaa operatiivisen tuloksen nimen oikaistuksi liiketulokseksi. Outokumpu jatkaa oikaistun liiketuloksen seuraamista pääasiallisena kannattavuuden mittarina, sillä se kuvastaa parhaiten yhtiön tuloskehitystä ja operatiivista toimintaa.  Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) vaihtoehtoisten tunnuslukujen raportointiin (Guidelines on Alternative Performance Measures) liittyvän kertaluonteisia eriä koskevan ohjeistuksen muutoksen myötä Outokumpu päivittää oikaistun käyttökatteen (EBITDA) ja oikaistun liiketuloksen määritelmät: olennaisia tuotto- ja kulueriä, joita aiemmin kutsuttiin kertaluonteisiksi eriksi (kuten uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia sekä voittoja ja tappioita omaisuuden tai liiketoimintojen myynnistä) sekä raaka-aineisiin liittyviä varastovoittoja/tappioita ja metallijohdannaisista johtuvia voittoja/tappioita kutsutaan vastaisuudessa oikaisuiksi. Nämä kausien väliseen vertailtavuuteen vaikuttavat erät eivät sisälly oikaistuihin tuloksiin. Koska periaate oikaistujen tunnuslukujen laskemiselle säilyy ennallaan, muutoksella ei ole vaikutusta historiallisiin vertailutietoihin.

Outokumpu on lisäksi päivittänyt seuraavien taloudellisten tunnuslukujen määritelmät: sijoitettu pääoma, sidottu pääoma, sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) ja oman pääoman tuotto (ROE). Sijoitetun pääoman ja sidotun pääoman uudet määritelmät eivät sisällä velvoitteita etuuspohjaisista järjestelyistä sekä muista pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista, mutta niihin sisällytetään johdannaisvarat ja -velat (pl. korkojohdannaiset). Tuotot lasketaan rullaavasti neljältä edeltävältä vuosineljännekseltä. Lisäksi Outokumpu korvaa korollinen nettovelka/EBITDA -tunnusluvun korollinen nettovelka/oikaistu EBITDA -luvulla. Outokummun pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat päivitettyjen määritelmien mukaisia.

Seuraavat taulukot esittävät uusien liiketoiminta-alueiden taloudelliset vertailutiedot vuosille 2014 ja 2015 sekä päivitetyt konsernin taloudelliset tunnusluvut ja laskentakaavat vuodelle 2015. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Outokumpu Oyj

  

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on 11 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fi      outokumpu.com/stainless-news      choosestainless.outokumpu.com

 

Liiketoiminta-alueiden tunnusluvut neljänneksittäin

               
                     
Ruostumattoman teräksen toimitukset                  
1 000 tonnia I/14 II/14 III/14 IV/14 2014 I/15 II/15 III/15 IV/15 2015
Europe yhteensä 456 437 402 367 1 661 410 413 375 381 1 578
joista konsernin sisäiset 6 5 1 13 26 5 7 4 6 23
Americas yhteensä 143 151 144 133 572 133 117 139 144 533
joista konsernin sisäiset 3 3 1 1 9 0 0 12 1 14
Long Products yhteensä 65 80 60 43 248 52 62 58 42 213
joista konsernin sisäiset 20 34 22 8 84 16 22 30 12 80
Muu toiminta yhteensä 40 50 53 48 192 48 56 45 27 176
joista konsernin sisäiset - - - - - - 2 1 1 3
Toimitukset yhteensä 676 675 634 568 2 554 620 616 570 574 2 381
                     
Liikevaihto                    
Milj. EUR I/14 II/14 III/14 IV/14 2 014 I/15 II/15 III/15 IV/15 2 015
Europe yhteensä 1 198 1 203 1 190 1 095 4 685 1 163 1 140 1 019 995 4 316
josta konsernin sisäinen 96 77 80 61 314 36 40 49 40 165
Americas yhteensä 284 323 347 337 1 290 337 284 301 292 1 214
josta konsernin sisäinen 4 13 1 6 25 7 5 21 4 37
Long Products yhteensä 149 203 171 129 651 149 159 142 100 551
josta konsernin sisäinen 41 77 51 19 188 36 46 56 23 162
Muu toiminta yhteensä 201 269 294 273 1 037 274 273 231 201 979
josta konsernin sisäinen 73 77 69 72 292 75 71 79 86 311
Liikevaihto yhteensä 1 617 1 753 1 799 1 674 6 844 1 768 1 694 1 487 1 435 6 384
                     
Liiketulos                    
Milj. EUR I/14 II/14 III/14 IV/14 2 014 I/15 II/15 III/15 IV/15 2 015
Europe -138 -2 22 4 -114 46 57 -19 0 84
Americas -36 -16 -28 -19 -99 -48 -65 -49 -54 -216
Long Products 0 14 8 11 33 4 5 1 -8 2
Muu toiminta ja sisäiset erät -14 -6 -11 -32 -63 -12 -23 -9 403 359
Liiketulos yhteensä -188 -10 -9 -36 -243 -10 -26 -77 341 228
                     
Oikaistu liiketulos                    
Milj. EUR I/14 II/14 III/14 IV/14 2 014 I/15 II/15 III/15 IV/15 2 015
Europe 3 8 7 15 33 27 41 -15 33 85
Americas -40 -24 -35 8 -91 -28 -50 -44 -41 -163
Long Products 2 11 6 12 32 3 4 3 -3 7
Muu toiminta ja sisäiset erät -11 1 -6 -45 -61 0 -20 -11 1 -30
Oikaistu liiketulos yhteensä -45 -6 -28 -9 -88 2 -25 -67 -11 -101
                     
Liiketuloksen oikaisut                    
Milj. EUR I/14 II/14 III/14 IV/14 2 014 I/15 II/15 III/15 IV/15 2 015
Europe -142 -10 15 -11 -147 20 16 -4 -33 -1
Americas 3 9 7 -27 -8 -21 -15 -5 -12 -54
Long Products -1 3 2 -2 2 1 1 -3 -4 -5
Muu toiminta ja sisäiset erät -3 -7 -5 13 -2 -12 -3 2 402 389
Liiketuloksen oikaisut yhteensä -143 -5 19 -27 -155 -12 -1 -10 352 330
                     
EBITDA                    
Milj. EUR I/14 II/14 III/14 IV/14 2 014 I/15 II/15 III/15 IV/15 2 015
Europe -54 53 74 58 131 98 108 32 47 286
Americas -18 2 -11 1 -25 -26 -43 -27 -40 -136
Long Products 2 16 10 12 40 5 8 3 -6 10
Muu toiminta ja sisäiset erät -8 -1 -6 -26 -41 -12 -18 -5 407 372
EBITDA yhteensä -78 70 67 45 104 65 55 3 408 531
                     
Oikaistu EBITDA                    
Milj. EUR I/14 II/14 III/14 IV/14 2 014 I/15 II/15 III/15 IV/15 2 015
Europe 60 63 59 69 251 78 92 36 74 280
Americas -21 -6 -17 28 -17 -5 -27 -22 -28 -83
Long Products 4 13 8 14 38 5 7 5 -1 15
Muu toiminta ja sisäiset erät -5 6 -1 -39 -40 -1 -15 -6 5 -17
Oikaistu EBITDA yhteensä 37 75 48 72 232 77 57 13 50 196
                     
Poistot                    
Milj. EUR I/14 II/14 III/14 IV/14 2 014 I/15 II/15 III/15 IV/15 2 015
Europe -57 -55 -51 -54 -218 -51 -51 -51 -41 -196
Americas -18 -18 -18 -20 -74 -22 -22 -22 -14 -80
Long Products -2 -2 -1 -2 -6 -2 -2 -2 -2 -8
Muu toiminta -5 -5 -5 -6 -22 -5 -5 -4 -4 -18
Poistot yhteensä -82 -80 -76 -81 -320 -80 -81 -80 -61 -302
                     
Investoinnit                    
Milj. EUR I/14 II/14 III/14 IV/14 2 014 I/15 II/15 III/15 IV/15 2 015
Europe 11 23 20 29 83 20 16 19 41 96
Americas 2 2 3 8 15 1 4 2 12 19
Long Products 1 2 2 2 6 1 0 1 5 7
Muu toiminta 1 6 0 16 22 4 14 6 7 32
Investoinnit yhteensä 15 33 25 54 127 26 35 29 65 154
                     
Sidottu pääoma                    
Milj. EUR I/14 II/14 III/14 IV/14 2 014 I/15 II/15 III/15 IV/15 2 015
Europe 3 003 3 107 3 065 2 945 2 945 2 894 2 894 2 800 2 680 2 680
Americas 1 040 1 157 1 229 1 262 1 262 1 405 1 346 1 249 1 279 1 279
Long Products 155 185 185 162 162 176 167 166 151 151
Muu toiminta ja sisäiset erät 48 66 -9 -46 -46 12 48 34 22 22
Sidottu pääoma yhteensä 4 246 4 515 4 471 4 324 4 324 4 486 4 455 4 248 4 133 4 133
                     
Muu toiminta sisältää myydyn SKS:n vaikutuksen.                
                     

  

Konsernin taloudelliset tunnusluvut neljänneksittäin

     
           
Milj. EUR I/15 II/15 III/15 IV/15 2015
Sijoitettu pääoma kauden lopussa 4 503 4 479 4 271 4 133 4 133
Sijoitetun pääoman tuotto, % -1,5 -1,8 -3,4 5,3 5,3
Oman pääoman tuotto, % -10,7 -11,0 -12,9 3,9 3,9
Korollinen nettovelka/oikaistu EBITDA 7,5 8,3 9,2 8,2 8,2

 

  

Taloudellisten tunnuslukujen laskentaperusteet

   
         
Oikaistu liiketulos = Liiketulos ilman oikaisuiksi luokiteltujen erien vaikutusta    
         
Sijoitettu pääoma = Oma pääoma + korollinen nettovelka + velvoitteet etuuspohjaisista  
    järjestelyistä sekä muista pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista (netto)  
    + korkojohdannaisvelat (netto) + korkovelat (netto) – myytävinä  
    olevat  varat (netto) – lainasaamiset – myytävissä olevat sijoitukset  
    – käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat sijoitukset    
    – osuudet osakkuusyhtiöissä ja yhteisyrityksissä    
         
Sidottu pääoma = Sijoitettu pääoma + laskennallinen verovelka (netto)    
         
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) = Liiketulos (neljän vuosineljänneksen rullaava) × 100  
    Sijoitettu pääoma (neljän vuosineljänneksen rullaava keskiarvo)    
         
Oman pääoman tuotto (ROE) = Tilikauden tulos (neljän vuosineljänneksen rullaava) × 100  
    Oma pääoma (neljän vuosineljänneksen rullaava keskiarvo)    
         
Korollinen nettovelka/oikaistu EBITDA = Korollinen nettovelka    
    Oikaistu EBITDA (neljän vuosineljänneksen rullaava)