Outokummun kolmannen neljänneksen 2015 operatiivinen tulos -67 milj. euroa: Heikko kannattavuus vaikeassa markkinatilanteessa, vahva liiketoiminnan rahavirta


OUTOKUMPU OYJ
OSAVUOSIKATSAUS
5.11.2015 klo 9.00

Operatiivinen tulos -67 milj. euroa. Heikko kannattavuus vaikeassa markkinatilanteessa, vahva liiketoiminnan rahavirta

Vuoden 2015 kolmas neljännes lyhyesti

Outokummun operatiivinen tulos oli -67 milj. euroa (II/2015: -25 milj. euroa). Kannattavuuden heikkenemiseen vaikuttivat vaisu markkinatilanne ja toimitusmäärien lasku varsinkin Coil EMEA
-liiketoiminta-alueella, kun taas Coil Americas -liiketoiminta-alueella kannattavuus parani hieman. Liiketoiminnan rahavirta oli 67 milj. euroa, ja korollinen nettovelka väheni 104 milj. euroa. 

  • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 570 000 tonnia (II/2015: 616 000 tonnia).
  • Operatiivinen käyttökate1) oli 13 milj. euroa (II/2015: 57 milj. euroa) ja operatiivinen tulos1) -67 milj. euroa (II/2015: -25 milj. euroa). Lasku johtui pienemmistä toimitusmääristä, perushintojen laskupaineista ja kierrätysteräksen kustannusten noususta.
  • Liiketulos oli -77 milj. euroa (II/2015: -26 milj. euroa). Raaka-aineisiin liittyvien varastovoittojen/
    -tappioiden ja metallijohdannaisten nettovaikutus oli -8 milj. euroa (II/2015: -1 milj. euroa). Kolmannen neljänneksen liiketulos sisältää -2 milj. euroa kertaluonteisia eriä (II/2015: ei kertaluonteisia eriä).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 67 milj. euroa (II/2015: -41 milj. euroa).
  • Korollinen nettovelka laski 2 012 milj. euroon (30.6.2015: 2 116 milj. euroa), ja velkaantumisaste oli 96,5 % (30.6.2015: 96,4 %).
  • Outokumpu ilmoitti 30.9.2015 myyvänsä 50 % osuutensa Fischer Mexicana -yhteisyrityksestä 63 milj. Yhdysvaltain dollarilla. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2015 viimeisen neljänneksen aikana.
  • Katsauskauden jälkeen 19.10.2015 Outokumpu ilmoitti myyvänsä 55 % SKS:n osakkeista Kiinassa noin 370 milj. eurolla. Fischer Mexicanan ja SKS:n yrityskauppojen seurauksena Outokummun korollinen nettovelka vähenee neljännellä neljänneksellä arviolta 460 milj. euroa ja velkaantumisaste laskee 37 prosenttiyksikköä.
  • Katsauskauden jälkeen 26.10.2015 Outokumpu ilmoitti Roeland Baanin nimityksestä Outokummun toimitusjohtajaksi 1.1.2016 alkaen. Mika Seitovirta jätti tehtävänsä toimitusjohtajana välittömästi, ja Outokummun talous- ja rahoitusjohtaja Reinhard Florey hoitaa väliaikaisesti toimitusjohtajan tehtävää kunnes Baan aloittaa yhtiön palveluksessa.

 

1) Liiketulos/käyttökate ilman kertaluonteisia eriä, varastovoittoja/tappioita sekä metallijohdannaisista johtuvia voittoja/tappioita.


  

Konsernin tunnusluvut

         
   

III/15

II/15 III/14 2014
Liikevaihto Milj. EUR

1 487

1 694 1 799 6 844
EBITDA Milj. EUR

3

55 67 104
EBITDA ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR

6

55 79 263
Operatiivinen EBITDA 1) Milj. EUR

13

57 48 232
Liiketulos Milj. EUR

-77

-26 -9 -243
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR

-74

-26 3 -57
Operatiivinen tulos 2) Milj. EUR

-67

-25 -28 -88
Tulos ennen veroja Milj. EUR

-113

-65 -73 -459
Tilikauden tulos Milj. EUR

-115

-62 -77 -439
Osakekohtainen tulos 3) EUR

-0,27

-0,14 -0,18 -1,24
Sijoitetun pääoman tuotto %

-7,6

-2,5 -0,8 -5,8
Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR

67

-41 23 -126
Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR

2 012

2 116 2 068 1 974
Velkaantumisaste kauden lopussa %

96,5

96,4 96,4 92,6
Investoinnit käyttöomaisuuteen Milj. EUR

29

35 25 127
Ruostumattoman teräksen toimitukset 4) 1 000 tonnia

570

616 634 2 554
Ruostumattoman teräksen perushinta 5) EUR/tonni

1 060

1 057 1 110 1 082
Henkilöstö kauden lopussa, ilman kesäharjoittelijoita 6)

11 560

11 665 12 385 12 125
           
1) EBITDA (käyttökate) ilman kertaluonteisia eriä, muita kuin arvonalentumisia; varastovoittoja/tappioita sekä metallijohdannaisista johtuvia voittoja/tappioita, tilintarkastamaton.
2) Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, varastovoittoja/tappioita sekä metallijohdannaisista johtuvia voittoja/tappioita, tilintarkastamaton.
3) Vuoden 2014 luvut on laskettu osakeantioikaistun painotetun keskimääräisen osakemäärän mukaisesti.
4) Ilman ferrokromitoimituksia.
5) Ruostumaton teräs: CRU - Saksan perushinta (2 mm:n kylmävalssattu 304-levy).
6) 30.6.2015 konsernin palveluksessa oli lisäksi noin 800 kesäharjoittelijaa.

  

Näkymät vuoden 2015 neljännelle neljännekselle

Outokumpu arvioi ruostumattoman teräksen vaisun markkinatilanteen jatkuvan loppuvuonna. Loppukäyttäjien kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä lukuun ottamatta öljy- ja kaasuteollisuussektoria. Jakelijoiden varastotasojen odotetaan vähitellen alenevan, mutta ostokäyttäytymiseen ei odoteta lähiaikoina merkittävää piristymistä, koska nikkelin hinta on matalalla ja vuoden loppua kohden jakelijat tyypillisesti vähentävät ostojaan ja pienentävät varastojaan. Euroopassa ja Yhdysvalloissa tuonnin aiheuttama paine jatkunee.

Outokumpu odottaa yhtiön kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden etenevän suunnitellusti, mutta on näkymissään varovainen markkinatilanteeseen liittyvien epävarmuuksien vuoksi. Outokumpu arvioi neljännen neljänneksen toimitusmäärien olevan samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä. Konsernin operatiivisen tuloksen arvioidaan neljännellä neljänneksellä olevan yhä tappiollinen. Raaka-aineisiin liittyvien varastovoittojen/-tappioiden ja metallijohdannaisista johtuvien voittojen/tappioiden odotetaan nykyisellä hintatasolla vaikuttavan kannattavuuteen negatiivisesti noin 40–50 milj. euroa. Näkymät eivät sisällä ilmoitettuja yritysmyyntejä ja koskevat Outokummun nykyisiä toimintoja. Näkymissä on kuitenkin huomioitu aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisten pitoaikojen muutoksista johtuva noin 7 milj. euron positiivinen vaikutus neljännen neljänneksen operatiiviseen tulokseen. Lisätietoja muutoksesta on raportin sivulla 19.

Fischer Mexicana -yhteisyrityksen omistuksen ja SKS:n 55 %:n osuuden myyntien on suunniteltu toteutuvan neljännellä neljänneksellä. Yrityskaupoilla arvioidaan olevan yhteensä noin 360 milj. euron kertaluonteinen positiivinen vaikutus konsernin tilikauden tulokseen.

Käynnissä oleviin uudelleenjärjestelyohjelmiin liittyvät kertaluonteiset erät saattavat vaikuttaa Outokummun tulokseen.

Reinhard Florey, Outokummun talousjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja

”Ruostumattoman teräksen markkinat olivat kolmannella neljänneksellä hyvin vaikeat. Kausiluonteisesti vaisua neljännestä heikensi entisestään erittäin matala nikkelin hinta. Nikkelin hinta oli elokuussa lähellä alinta tasoaan kuuteen vuoteen ja oli noin 9 500 dollaria tonnilta, ja sen jälkeenkin hinta tonnilta on pysytellyt noin 10 000 dollarin tuntumassa. Tämän vuoksi tukkuriasiakkaiden kysyntä oli heikkoa ja varastojen purku jatkui, vaikka ruostumattoman teräksen kysyntä loppukäyttäjien keskuudessa pysyikin hyvänä sekä Euroopassa että Amerikassa. Varastojen purku näyttäisi jatkuvan loppuvuonna, mutta uskomme vahvan loppukäyttäjäkysynnän kääntävän lopulta myös tukkuriasiakkaiden kysynnän kasvuun.

Outokummun kolmannen neljänneksen operatiivinen tulos oli selkeä pettymys. Heikosta markkinasta ja matalista toimitusmääristä johtuen Coil EMEA jäi tavoitteistaan. Coil Americasin tulos parani, mutta haastavassa markkinatilanteessa tappiokierteen katkaisu vie aikaa. Myöskään Quarto Platen tulos ei ole parantunut riittävän nopeasti. Outokummun operatiivinen tappio syveni 67 miljoonaan euroon edellisen neljänneksen 25 miljoonan euron operatiivisesta tappiosta. Myös loppuvuoden markkinanäkymät ovat vaisut, ja siksi arvioimme vuoden viimeisen neljänneksen toimitusmäärien pysyvän kolmannen neljänneksen tasolla ja operatiivisen tuloksen jäävän yhä tappiolle.

Vaikeuksista huolimatta olemme määrätietoisesti jatkaneet kustannusten karsimista, tuotantotehokkuuden parantamista ja yhtiön taloudellisen aseman vahvistamista. Positiivinen käyttökate ja kassavirta, nettovelan supistuminen kahteen miljardiin euroon, velkaantumisasteen pysyminen 96,5 prosentissa ja 1,3 miljardin euron maksuvalmius vakauttivat yhtiön taloudellista asemaa.

Jatkamme velkataakan keventämistä myös myymällä ydinliiketoimintaamme kuulumatonta omaisuutta. Olemme kertoneet kahdesta yrityskaupasta: Fischer Mexicana -yhteisyrityksen myynnistä ja 55 prosentin osuuden myynnistä SKS-yhtiöstä Kiinassa. Näiden yrityskauppojen odotetaan toteutuvan vielä tämän vuoden puolella. Ne vähentävät velkaamme merkittävästi ja parantavat yhtiön taloudellista vakautta entisestään.

Roeland Baan aloittaa Outokummun toimitusjohtajana 1.1.2016. Valmistautuessamme uuteen vaiheeseen panostamme entistä enemmän myyntiin ja asiakastyöhön keskeisillä markkinoilla ja jatkamme käynnissä olevia tehostamis- ja säästöohjelmia yhtiön kannattavuuden parantamiseksi.”

Englanninkielinen puhelinkonferenssi tänään torstaina 5.11.2015 klo 15.00

Kansainvälinen puhelinkonferenssi järjestetään torstaina 5.11.2015 klo 15.00. Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 2319 4487. Konferenssin tunnus on 18543407.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana: linkki internetlähetykseen.

Tilaisuuden tallenne on saatavilla 5.11.2015 arviolta klo 18.00 osoitteessa www.outokumpu.com/en/investors/IR-events/webcasts.

Esitysmateriaali on saatavilla ennen tilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com/fi/Sijoittajat.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 5300 778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj

 

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ Helsingissä. www.outokumpu.fi