KORJAUS: Outokumpu Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014: Tulos parani selvästi ja velka väheni vuonna 2014 – toimet kannattavuuden parantamiseksi jatkuvat


OUTOKUMPU OYJ
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
12.2.2015 klo 10.40

Outokumpu tekee teknisen korjauksen suomenkielisen tilinpäätöstiedotteen 2014 otsikkoon, jonka vuosiluku on korjattu. Muilta osin tiedote ja raportti on muuttumaton.

 

Vahva liiketoiminnan rahavirta ja -9 milj. euron operatiivinen tulos neljännellä neljänneksellä. Tulos parani selvästi ja velka väheni vuonna 2014 – toimet kannattavuuden parantamiseksi jatkuvat.

Vuoden 2014 neljäs neljännes lyhyesti

Outokummun operatiivinen tulos oli -9 milj. euroa (III/2014: -28 milj. euroa). Toimitusmäärien lasku markkinoiden hidastumisen seurauksena heikensi Outokummun tulosta, vaikka perushinnat pysyivät vakaina ja yhtiön säästöohjelmat edistyivät hyvin. Liiketoiminnan rahavirta oli 122 milj. euroa, joka saavutettiin käyttöpääoman hallintaa tehostamalla.

  • Ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 10 % ja olivat 568 000 tonnia (III/2014: 634 000 tonnia).
  • Operatiivinen käyttökate1) oli 72 milj. euroa (III/2014: 48 milj. euroa). Vakaat hinnat ja säästöohjelmien hyvä edistyminen paransivat tulosta lieventäen toimitusten laskun negatiivisen vaikutuksen. Liiketulos oli -36 milj. euroa (III/2014: -9 milj. euroa). Liiketulos sisältää -27 milj. euroa kertaluonteisia eriä, jotka liittyvät Calvertin teknisten ongelmien nettokuluihin (-21) ja uudelleenjärjestely­varauksiin (-6). Raaka-aineisiin liittyvä varastovoittojen ja -tappioiden sekä metallijohdannaisten nettovaikutus oli 0 milj. euroa (III/2014: kertaluonteiset erät -12 milj. euroa ja varastojen ja johdannaisten nettovaikutus 31 milj. euroa). Operatiivinen tulos oli -9 milj. euroa (III/2014: -28 milj. euroa).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 122 milj. euroa (III/2014: 23 milj. euroa) johtuen erityisesti onnistuneesta käyttöpääoman vähentämisestä, erityisesti vuoden loppua kohti. 
  • Korollinen nettovelka laski 1 974 milj. euroon ja velkaantumisaste oli 92,6 % (30.9.2014: 2 068 milj. euroa ja 96,4 %).

 

Vuo

si 2014 lyhyesti


 

  • Ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen reaalikysyntä kasvoi 5,5 % vuodesta 2013. Kulutus kasvoi Amerikassa 4,7 %, Euroopassa 3,8 % ja Aasian ja Tyynenmeren alueella 6,1 %. Ruostumattoman teräksen perushinnat (lähde: CRU) nousivat Yhdysvalloissa 3,6 % ja laskivat Euroopassa 1,9 %. Markkinahinnat nousivat kaikilla tärkeimmillä alueilla seosainelisän nousun myötä. Vuonna 2014 tuonnin osuus kokonaiskulutuksesta Euroopan unionin alueella oli 30,6 % ja NAFTA-maissa 18,9 %.
  • Outokummun ruostumattoman teräksen toimitusmäärät pysyivät vuonna 2014 vakaina ja olivat 2 554 000 tonnia (2013: 2 585 000 tonnia). Coil Americas -liiketoiminta-alueen toimitukset kasvoivat Calvertin tehtaan käyttöönoton edistyessä. Coil EMEA -liiketoiminta-alueella tuotevalikoiman painopistettä muutettiin entistä korkeampikatteisiin tuotteisiin, mikä laski kokonaistoimituksia.
  • Liikevaihto oli 6 844 milj. euroa (2013: 6 745 milj. euroa). Operatiivinen käyttökate parani merkittävästi ja oli 232 milj. euroa (2013: -32 milj. euroa) ja operatiivinen tulos oli -88 milj. euroa (2013: -377 milj. euroa).
  • Liiketulos oli -243 milj. euroa (2013: -510 milj. euroa), sisältäen -186 milj. euroa kertaluonteisia eriä (2013: -78 milj. euroa) ja -31 milj. euroa raaka-aineisiin liittyviä varastotappioita.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -126 milj. euroa (2013: 34 milj. euroa).
  • Tase vahvistui merkittävästi rahoitusjärjestelyjen ja osakeannin johdosta: nettovelka laski 3 556 milj. eurosta 1 974 milj. euroon ja velkaantumisaste aleni 188,0 %:sta 92,6 %:iin.


1) Uuden metallin hintasuojauspolitiikan käyttöönoton vuoksi Outokumpu on muuttanut vuoden 2014 alussa operatiivisen tuloksen ja operatiivisen käyttökatteen määritelmiä. Kertaluonteisten erien vaikutusten ja raaka-aineisiin liittyvien varastovoittojen/-tappioiden lisäksi tunnusluvut eivät enää sisällä metallijohdannaisiin liittyviä voittoja/tappioita.

 

Konsernin tunnusluvut

           
   

IV/14

III/14 IV/13 2014 2013
Liikevaihto Milj. EUR

1 674

1 799 1 531

6 844

6 745
EBITDA Milj. EUR

45

67 -29

104

-165
EBITDA ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR

73

79 0

263

-87
Operatiivinen EBITDA 1) Milj. EUR

72

48 -1

232

-32
Liiketulos Milj. EUR

-36

-9 -118

-243

-510
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR

-9

3 -89

-57

-432
Operatiivinen tulos 2) Milj. EUR

-9

-28 -90

-88

-377
Tulos ennen veroja Milj. EUR

-75

-73 -232

-459

-822
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista Milj. EUR

-57

-77 -260

-450

-832
ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR

-29

-65 -181

-264

-706
Tilikauden tulos Milj. EUR

-56

-77 -364

-439

-1 003
Osakekohtainen tulos 3) EUR

-0,13

-0,18 -2,72

-1,24

-7,52
ilman kertaluonteisia eriä 3) EUR

-0,07

-0,15 -2,13

-0,71

-6,56
Sijoitetun pääoman tuotto %

-3,5

-0,8 -9,9

-5,8

-10,3
ilman kertaluonteisia eriä %

-0,9

0,3 -7,4

-1,4

-8,7
Liiketoiminnan nettorahavirta, jatkuvat toiminnot Milj. EUR

122

23 223

-126

34
Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR

1 974

2 068 3 556

1 974

3 556
Velkaantumisaste kauden lopussa %

92,6

96,4 188,0

92,6

188,0
Investoinnit käyttöomaisuuteen, jatkuvat toiminnot Milj. EUR

54

25 45

127

183
Ruostumattoman teräksen toimitukset, jatkuvat toiminnot 4) 5) 1 000 tonnia

568

634 620

2 554

2 585
Ruostumattoman teräksen perushinta 6) EUR/tonni

1 053

1 110 1 057

1 082

1 103
Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat toiminnot  

12 125

12 385 12 561

12 125

12 561
             
1) EBITDA (käyttökate) ilman kertaluonteisia eriä, muita kuin arvonalentumisia; varastovoittoja/tappioita sekä I/14 lähtien metallijohdannaisista johtuvia voittoja/tappioita, tilintarkastamaton.
2) Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä, varastovoittoja/tappioita sekä I/14 lähtien metallijohdannaisista johtuvia voittoja/tappioita, tilintarkastamaton.    
3) Osakeantioikaistun painotetun keskimääräisen osakemäärän mukainen, vertailutiedot oikaistu vastaavasti.
 Vertailutiedot oikaistu 20.6.2014 rekisteröidyn osakkeiden yhdistämisen mukaisesti.      
4) Ilman ferrokromitoimituksia.            
5) Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen toimituslukuja oikaistu.          
6) Ruostumaton teräs: CRU - Saksan perushinta (2 mm:n kylmävalssattu 304-levy)        
                     

 

 

Näkymät vuoden 2015 ensimmäiselle neljännekselle

Ruostumattoman teräksen kysyntä on parantunut vuoden 2014 lopun matalalta tasolta, mutta ensimmäisen neljänneksen näkymät vaihtelevat alueittain. EMEA-alueella uusia tilauksia saadaan aiempaa enemmän ja reaalikysyntä on kohtuullisen hyvää. Aasiassa alkuvuoden kysyntä jatkuu heikkona. Amerikassa epävarmuus nikkelin hintakehityksestä on hillinnyt uusia tilauksia, mutta kokonaisuutena markkinaolosuhteet ovat edelleen lupaavat. Sekä Euroopassa että Amerikassa jakelijat purkavat edelleen varastojaan johtuen osin viimeaikaisista suurista tuontimääristä.

Outokumpu arvioi ensimmäisen vuosineljänneksen toimitusmäärien olevan edellistä neljännestä suuremmat ja perushintojen laskevan hieman. Kannattavuuden odotetaan paranevan edelleen ja operatiivisen tuloksen olevan ensimmäisellä vuosineljänneksellä hieman voitollinen. Raaka-aineisiin liittyvien varastovoittojen/-tappioiden ja metallijohdannaisten nettovaikutuksen tulokseen odotetaan olevan nykyisellä hintatasolla 5–10 miljoonaa euroa negatiivinen.

Käynnissä oleviin uudelleenjärjestelyohjelmiin liittyvät kertaluonteiset erät saattavat vaikuttaa Outokummun tulokseen. Näkymät koskevat Outokummun nykyisiä toimintoja.

Toimitusjohtaja Mika Seitovirta:

”Vuosi 2014 oli Outokummulle käänteentekevä. Se oli uuden yhtiön toinen vuosi, ja strategiamme hyödyt alkoivat konkretisoitua: kannattavuus parani selvästi, ja panostuksemme asiakastyöhön näkyi parantuneena toimitusvarmuutena. Tänä vuonna jatkamme toimitusvarmuuden ja asiakaspalvelun parantamista vahvistaaksemme markkina-asemaamme tiukasta kilpailutilanteesta huolimatta.

Ruostumattoman teräksen markkinoilla oli viime vuonna kaksi hyvin erilaista vaihetta. Vuosi alkoi hyvin myönteisissä merkeissä – kysyntä parani selvästi edellisvuoteen verrattuna ja nikkelin hinta nousi voimakkaasti. Ruostumattoman teräksen kysyntä ja hinnat nousivat erityisesti Amerikassa, ja jopa Euroopassa kysyntä kasvoi 3,8 prosenttia, kun se edellisvuonna laski. Vuoden jälkipuoliskolla markkinaympäristö muuttui kuitenkin paljon vaikeammaksi, ja uusia epävarmuustekijöitä nousi varjostamaan Euroopan taloutta, Aasian tuonti saavutti ennennäkemättömän korkean tason ja nikkelin hinta kääntyi laskuun. 

Euroopassa uudelleenjärjestelyt ja kustannussäästöt etenivät hyvin, ja koko vuoden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 78 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoden 111 miljoonan euron liiketappioon. Käänne osoittaa Coil EMEA -liiketoiminta-alueen etenevän kohti kestävää kannattavuutta. Amerikassa saimme päätökseen Calvertin tehtaan käyttöönoton, mutta loppuvuoden teknisten ongelmien ja vaihtelevan toimitusvarmuuden vuoksi emme kuitenkaan voi olla etenemisvauhtiin täysin tyytyväisiä. Viime vuonna Coil Americas paransi tulostaan 180 miljoonaa euroa (liiketulos ilman kertaluonteisia eriä), mutta jäi niukasti tavoitteestaan kääntää käyttökate positiiviseksi. Vuoden alusta tuotanto on pyörinyt jälleen kaikilla kylmävalssauslinjoilla ja vuoden aikana Coil Americas -liiketoiminta-alueen tulee parantaa tulostaan. Calvertin tehtaan ja Meksikon kylmävalssaamon saumaton yhteistyö on vahvistanut asemaamme tällä tärkeällä markkinalla: markkinaosuutemme Yhdysvalloissa nousi 15 prosentista 18 prosenttiin ja NAFTA-alueella 20 prosentista 22 prosenttiin.

Jatkoimme toimia kilpailukykymme parantamiseksi ja käyttöpääoman hallinnan tehostamiseksi kaikkialla yhtiössä. Vuonna 2014 saavutimme 186 miljoonan euron säästöt, ja näin kokonaissäästöjä on kertynyt 385 miljoonaa euroa vuoden 2012 lähtötasoon verrattuna. Tänä vuonna odotamme pääsevämme yhä lähemmäksi vuoden 2017 loppuun asettamaamme 550 miljoonan euron kokonaissäästötavoitetta.   Viimeisen kahden vuoden aikana olemme vapauttaneet 351 miljoonaa euroa käyttöpääomasta ja saavutimme P300-ohjelmalle asetetun tavoitteen. Jatkamme edelleen toimia käyttöpääoman tehostamiseksi.

Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä Outokummun operatiivinen tulos oli 9 miljoonaa euroa tappiolla, kun kolmannella vuosineljänneksellä tappiota kertyi 28 miljoonaa euroa. Tulosparannus johtui pääasiassa säästöohjelmien etenemisestä ja vakaina pysyneistä perushinnoista. Vaisu markkinatilanne näkyi kuitenkin pienempinä toimitusmäärinä. Viimeisen neljänneksen kassavirta oli vahva, 122 miljoonaa euroa, mihin vaikuttivat toimet käyttöpääoman hallitsemiseksi. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä jatkamme kannattavuuden parantamista. Arvioimme kassavirran kuitenkin kääntyvän negatiiviseksi korkeampien toimitusmäärien ja uudelleenjärjestelyvarauksiin liittyvien maksujen vuoksi.

Viime vuoden tilikauden tappio kertoo, että meillä on vielä paljon työtä edessä. Tavoite tälle vuodelle on siis selkeä: kannattavuuden parantaminen ja velan vähentäminen edelleen. Viime vuonna etenimme oikeaan suuntaan: puolitimme tappiomme edellisvuoteen verrattuna, ja kevensimme nettovelkaamme 3,6 miljardista eurosta alle 2 miljardiin euroon. Tämä on antanut meille varmuutta jatkaa strategiamme toteuttamista ja asettaa rima yhä korkeammalle, jotta palautamme Outokummun kannattavaksi.”

Tiedotustilaisuus ja suora internetlähetys tänään klo 13.00

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys (webcast) koskien vuoden 2014 tulosta järjestetään torstaina 12.2.2015 klo 13.00 hotelli Kämpissä neuvotteluhuone Peilisalissa osoitteessa Kluuvikatu 2, 00100 Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin välityksellä soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 8171 0460. Tunnussana on “Outokumpu”.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetissä. Linkki internetlähetykseen

Internetlähetyksen tallennetta voi seurata 12.2.2015 arviolta klo 16.00 lähtien osoitteessa www.outokumpu.com/en/investors/webcasts.

Pörssitiedote ja tilaisuuden esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com/fi/Sijoittajat.


Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj

  

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi