HEIKKO MARKKINATILANNE PAINOI HEINÄ-SYYSKUUN TULOKSEN TAPPIOLLISEKSI - PARANNUSTOIMENPITEET KäYNNIST


OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 KLO 13.45 HEIKKO MARKKINATILANNE PAINOI HEINÄ-SYYSKUUN TULOKSEN TAPPIOLLISEKSI - PARANNUSTOIMENPITEET KäYNNISTETTY Outokummun liikevaihto oli kausiluonteisesti heikolla kolmannella neljänneksellä 1 191 milj. euroa (II/2005: 1 589 milj. euroa, III/2004: 1 143 milj. euroa). Edelleen jatkunut varastojen purkaminen, uuden kapasiteetin käyttöönotto, heikko kysynnän kasvu ja korkeat raaka-ainehinnat johtivat ruostumattoman teräksen perushinnan laskuun. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti heinä-syyskuun tulos kääntyi negatiiviseksi, ja konsernin liiketappio oli 21 milj. euroa (liikevoitto II/2005: 157 milj. euroa, III/2004: 77 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen kauden tappio oli kolmannella neljänneksellä 31 milj. euroa (voitto II/2005: 105 milj. euroa, III/2004: 58 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli -0,17 euroa ja myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen -0,03 euroa. KOLMAS NELJÄNNES LYHYESTI - Outokumpu on saanut päätökseen selvitykset ruostumattoman teräksen kylmävalssauksen tulevaisuudesta Sheffieldissä. Selvitysten nojalla konsernin hallitus on tänään päättänyt aikovansa lopettaa Coil Products Sheffield -liiketoimintayksikön (CPS) tuotannon Britanniassa (ks. erillinen pörssitiedote). CPS:ssä on noin 570 työntekijää. CPS:n vuotuinen kapasiteetti on 300 000 tonnia, mikä on runsaat 6 prosenttia kylmävalssattujen tuotteiden kapasiteetista läntisessä Euroopassa. CPS:n tuotannon lopettamisen lisäksi Sheffieldin sulaton (SMACC) operatiivinen vuosikapasiteetti mukautetaan 500 000 tonnista 300 000 tonniin. Outokummun uuden tuotantorakenteen mukaiset vuosikapasiteetit ovat seuraavat: aihiot 2,5 milj. tonnia ja kuumavalssaus vastaavalla tasolla, sekä kylmävalssaamon tuotanto 1,6 milj. tonnia. - Ruostumattoman teräksen markkinatilanne jatkui heikkona heinä- syyskuussa. Lomakausi Outokummun päämarkkina-alueella Euroopassa vähensi tilauksia ja tilauskanta pieneni. Lisäksi korkeat seosainelisät rajoittivat kysynnän kasvua, joka hidastui etenkin Euroopassa ja Aasiassa. - Konsernin liiketappio oli 21 milj. euroa. Markkinoiden ylitarjonta on painanut ruostumattoman teräksen perushinnat hyvin mataliksi, mikä on vaikuttanut etenkin Outokummun standardilaatuisten tuotteiden tulokseen. Outokumpu leikkasi tuotantoaan kolmannella neljänneksellä noin 150 000 tonnia kunnossapitoseisokit mukaan lukien. General Stainlessin liiketappio oli 49 milj. euroa ja Specialty Stainlessin liikevoitto oli 8 milj. euroa. Technologyn liikevoitto oli 6 milj. euroa. - Outokumpu myi syyskuussa jäljellä olleen 16,1 %:n omistusosuutensa Bolidenissä noin 180 milj. eurolla. Kaupasta kirjattiin 10 milj. euron myyntivoitto. - Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan nettorahavirta oli 197 milj. euroa. Käyttöpääoma laski 176 milj. euroa ja korollinen nettovelka 78 milj. euroa 1 744 milj. euroon kesäkuun lopusta. Velkaantumisaste laski 77,9 %:iin. - Käynnissä olevien Commercial Excellence- ja Production Excellence- ohjelmien taloudelliset tavoitteet vahvistettiin syyskuussa. Outokumpu ilmoitti myös aloittavansa heikentyneen markkinatilanteen vuoksi määrätietoisen ohjelman kannattavuuden ja kassavirran parantamiseksi. Parannusohjelmassa on kolme osa-aluetta: kiinteiden kustannusten alentaminen, käyttöomaisuusinvestointien vähentäminen ja tiukka käyttöpääoman hallinta. Heti voimaan astuneena väliaikaisena toimenpiteenä Coil Products Sheffieldin saamat uudet tilaukset siirrettiin Tornioon, jotta saadaan täysimääräinen hyöty Tornion laajennuksen kustannustehokkaasta kapasiteetista. - Ruostumattoman teräksen markkinoilla on havaittavissa joitakin myönteisiä merkkejä. Perushintojen lasku Euroopassa näyttää pysähtyneen, mikä johtuu osittain merkittävästä varastotasojen laskusta sekä seosainelisän alenemisesta. Tämä viittaa siihen, että varastojen purku voisi päättyä vuoden 2006 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen kysyntänäkymät ovat kuitenkin edelleen epävarmat. - Huolimatta saatujen tilausten määrän elpymisestä kolmannen neljänneksen lopulla, Outokummun koko vuoden 2005 lopputuotteiden toimitusmäärien arvioidaan jäävän hieman edellisvuotta pienemmiksi. Coil Products Sheffieldin toimintojen päättyessä, Tornion kapasiteetti on täydessä käytössä vuoden 2005 viimeisestä neljänneksestä lähtien. Outokummun liiketoiminnan operatiivisen kannattavuuden arvioidaan olevan vuoden viimeisellä neljänneksellä lähellä break-even -tasoa. Kertaluonteisten alaskirjausten, varausten ja varastotappioiden johdosta neljännen neljänneksen liiketulos on kuitenkin raskaasti tappiollinen. Toimitusjohtaja Juha Rantanen kommentoi: "Ruostumattoman teräksen kysyntä säilyy pitkällä aikavälillä hyvänä, mutta uusi kapasiteetti erityisesti Kiinassa luo paineita myös Euroopan markkinoilla. Siksi käynnistimme määrätietoisen muutosohjelman, joka mahdollistaa taloudellisten tavoitteidemme saavuttamisen haastavassakin markkinatilanteessa. Sheffieldin kylmävalssaamon lakkauttaminen parantaa tuotantorakennettamme, koska näin Torniota voidaan ajaa täydellä kapasiteetilla. Yhdessä jo käynnistettyjen muiden tehostamistoimenpiteiden kanssa tämä parantaa kannattavuutta ja kassavirtaa merkittävästi tulevina vuosina." JOHDON TULOSANALYYSI – KOLMAS NELJÄNNES Konsernin tunnuslukuja Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05 Liikevaihto General Stainless 1 080 1 178 1 014 1 213 4 485 1 342 1 223 878 Specialty Stainless 570 638 531 670 2 409 718 750 517 Technology 81 104 91 146 423 65 158 144 Muu toiminta 55 50 56 57 218 55 64 58 Sisäinen myynti -590 -687 -549 -586 -2 413 -724 -606 -406 Konserni 1 196 1 283 1 143 1 500 5 122 1 456 1 589 1 191 Liikevoitto General Stainless 88 81 46 80 295 73 99 -49 1) Specialty Stainless 41 38 33 42 154 51 59 8 1) Technology 9 -1 2 20 30 -8 4 6 Muu toiminta 1) -4 -10 -4 -14 -33 6 -7 8 Sisäiset erät -6 13 0 0 7 -4 2 6 Konserni 128 121 77 128 453 118 157 -21 Ruostumattoman teräksen toimitukset 1 000 tonnia I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05 Kylmävalssatut 239 221 213 217 890 233 226 195 tuotteet Kirkkaat 103 99 74 157 432 135 126 61 kuumanauhat Muut 138 124 87 116 464 117 106 77 Toimitukset 479 444 374 490 1 786 485 459 333 yhteensä Markkinahinnat ja valuuttakurssit I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05 Markkinahinnat 2) Ruostumaton teräs Markkinahinta EUR/t 2 122 2 280 2 257 2 350 2 252 2 207 2 173 2 125 Perushinta EUR/t 1 397 1 433 1 442 1 425 1 424 1 332 1 217 1 113 Nikkeli USD/t 14 737 12 503 13 998 14 080 13 852 15 348 16 411 14 567 EUR/t 11 792 10 379 11 455 10 850 11 136 11 704 13 031 11 941 Ferrokromi (Cr- USD/l 0,61 0,69 0,73 0,73 0,69 0,78 0,78 0,73 sisältö) b EUR/kg 1,08 1,26 1,32 1,24 1,22 1,31 1,37 1,32 Molybdeeni USD/lb 8,20 14,61 16,91 25,85 16,39 32,02 35,62 31,74 EUR/kg 14,46 26,49 30,50 43,92 29,05 53,84 62,35 57,37 Rautaromu USD/t 231 211 238 265 236 240 209 236 EUR/t 185 176 195 204 190 183 166 194 Valuuttakurssit EUR/USD 1,250 1,200 1,220 1,298 1,244 1,311 1,259 1,220 EUR/SEK 9,184 9,150 9,150 9,013 9,124 9,074 9,208 9,366 EUR/GBP 0,680 0,667 0,672 0,695 0,679 0,694 0,679 0,683 1) Sisäisen raaka-ainehinnoittelun käsittelyä on muutettu ja tämän johdosta liikevoiton jakautumista General Stainlessin, Specialty Stainlessin ja Muun toiminnan välillä on oikaistu vuoden 2005 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä. 2) Lähteet: Ruostumaton teräs: CRU - Saksan muokkauslisä (2 mm cold rolled 304 sheet), arvioidut hinnat kauden toimituksille. Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) käteisnoteeraus. Ferrokromi: Metal Bulletin - ferrochrome lumpy chrome charge, basis 52% chrome. Molybdeeni: Metal Bulletin - molybdeenioksidi, Eurooppa. Rautaromu: Metal Bulletin - HMS1 fob Rotterdam. Markkinat kolmannella neljänneksellä heikot, lyhyellä aikavälillä haastavat ja pitkällä aikavälillä vahvat Maailmantalouden kasvu jatkui heinä-syyskuussa 3,5 %:n tasolla Yhdysvaltain ja Kiinan vetämänä. Euroopan talouskasvu jäi vaatimattomaksi. Vaikka öljyn hinnan nousu on lisännyt epävarmuutta, maailmantalouden kasvun odotetaan olevan lähitulevaisuudessa suhteellisen vakaata. Kylmävalssatun ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen kysyntä laski kausiluonteisesti heikolla kolmannella neljänneksellä noin 4 % huhti-kesäkuuhun verrattuna, mutta kasvoi 5 % vuoden 2004 kolmanteen neljännekseen verrattuna pääosin Kiinan ansiosta. Markkinoilla oli ylitarjontaa edelleen jatkuvan varastojen purkamisen ja Kiinassa käyttöön otetun uuden kuumavalssauskapasiteetin johdosta. Kysynnän kasvu hidastui etenkin Euroopassa ja Aasiassa, mutta pysyi Yhdysvalloissa paremmalla tasolla. Euroferin mukaan kylmävalssattujen tuotteiden toimitukset Euroopassa olivat kolmannella neljänneksellä lähes 16 % edellisvuotta alemmat. Kylmävalssatun 304-laadun Euroopan perushinta laski heinä-syyskuussa 100 euroa tonnilta päätyen kauden lopussa 1 070 euroon tonnilta. Näyttää kuitenkin siltä, että perushintojen lasku on pysähtynyt. Hintataso pysyi Yhdysvalloissa korkeampana kuin Euroopassa ja Aasiassa. Maailman ruostumattoman teräksen tuottajat vastasivat markkinatilanteen heikentymiseen supistamalla tuotantoaan. Ilmoitetut tuotannonleikkaukset olivat heinä-syyskuussa yhteensä noin 900 000 tonnia. Ruostumattoman teräksen seosaineiden hinnat laskivat heinä- syyskuussa teräksen tuottajien kysynnän vähenemisen takia. Nikkelin hinta oli heinä-syyskuussa keskimäärin 14 567 dollaria tonnilta ja se laski 11 % edellisestä neljänneksestä. Nikkelin hinta oli syyskuun alussa yli 15 000 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mutta lokakuun puolivälissä se laski hieman yli 12 000 dollariin tonnilta. Ferrokromimarkkinat kääntyivät ylijäämäisiksi. Heinä-syyskuun sopimushinta oli 0,73 dollaria naulalta, ja laski 6 % toisesta neljänneksestä. Ferrokromimarkkinoiden odotetaan pysyvän ylijäämäisinä lähitulevaisuudessa. Loka-joulukuun sopimushinnaksi muodostui 0,68 dollaria naulalta. Molybdeenimarkkinat olivat heinä- syyskuussa lievästi ylijäämäiset ja hinta laski 11 % edellisestä neljänneksestä, mutta pysyi kuitenkin historiallisesti erittäin korkealla tasolla. Rautaromun hinta nousi kauden aikana 13 %, mutta palasi lokakuussa takaisin toisen neljänneksen tasolle. Ruostumattoman teräksen seosainelisä nousi ennätystasolle heinä- ja elokuussa, laski syyskuussa ja laskee edelleen loka- ja marraskuussa. Eräillä Euroopan markkinoilla ruostumattoman teräksen varastot näyttävät pienentyneen jyrkästi kolmannella neljänneksellä oletettavasti tuotannon leikkausten johdosta. CRU ennustaa varastojen purkamisen päättyvän vuoden 2006 toiseen neljännekseen mennessä, minkä jälkeen toimitukset voivat elpyä normaalille kasvu- uralleen. Pidemmällä aikavälillä ruostumattoman teräksen kysynnän odotetaan pysyvän vahvana, mitä tukevat myös Outokummun avainasiakassegmenttien hyvät kasvunäkymät. Keskeinen tekijä kehityksen kannalta on kuitenkin maailman ruostumattoman teräksen kapasiteetin kasvu erityisesti Kiinassa, minkä vuoksi vienti Euroopasta Aasiaan on yhä vaikeampaa. Tulos heikko vaikeassa markkinatilanteessa Outokumpu leikkasi tuotantoaan kolmannella neljänneksellä noin 150 000 tonnia kunnossapitoseisokit mukaan lukien. Konsernin liikevaihto oli heinä-syyskuussa 1 191 milj. euroa: liikevaihto laski 25 % edellisestä neljänneksestä mutta kasvoi 4 % vuoden 2004 heinä- syyskuuhun verrattuna. Ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 27 % edellisestä neljänneksestä ja 11 % vuoden 2004 heinä-syyskuuhun verrattuna. Markkinoiden ylitarjonta ja matalat ruostumattoman teräksen perushinnat heikensivät etenkin Outokummun standardilaatuisten tuotteiden tulosta. Ruostumattoman teräksen toimitusmäärien lasku ja perushintojen aleneminen käänsivät heinä- syyskuun tuloksen tappiolliseksi. Konsernin liiketappio oli heinä- syyskuussa 21 milj. euroa (liikevoitto II/2005: 157 milj. euroa, III/2004: 77 milj. euroa). Tulos heikkeni merkittävästi erityisesti General Stainlessissa, mutta myös Specialty Stainlessissa. General Stainlessin liiketappio oli 49 milj. euroa, ja Specialty Stainlessin liikevoitto oli 8 milj. euroa. Technologyn liikevoitto nousi 6 milj. euroon. Outokumpu Stainless Tubular Products siirrettiin lokakuun alussa General Stainlessista Specialty Stainlessiin. Uutta ryhmittelyä käytetään taloudellisessa raportoinnissa vuoden 2005 viimeisestä neljänneksestä alkaen, ja vertailuluvut oikaistaan tämän mukaisesti. Toimenpiteet tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi Tänään julkistetun Coil Products Sheffieldin tappiollisen tuotannon lopettamisen myötä varmistetaan, että Torniossa, maailman suurimmassa ja tehokkaimmassa ruostumattoman teräksen integroidussa tuotantoyksikössä voidaan ajaa täydellä kuormalla kuluvan vuoden viimeisestä neljänneksestä alkaen, ja näin se pääsee hyödyntämään kustannustehokkuutensa täysimääräisesti. Konsernin liikevoiton arvioidaan tämän seurauksena paranevan vuodessa noin 50 milj. euroa vuoden 2006 jälkimmäisestä puoliskosta alkaen, verrattuna toiminnan jatkamiseen nykyisellä liiketoimintarakenteella ja olettaen, että nykyinen hintataso ja käyttöaste säilyisivät. Outokumpu käynnisti syyskuussa määrätietoisen ohjelman kannattavuuden ja kassavirran parantamiseksi. Parantamisohjelmassa on kolme osa-aluetta: kiinteiden kustannusten alentaminen, käyttöomaisuusinvestointien vähentäminen ja tiukka käyttöpääoman hallinta. Tavoiteltu 10 %:n kiinteiden kustannusten vähennys jokaisessa yksikössä merkitsee vuosittain noin 100 milj. euron parannusta konsernin liikevoittoon. Tavoitteena on, että kiinteiden kustannusten vähennys toteutuu osittain vuoden 2006 toisella vuosipuoliskolla ja täysimääräisesti vuonna 2007. Huhtikuussa käynnistetyt pidemmän aikavälin Operational Excellence - ohjelmat etenevät hyvin, ja niiden taloudelliset tavoitteet on vahvistettu. Kaupalliseen ja tuotannolliseen erinomaisuuteen tähtäävistä ohjelmista saatavien kokonaishyötyjen arvioidaan olevan 40 milj. euroa vuonna 2007,80 milj. euroa vuonna 2008 ja 160 milj. euroa vuosittain siitä eteenpäin. Heikko kysyntä ja matala hintataso käänsivät General Stainlessin tappiolle General Stainless Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05 Liikevaihto 1 080 1 178 1 014 1 213 4 485 1 342 1 223 878 josta Tornio Works 522 578 471 613 2 183 699 657 476 Liikevoitto 88 81 46 80 295 73 99 -49 josta Tornio Works 70 67 47 57 241 59 74 -36 Sidottu pääoma kauden 2 734 2 854 2 928 2 988 2 988 3 029 3 026 2 955 lopussa Päätuotteiden toimitukset (1 000 tonnia) Kylmävalssatut tuotteet 215 195 195 191 796 205 180 161 Kirkkaat kuumanauhat 77 72 54 116 320 97 82 37 Muut 238 251 173 198 860 251 206 118 Divisioonan toimitukset 529 518 422 506 1 976 553 468 316 yhteensä General Stainlessin liikevaihto laski heinä-syyskuussa 28 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Toimitusmäärät pienenivät 32 % edellisestä neljänneksestä ja 25 % vuoden 2004 heinä-syyskuusta. Kun perushinnat myös laskivat, liiketulos heikkeni tappiolliseksi 49 milj. euroon heinä-syyskuussa ja laski 148 milj. euroa toisesta neljänneksestä. Heikkoon kysyntään vastattiin leikkaamalla kolmannella neljänneksellä sulattojen, mukaan lukien Specialty Stainlessin Avestan sulaton tuotantoa yhteensä noin 150 000 tonnia. Tornio Worksin liiketappio oli 36 milj. euroa, ja sitä rasittivat myös vuotuisten kunnossapitoseisokkien kustannukset. Myös Outokumpu Stainless Tubular Productsin tuotantomääriä supistettiin kysynnän heikentymisen takia. Tänään julkistettu Coil Products Sheffieldin (CPS) tuotannon lopettaminen varmistaa, että Tornion yksikkö voi ajaa täydellä kuormalla kuluvan vuoden viimeisestä neljänneksestä alkaen. Tornion yksikkö on maailman suurin ja tehokkain ruostumattoman teräksen integroitu tuotantoyksikkö, ja näin se pääsee hyödyntämään kustannustehokkuutensa täysimääräisesti. CPS on keskikokoinen ja kustannustehokkuudeltaan heikko yksikkö, jonka logistiikka on monimutkainen, eikä se ei pysty kilpailemaan selvästi kustannustehokkaampien integraattien kanssa. Sen vuotuinen kapasiteetti on 300 000 tonnia kylmävalssattuja tuotteita, ja työntekijöiden määrä on 570. CPS:n tuotannon lopettamisen lisäksi Sheffieldin sulaton (SMACC) operatiivinen kapasiteetti sopeutetaan syyskuun päätösten mukaisesti 500 000 tonnista 300 000 tonniin. Tämän jälkeen SMACC tuottaa aihioita vain pitkien tuotteiden ja levyjen valmistukseen Britanniassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Ruostumattoman teräksen standardilaatujen markkinanäkymät ovat lähitulevaisuudessa haastavat. Maailmanlaajuinen kapasiteetti kasvaa voimakkaasti Kiinassa, ja tämä vaikeuttaa jo nyt vientiä Euroopasta Kiinaan. Supistuneet toimitukset heikensivät Specialty Stainlessin tulosta Specialty Stainless Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05 Liikevaihto 570 638 531 670 2 409 718 750 517 Liikevoitto 41 38 33 42 154 51 59 8 Sidottu pääoma kauden 1 038 1 107 1 094 1 143 1 143 1 137 1 232 1 174 lopussa Päätuotteiden toimitukset (1 000 tonnia) Kylmävalssatut tuotteet 51 50 33 45 178 46 57 45 Kirkkaat kuumanauhat 65 61 42 62 231 65 50 34 Muut 133 138 121 126 517 132 132 73 Divisioonan toimitukset 249 249 195 233 926 243 239 152 yhteensä Specialty Stainlessin liikevaihto laski heinä-syyskuussa 31 % huhti- kesäkuusta. Toimitusmäärät pienenivät 36 % toisesta neljänneksestä ja 22 % vuoden 2004 heinä-syyskuusta. Ruostumattoman teräksen heikko kysyntä rasitti myös Specialty Stainlessin tulosta, mutta ei samassa määrin kuin General Stainlessin standardilaatuisten tuotteiden tulosta. Erikoislaatujen ja projekteihin liittyvien tuotteiden toimitusmäärät ja hinnat olivat tyydyttävät, vaikka lähempänä standardilaatuja oleven tuotteiden heikko kysyntä painoi myös Specialty Stainlessia. Perushintojen laskupaineet vaikuttivat erityisesti standardityyppisten tuotteiden tulokseen, mutta toisaalta erikoistuotteiden toimitukset vakauttivat kannattavuutta. Liikevoitto oli 8 milj. euroa. Coil Products Sheffieldin (CPS) toimintojen lopettamisen seurauksena Outokummun Ruotsissa sijaitsevan Avestan yksikön kuumavalssauskapasiteettia mukautetaan uuden tuotantorakenteen mukaisesti 450 000 tonniin vuodessa, koska Avestan yksikkö on kuumavalssannut Sheffieldin sulaton (SMACC) aihioita CPS:lle. Tämä merkitsee vuorojen vähennystä, mistä aloitetaan paikalliset yt-neuvottelut. Erikoistuotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan kohtuullisena. Seosaineiden hinnan laskun odotetaan parantavan projektimyyntiä, vaikkakin monet asiakkaat lykkäävät yhä päätöksentekoa. Technologylta hyvä tulos – tilauskannan odotetaan vahvistuvan edelleen Technology Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05 Liikevaihto 81 104 91 146 423 65 158 144 Liikevoitto 9 -1 2 20 30 -8 4 6 Sidottu pääoma kauden 27 45 29 39 39 40 32 60 lopussa Tilauskanta kauden lopussa 390 336 423 458 458 490 520 524 Outokumpu Technologyn liikevaihto oli heinä-syyskuussa 144 milj. euroa. Liikevoitto parani edellisestä neljänneksestä ja oli 6 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 33 % edellisvuoteen verrattuna. Technologyn tilauskanta oli syyskuun lopussa 524 milj. euroa, mikä on 14 % enemmän kuin vuoden 2004 lopussa. Tilauskantaan kirjattiin heinä-syyskuussa uusia tilauksia 141 milj. euron arvosta. Uusia tilauksia on saatu tammi-syyskuussa 419 milj. euron arvosta. Merkittävimmät uudet tilaukset olivat seurausta Kiinan kasvavasta kuparintuotannosta. Outokumpu Technology julkisti Yanggu Xiangguang Copper Companyn kanssa sopimuksen uuden kuparitehtaan rakentamisesta Shangdongin alueelle Kiinaan. Sopimuksen arvo on yli 50 milj. euroa. Toimitus kattaa liekkisulatus- ja liekkikonvertointimenetelmien lisenssit, perussuunnittelun ja avainlaitteiden toimitukset, anodivalulaitteiston, elektrolyysilaitteet ja Outokummun ruostumattomat kestokatodit sekä rikkihappotehtaan suunnittelun ja avainlaitteet. Rauta- ja terästeollisuuden investoinnit jatkuvat vilkkaina. Outokumpu Technology osoitti jälleen kerran asemansa johtavana teknologiatoimittajana, kun se solmi Tata Iron and Steel Co.:n (TISCO, Intia) kanssa sopimuksen rautamalmin sintrauslaitoksen toimittamisesta. Kyseessä on Outokumpu Technologyn neljäs sintrauslaitos samalle asiakkaalle Intiaan. Myös mineraalienkäsittelyn markkinatilanne pysyi hyvänä, ja Technology sai useita jauhatusteknologiaa koskevia tilauksia. Ne liittyivät muun muassa australialaisen OneSteelin magneettisen rautamalmin käsittelyyn (Project Magnet), Lihirin kultakaivoshankkeeseen Papua- Uudessa-Guinessa sekä Anglo Platinumin ja Xstrata Alloyn palladiumin ja platinan käsittelyyn Etelä-Afrikassa (Project Motolo). Markkinatilanne on edelleen hyvä. Metalli- ja kaivosteollisuuden investointien odotetaan pysyvän hyvällä tasolla, ja Outokumpu Technologyn tilauskannan arvioidaan pysyvän vahvana koko loppuvuoden ajan. Kaikilla asiakastoimialoilla investoidaan voimakkaasti. Vahvan tilauskannan perusteella koko vuoden liikevoiton odotetaan nousevan viime vuodesta kertaluonteiset voitot vuoden 2004 tuloksesta pois lukien. Muu toiminta Muu toiminta Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05 Liikevaihto 55 50 56 57 218 55 64 58 Liikevoitto -4 -10 -4 -14 -33 6 -7 8 Sidottu pääoma kauden 89 83 113 58 58 34 44 37 lopussa Muu toiminta muodostuu konsernin varsinaisiin liiketoimintoihin kuulumattomista toiminnoista sekä teollisista omistuksista. Myös liiketoiminnoille kohdistamattomat liiketoiminnan kehittämisen ja konserninjohdon kulut raportoidaan Muun toiminnan tuloksessa. Ensimmäisellä neljänneksellä Outokumpu myi 10,4 %:n omistusosuuden Bolidenista ja kirjasi myynnistä 25 milj. euron myyntivoiton. Kolmannella neljänneksellä myytiin jäljellä ollut 16,1 %:n omistusosuus Bolidenista ja myyntivoitto oli 10 milj. euroa. Oheisissa liitteissä esitetään hallituksen toimintakatsaus ja osavuosikatsauksen numeroaineisto. Lisätietoja antavat: Kari Lassila, Johtaja – Sijoittajasuhteet ja viestintä, puh. (09) 421 2555, kari.lassila@outokumpu.com Vesa-Pekka Takala, Talousjohtaja, puh. (09) 421 4134, vesa-pekka.takala@outokumpu.com Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435, eero.mustala@outokumpu.com Tiedotustilaisuus ja suora internetlähetys tänään kello 15.00 Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys (webcast) kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksesta järjestetään tänään tiistaina 25.10.2005 klo 15.00 hotelli Kämpin Akseli Gallen-Kallela -salissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin välityksellä soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0125 (Iso-Britannia) tai +1 866 779 1135 (Yhdysvallat ja Kanada). Tunnussana on ”Outokumpu”. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana internetissä osoitteessa www.outokumpu.com. Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com -> Investors -> Downloads. Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa www.outokumpu.com 25.10.2005 noin klo 17.00 lähtien. Nauhoitus puhelinkonferenssista on kuunneltavissa perjantaihin 28.10.2005 saakka numeroissa +44 20 7031 4064 (Iso-Britannia) ja +1 888 365 0240 (Yhdysvallat ja Kanada). Tunnuskoodi on 679899. OUTOKUMPU OYJ Konserninjohto Ingela Ulfves Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet Puh. (09) 421 2438, gsm 040 515 1531, fax (09) 421 2125 e-mail: ingela.ulfves@outokumpu.com www.outokumpu.com HALLITUKSEN TOIMINTAKATSAUS Heikko markkinatilanne rasitti tulosta Konsernin liikevaihto kasvoi 17 % tammi-syyskuussa 2005 edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 4 236 milj. euroa (I- III/2004: 3 622 milj. euroa). Ruostumattoman teräksen toimitusmäärät laskivat hieman vuoden 2004 vastaavasta jaksosta. Euroopassa ruostumattoman teräksen standardilaatujen markkinahinnat laskivat hieman edellisvuoteen verrattuna seosaineiden hinnan noususta huolimatta. Ruostumattomien erikoisterästuotteiden hinnat olivat korkeammat kuin tammi-syyskuussa 2004. Outokumpu Technologyn liikevaihto kasvoi 33 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 253 milj. euroa (I-III/2004: 325 milj. euroa). Ruostumattoman teräksen perushintojen aleneminen ja toimitusmäärien lasku heinä-syyskuussa 2005 heikensivät kannattavuutta. Kertaluonteiset erät olivat 35 milj. euroa (I-III/2004: 17 milj. euroa), ja ne muodostuivat Bolidenin osakkeista saaduista myyntivoitoista. Vuoden 2004 kertaluonteiset erät liittyivät Outokumpu Technologyn suodatinliiketoiminnan myyntivoittoon. Konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 0 milj. euroa (I- III/2004: 55 milj. euroa). Boliden käsiteltiin vuonna 2004 osakkuusyhtiönä. Nettokorkokulut olivat 49 milj. euroa (I-III/2004: 49 milj. euroa). Rahoitustuotoissa ja -kuluissa esitetyt markkinahintoihin liittyvät kurssivoitot ja -tappiot olivat 7 milj. euroa (I-III/2004: -3 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen voitto oli tammi-syyskuussa 163 milj. euroa (I-III/2004: 264 milj. euroa) ja myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tappio 346 milj. euroa. Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,89 euroa ja myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen -1,91 euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,6 % (I-III/2004: 9,6 %). Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli 253 milj. euroa (I- III/2004: 302 milj. euroa negatiivinen). Jatkuvien toimintojen osuus oli 318 milj. euroa. Konsernin käyttöpääoma kasvoi 85 milj. eurolla tammi-syyskuussa. Korollinen nettovelka laski 1 744 milj. euroon (31.12.2004: 2 435 milj. euroa). Muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan myynti alensi velkaantumisastetta. Outokumpu allekirjoitti kesäkuussa viisivuotisen 1 miljardin euron suuruisen syndikoidun lainan. Lainajärjestely on komittoitu luottolimiitti ja se korvaa vastaavan 875 milj. euron järjestelyn toukokuulta 2003. Käyttöomaisuusinvestoinnit tammi-syyskuussa olivat 117 milj. euroa (I-III/2004: 300 milj. euroa). Klosterin kylmävalssaamon laajennus Ruotsissa etenee suunnitelmien mukaisesti. Konsernin käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan jäävän alle 250 milj. euroon vuonna 2005. Konsernin omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 38,7 % (31.12.2004: 35,8 %) ja velkaantumisaste 77,9 % (31.12.2004: 97,2 %). Outokumpu myi loput Bolidenin osakkeet Outokumpu myi maaliskuussa 30 miljoonaa Bolidenin osaketta, ja omistus Bolidenissä laski 16,1 %:iin. Tulot osakemyynnistä olivat 115 milj. euroa, ja kaupasta kirjattiin 25 milj. euron myyntivoitto. Loput Bolidenin osakkeet myytiin syyskuussa 180 milj. eurolla, ja kaupasta kirjattiin 10 milj. euron myyntivoitto. Myydyt ja myytävänä olevat toiminnot Muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan myynti Nordic Capitalille saatettiin päätökseen 7.6.2005. Kokonaiskauppahinta oli lopullisten tarkennusten jälkeen 612 milj. euroa ja myyntitappio 245 milj. euroa. Myytyjen liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2004 oli 1 664 milj. euroa ja henkilöstön määrä vuoden lopussa 6 400. Kaupan ulkopuolelle jääneeseen Tube and Brass -liiketoimintaan kuuluvat vesijohto- ja teollisuusputket Euroopassa, sisältäen ilmastointi- ja jäähdytinputkien valmistuksen Euroopassa sekä messinkitankotuotteet. Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen 346 milj. euron tappio sisältää muokattujen kuparituotteiden ensimmäisen neljänneksen nettotuloksen, Nordic Capitalin kanssa tehdystä kaupasta syntyneen 245 milj. euron myyntitappion, Tube and Brassin omaisuuseriin tehdyn 83 milj. euron alaskirjauksen sekä divisioonan nettotuloksen tammi- syyskuulta 2005. Tube and Brassin varat ja velat on esitetty myytävänä olevina. Tube and Brassin liiketappio oli 7 milj. euroa tammi-syyskuussa ja liiketoiminnan sidottu pääoma oli 121 milj. euroa syyskuun lopussa. Kuten aiemmin on ilmoitettu, American Copper & Brass, Inc. on nostanut kanteen Outokumpu Copper (USA) Inc.:iä vastaan Tennesseen liittovaltion tuomioistuimessa Yhdysvalloissa. Kanteessa viitataan Yhdysvaltain kilpailulainsäädännön vastaiseen toimintaan ja haetaan korvauksia kaikkien kuparisia vesijohtoputkia Yhdysvalloissa 1988 ja 31.3.2001 välisenä aikana suoraan ostaneiden puolesta. Outokummun mielestä kyseiset syytökset ovat perusteettomia, ja se tulee puolustamaan itseään syytteitä vastaan. Nordic Capitalin kanssa tehtyyn kuparituoteliiketoiminnan myyntiä koskevaan sopimukseen liittyen Outokumpu on sitoutunut korvaamaan Nordic Capitalille yllä mainitusta ryhmäkanteesta mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Stainless Welding -liiketoiminta myyty Heinäkuussa allekirjoitettiin sopimus, jonka mukaan Outokumpu myy ruostumattoman teräksen hitsaustarvikeliiketoiminnan, Avesta Weldingin, jakelukanavineen itävaltalaiselle Böhler-Uddeholmille. Liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2004 oli 38 milj. euroa ja työntekijöiden määrä on noin 160. Kaupan toteutuminen on ehdollinen tavanomaisille viranomaismenettelyille. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta Outokummun tulokseen. Muutosohjelma tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi Outokumpu ilmoitti 26.9.2005 tilapäisestä järjestelystä, jossa kaikki Coil Products Sheffieldin (CPS) uudet tilaukset kiiltohehkutettuja nauhoja lukuun ottamatta siirrettiin Tornioon. Konsernin hallitus on tänään päättänyt aikovansa lopettaa Coil Products Sheffield -liiketoimintayksikön vuotuisen 300 000 tonnin tuotannon Britanniassa. Tämän lisäksi Sheffieldin sulaton (SMACC) operatiivinen kapasiteetti mukautetaan 500 000 tonnista 300 000 tonniin. Asiasta päätetään lopullisesti paikallisten yt- neuvottelujen jälkeen. Näin varmistetaan, että Tornion yksikkö voi ajaa täydellä kuormalla kuluvan vuoden viimeisestä neljänneksestä alkaen. Tornion yksikkö on maailman suurin ja tehokkain ruostumattoman teräksen integroitu tuotantoyksikkö, ja näin se pääsee hyödyntämään kustannustehokkuutensa täysimääräisesti. CPS on keskikokoinen ja kustannustehokkuudeltaan heikko yksikkö, jonka logistiikka on monimutkainen, eikä se pysty kilpailemaan selvästi kustannustehokkaampien integraattien kanssa. CPS:ssä on noin 570 työntekijää. SMACC:n henkilöstömäärä vähentyy noin sadalla, mihin liittyen käydään jo paikallisia yt-neuvotteluja. Koska Outokummun Avestan yksikkö Ruotsissa on kuumavalssannut SMACC:n aihioita CPS:lle, Avestan operatiivista kapasiteettia mukautetaan uuden tuotantorakenteen mukaisesti 450 000 tonniin vuodessa. Tämä merkitsee vuorojen vähennystä, mistä aloitetaan paikalliset yt-neuvottelut. CPS:n tuotannon lopetuksesta arvioidaan koituvan kuluvan vuoden viimeiselle neljännekselle kertaluonteisia alaskirjauksia noin 100 milj. euroa ja varauksia noin 50 milj. euroa. Vaikutus konsernin velkaantumisasteeseen ei ole merkittävä, koska samalla vapautuu käyttöpääomaa. Konsernin liikevoiton arvioidaan paranevan vuodessa noin 50 milj. euroa vuoden 2006 jälkimmäisestä puoliskosta alkaen verrattuna toiminnan jatkamiseen nykyisellä liiketoimintarakenteella ja olettaen, että nykyinen hintataso ja käyttöaste säilyisivät. Outokummun uuden tuotantorakenteen mukaiset vuosikapasiteetit ovat seuraavat: aihiot 2,5 milj. tonnia ja kuumavalssaus vastaavalla tasolla, sekä kylmävalssaamon tuotanto 1,6 milj. tonnia. Outokummun visio – olla kiistaton ykkönen ruostumattomassa teräksessä ja perustaa menestyksensä toiminnalliseen erinomaisuuteen – julkistettiin tämän vuoden tammikuussa. Operational Excellence - ohjelma sisältää kaupallisia ja tuotannollisia parannusohjelmia, jotka käynnistyivät tämän vuoden huhtikuussa konsernin uuden organisaatiorakenteen tultua voimaan. Kaupallisen erinomaisuuden ohjelma kattaa kaikki Outokummun liiketoimintayksiköt ja myyntikonttorit sekä korostaa asiakaslähtöisyyttä ja toimimista yhtenä yhtiönä. Tuotannollinen parannusohjelma on hyvin käytännönläheinen tapa kehittää Outokummun tuotantotoimintoja. Ohjelman tavoitteena on edistää työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioita, raaka-aine- ja tuotantotehokkuutta sekä vertailla ja ottaa käyttöön parhaita toimintatapoja. Kaupalliseen ja tuotannolliseen erinomaisuuteen tähtäävistä ohjelmista saatavien kokonaishyötyjen arvioidaan olevan 40 milj. euroa vuonna 2007, 80 milj. euroa vuonna 2008 ja 160 milj. euroa vuosittain siitä eteenpäin. Konsernin kattava kustannusten alentamisohjelma käynnistettiin syyskuussa. Ohjelma kannattavuuden ja kassavirran parantamiseksi sisältää kolme osa-aluetta: kiinteiden kustannusten alentaminen, käyttöomaisuusinvestointien vähentäminen ja tiukka käyttöpääoman hallinta. Kiinteitä kustannuksia vähennetään kaikissa konsernin ruostumattoman teräksen liiketoimintayksiköissä, konserninjohdossa ja konsernipalveluissa. Tavoiteltu 10 %:n kiinteiden kustannusten vähennys jokaisessa yksikössä merkitsee vuosittain noin 100 milj. euron parannusta konsernin liikevoittoon. Yksiköillä on lokakuun 2005 loppuun saakka aikaa valmistella suunnitelmansa, minkä jälkeen suunnitelmien toteutus alkaa välittömästi, kun yt-neuvottelut on saatettu päätökseen. Ohjelma koskee kaikkia kustannustekijöitä, myös henkilöstökustannuksia. Lopulliset vaikutukset henkilöstöön selviävät paikallisten yt-neuvottelujen aikana. Kustannusleikkausohjelmien mahdollisia kertaluonteisia kuluja varten tehdään varaukset, kun ohjelmat käynnistyvät. Tavoitteena on, että kiinteiden kustannusten vähennys toteutuu osittain vuoden 2006 toisella vuosipuoliskolla ja täysimääräisesti vuonna 2007. Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2006 leikataan minimiin sisältäen vain ylläpitoinvestointeja ja muita jo päätettyjä investointeja yhteensä arviolta noin 175 milj. euroa. Vuoden 2007 käyttöomaisuusinvestoinnit pidetään samalla tasolla, joka on noin 40 milj. euroa alempi kuin vuosittaisten poistojen määrä 210 milj. euroa CPS:n toiminnan lopettamisen jälkeen. Tiukka käyttöpääoman hallinta varastotasojen alentamiseksi jatkuu. Korkeiden raaka-ainehintojen vuoksi käyttöpääomaan oli syyskuun lopussa sitoutunut noin 200-300 milj. euroa ylimääräistä pääomaa. Ympäristö, terveys ja turvallisuus EU:n päästökauppajärjestelmä otettiin käyttöön tammikuussa 2005. Tornion tehtaille Suomessa sekä Avestan ja Degerforsin sulatoille ja valimoille Ruotsissa myönnettiin helmikuussa hiilidioksidin päästöoikeudet ja niihin liittyvät luvat. Suomessa ja Ruotsissa on perustettu kansalliset päästöoikeusrekisterit. Outokummulle myönnetyt päästöoikeudet riittävät vuosiksi 2005–2007 suunniteltuun tuotantoon, ja valmistelut päästöoikeuksien hakemiseksi vuonna 2006 Kioton jaksolle 2008–2012 on aloitettu. Sheffieldin sulatto on päättänyt käyttää oikeuttaan jäädä vuosina 2005–2007 EU:n järjestelmän ulkopuolelle ja osallistua sen sijasta Britannian ilmastonmuutosverojärjestelmään (Climate Change Levy). Tämän seurauksena energiansäästötavoitteet ja niiden seuranta on muutettu Climate Change Levy -järjestelmän mukaisiksi. Useimpien toimipaikkojen päästöt alittivat ympäristöluvissa asetetut rajat. Avestassa, Sheffieldissä ja Torniossa tapahtui kuitenkin vähäisiä ylityksiä. Konsernin kattavaa työturvallisuuden teemavuotta jatkettiin toteuttamalla useita toimenpiteitä ja tapahtumia eri toimipaikoilla. Konsernin tavoitteena on alentaa tapaturmatiheys vuoteen 2009 mennessä enintään 5 tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohti. Konsernin tapaturmatiheys oli tammi-syyskuussa 21 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (I-III/2004: 18). Ruostumattoman teräksen liiketoiminnassa tapaturmatiheys oli 18 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (I-III/2004: 20). Vuoden 2005 tammi-syyskuussa ei sattunut vakavia tapaturmia. Nykyiset markkinat haastavat – joitakin myönteisiä merkkejä havaittavissa Ruostumattoman teräksen markkinoiden pitkän aikavälin perustekijöiden arvioidaan pysyvän vahvoina ja kysynnän odotetaan kasvavan nopeammin kuin muiden metallien. Kuitenkin lyhyen aikavälin markkinatilanne on heikentynyt varastojen purkamisen ja erityisesti Kiinassa käyttöön otetun uuden kapasiteetin johdosta. Ruostumattoman teräksen markkinoilla on havaittavissa joitakin myönteisiä merkkejä. Perushintojen lasku Euroopassa näyttää pysähtyneen, mikä johtuu osittain merkittävästä varastotasojen laskusta sekä seosainelisän alenemisesta. Tämä viittaa siihen, että varastojen purku voisi päättyä vuoden 2006 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen kysyntänäkymät ovat kuitenkin edelleen epävarmat. Huolimatta saatujen tilausten määrän elpymisestä kolmannen neljänneksen lopulla, Outokummun koko vuoden 2005 lopputuotteiden toimitusmäärien arvioidaan jäävän hieman edellisvuotta pienemmiksi. Coil Products Sheffieldin toimintojen päättyessä, Tornion kapasiteetti on täydessä käytössä vuoden 2005 viimeisestä neljänneksestä lähtien. Outokummun liiketoiminnan operatiivisen kannattavuuden arvioidaan olevan vuoden viimeisellä neljänneksellä lähellä break-even -tasoa. Kertaluonteisten alaskirjausten, varausten ja varastotappioiden johdosta neljännen neljänneksen liiketulos on kuitenkin raskaasti tappiollinen. Espoossa 25.10.2005 Hallitus KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton) Lyhennetty tuloslaskelma 1.1. - 1.1. - 1.1. - 30.9. 30.9. 31.12. Milj. EUR 2005 2004 2004 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 4 236 3 622 5 122 Liiketoiminnan muut tuotot 52 53 73 Liiketoiminnan kulut -4 030 -3 343 -4 733 Liiketoiminnan muut kulut -5 -7 -9 Liikevoitto 253 325 453 Osuus osakkuusyhtiöiden 0 55 78 tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut Nettokorot -49 -49 -66 Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot 7 -3 -29 Muut rahoitustuotot ja -kulut 2 2 4 Voitto ennen veroja 213 329 440 Tuloverot -51 -65 -61 Jatkuvien toimintojen tilikauden 163 264 379 voitto Myydyt ja myytävänä olevat toiminnot: Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tilikauden tappio (-), voitto (+) -346 16 7 Tilikauden tappio (-), voitto (+) -183 280 386 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -185 277 382 Vähemmistölle 2 3 4 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Tulos/osake, EUR -1,02 1,54 2,12 Tulos/osake, EUR - laimennettu -1,02 1,53 2,12 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Tulos/osake, EUR 0,89 1,45 2,08 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Tulos/osake, EUR -1,91 0,09 0,04 Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Lyhennetty tase Milj. EUR 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 589 606 620 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 217 2 732 2 743 Sijoitukset ja saamiset Korolliset 249 651 409 Korottomat 42 58 55 3 097 4 047 3 827 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 1 414 1 739 1 579 Sijoitukset ja saamiset Korolliset 46 62 70 Korottomat 832 1 266 1 390 Rahat ja pankkisaamiset 257 137 211 2 549 3 204 3 250 Myytävänä oleviin toimintoihin 201 - - liittyvät varat Varat yhteensä 5 846 7 251 7 077 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva 2 221 2 364 2 468 pääoma Vähemmistöosuus 16 40 38 2 237 2 404 2 506 Pitkäaikaiset velat Korolliset 1 779 1 987 1 975 Korottomat 387 491 442 2 166 2 478 2 417 Lyhytaikaiset velat Korolliset 637 1 378 1 150 Korottomat 725 992 1 003 1 362 2 370 2 153 Myytävänä oleviin toimintoihin 80 - - liittyvät velat Oma pääoma ja velat yhteensä 5 846 7 251 7 077 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Rekiste- röimä- Arvon- Osake- tön Yli- Muut muutos pää- osake kurssi-rahas- rahas- Milj. EUR oma pääoma rahasto tot to Oma pääoma 31.12.2003 304 0 681 14 - Rahavirran suojaukset, kirjattu omaan pääomaan - - - - -2 Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset - - - - 16 Tytäryritysten oman pääoman - - - - - suojaus Muuntoerot - - - - - Suoraan omaan pääomaan kirjatut - - - - 15 erät Tilikauden voitto - - - - - Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä - - - - 15 Osingonjako - - - - - Rekisteröimättömän oman pääoman muutokset 0 -0 - - - Optioilla merkityt osakkeet 4 - 15 - - Vaihtovelkakirjalainan vaihto 1 - 3 - - osakkeiksi Osakkuusyhtiöiden omistamat emoyhtiön osakkeet - - - - - Johdon optio-ohjelma: vastaanotettujen palveluiden arvo - - - - - Omien osakkeiden luovutus - - 0 - - Muut muutokset - - 1 -1 - Oma pääoma 31.12.2004 308 - 700 13 15 Rahavirran suojaukset, kirjattu omaan pääomaan - - - - 5 Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset - - - - 0 Tytäryritysten oman pääoman - - - - - suojaus Muuntoerot - - - - - Suoraan omaan pääomaan kirjatut - - - - 5 erät Tilikauden tappio - - - - - Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä - - - - 0 Osingonjako - - - - - Johdon optio-ohjelma: vastaanotettujen palveluiden arvo - - - - - Omien osakkeiden luovutus - - 1 - - Kuparituotteiden liiketoiminnan myynnin vaikutus - - - - - Muut muutokset - - - -1 - Oma pääoma 30.9.2005 308 - 701 11 20 Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma Omat Kumula-Kerty-Vähem- Oma osak- tiivi- neet mistö-pääoma keet set voitto-osuus yhteen- muunto-varat sä erot Milj. EUR Oma pääoma 31.12.2003 -12 -61 1 122 35 2 083 Rahavirran suojaukset, kirjattu omaan pääomaan - - - - -2 Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset - - - - 16 Tytäryritysten oman pääoman - -2 - - -2 suojaus Muuntoerot - 4 - 0 4 Suoraan omaan pääomaan kirjatut - 2 - 0 17 erät Tilikauden voitto - - 382 4 386 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä - 2 382 4 403 Osingonjako - - -36 - -36 Rekisteröimättömän oman pääoman muutokset - - - - 0 Optioilla merkityt osakkeet - - - - 19 Vaihtovelkakirjalainan vaihto - - - - 4 osakkeiksi Osakkuusyhtiöiden omistamat emoyhtiön osakkeet - - 26 - 26 Johdon optio-ohjelma: vastaanotettujen palveluiden arvo - - 1 - 1 Omien osakkeiden luovutus 6 - - - 6 Muut muutokset - - 1 -1 0 Oma pääoma 31.12.2004 -5 -59 1 496 38 2 506 Rahavirran suojaukset, kirjattu omaan pääomaan - - - - 5 Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutokset - - - - 0 Tytäryritysten oman pääoman - 0 - - 0 suojaus Muuntoerot - 19 - 1 20 Suoraan omaan pääomaan kirjatut - 19 - 1 25 erät Tilikauden tappio - - -185 1 -184 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä - 19 -185 1 -165 Osingonjako - - -91 - -91 Johdon optio-ohjelma: vastaanotettujen palveluiden arvo - - 2 - 2 Omien osakkeiden luovutus 3 - - - 4 Kuparituotteiden liiketoiminnan myynnin vaikutus - - - -24 -24 Muut muutokset - - - - -1 Oma pääoma 30.9.2005 -2 -39 1 222 16 2 237 Lyhennetty rahavirtalaskelma 1.1. - 1.1. - 1.1. - 30.9. 30.9. 31.12. Milj. EUR 2005 2004 2004 Tilikauden tulos -183 280 386 Oikaisuerät 521 94 196 Käyttöpääoman lisäys -85 -676 -710 Liiketoiminnan nettorahavirta 253 -302 -128 Investoinnit -184 -337 -473 Tulot omaisuuserien myynnistä 882 18 327 Muiden pitkäaikaisten saamisten -76 -21 -6 muutos Rahavirta ennen rahoitusta 875 -642 -279 Rahoituksen nettorahavirta -833 544 235 Oikaisuerät 4 5 26 Taseen mukainen rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) 46 -93 -19 Konsernin tunnusluvut 1.1. - 1.1. - 1.1. - 30.9. 30.9. 31.12. Milj. EUR 2005 2004 2004 Liikevoittoprosentti 6,0 9,0 8,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,6 9,6 10,0 Oman pääoman tuotto, % -10,3 16,7 16,8 Jatkuvien toimintojen oman pääoman tuotto, % 9,1 15,7 16,5 Sijoitettu pääoma kauden lopussa 3 981 4 919 4 941 Korollinen nettovelka kauden 1 744 2 515 2 435 lopussa Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 38,7 33,6 35,8 Velkaantumisaste kauden lopussa, % 77,9 104,6 97,2 Tulos/osake, EUR -1,02 1,54 2,12 Jatkuvien toimintojen 0,89 1,45 2,08 tulos/osake, EUR Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tulos/osake, EUR -1,91 0,09 0,04 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 1) 181 027 179 823 180 057 Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, EUR -1,02 1,53 2,12 Laimennettu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 1) 181 149 180 775 180 172 Oma pääoma/osake, EUR 12,27 13,08 13,65 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl 1) 181 032 180 752 180 752 Jatkuvien toimintojen investoinnit käyttöomaisuuteen 117 300 414 Jatkuvien toimintojen poistot 161 141 191 Jatkuvien toimintojen henkilöstö keskimäärin 11 685 11 879 11 787 1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet. TULOSLASKELMAN JA TASEEN LISÄTIETOJA Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Outokumpu on soveltanut 1.1.2005 alkaen seuraavia uusia IFRS-standardeja: IFRS 2 (Osakeperusteiset maksut) ja IFRS 5 (Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot). IFRS 5 -standardia on sovellettu Outokumpu Copperiin, ja se on eritelty liitetiedossa Myydyt ja myytävänä olevat toiminnot. Uudistetun IAS 1 -standardin perusteella Outokummun markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot on sisällytetty vuoden 2005 toisen neljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien liikevoittoon rahoitustuottojen ja -kulujen sijasta. Lisäksi Euroopan Unionin päästöoikeuksiin 1.1.2005 alkaen sovelletun kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean (IFRIC) tulkinnan IFRIC 3 (Päästöoikeudet) soveltamisesta on luovuttu kesäkuussa 2005. Osakeperusteiset maksut IFRS 2 -standardia on sovellettu vuoden 2003 optiojärjestelmään, ja vertailuvuoden luvut on oikaistu. Optio-ohjelman ehdoista on kerrottu tarkemmin vuoden 2004 vuosikertomuksessa ja alla liitetiedossa Osakkeet ja osakepääoma. Optio-oikeudet on arvostettu käypään arvoon myöntämispäivänä käyttäen Black-Scholes-Merton - optiohinnoittelumallia. Optiojärjestelmän kokonaisarvoksi on arvioitu 7,2 milj. euroa. Tämä kirjataan kuluksi oikeuden syntymisajanjakson kuluessa. Myöntämispäivä on päivä, jona yhtiö ja vastapuoli sopivat osakeperusteisesta järjestelystä ja jona molemmilla osapuolilla on yhteisymmärrys kaikista järjestelyn ehdoista. Optiojärjestelmän myöntämispäivät ovat seuraavat: optio-oikeudelle 2003A 12.6.2003, optio-oikeudelle 2003B 10.2.2004 ja optio-oikeudelle 2003C 22.3.2005. Oikeuden syntymisajanjakso on jakso, jonka kuluessa kaikkien määriteltyjen osakeperusteisen järjestelyn ehtojen on täytyttävä. Optiojärjestelmän oikeuden syntymisajanjaksot ovat seuraavat: optio- oikeudelle 2003A 12.6.2003–31.8.2006, optio-oikeudelle 2003B 10.2.2004–31.8.2007 ja optio-oikeudelle 2003C 22.3.2005–31.8.2008. IFRS 2 -standardin noudattaminen on pienentänyt liikevoittoa vuonna 2003 0,4 milj. euroa, vuonna 2004 1,7 milj. euroa ja tammi- syyskuussa 2005 1,5 milj. euroa. Markkinahintaerojen uudelleenryhmittely Uudistetun IAS 1 -standardin perusteella Outokummun johdannaisinstrumenttien voitot ja tappiot on sisällytetty vuoden 2005 toisen neljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien liikevoittoon, ja rahoituseriin ainoastaan silloin kun johdannaisinstrumentti liittyy rahoitusvaroihin tai -velkoihin. Myös myyntisaamisten ja ostovelkojen kurssierot esitetään jatkossa liikevoiton yläpuolella. Vertailuluvut on oikaistu vastaavasti. Uudelleenryhmittelyllä ei ollut vaikutusta konsernin tilikausien tuloksiin. Päästöoikeudet IFRIC 3 -tulkintaa on sovellettu Euroopan Unionin päästökauppajärjestelmään (ETS), joka käynnistyi 1.1.2005. Kesäkuussa 2005 International Accounting Standards Board (IASB) päätti peruuttaa päästöoikeuksia koskevan IFRIC3 tulkinnan niin, että peruutus tuli voimaan välittömästi. Päätöksen seurauksena Outokumpu on muuttanut päästöoikeuksien laskentaperiaatteita. Päästöoikeuksien laskentaperiaatteet perustuvat voimassa oleviin IFRS standardeihin, joiden mukaan ostetut päästöoikeudet kirjataan aineettomiin oikeuksiin hankintahintaansa. Sen sijaan vastikkeetta saadut päästöoikeudet arvostetaan nimellisarvoonsa, eli niiden arvo on nolla. Varaus päästöoikeuksiin palautusvelvoitteen täyttämiseksi kirjataan elleivät vastikkeetta saadut päästöoikeudet riitä kattamaan todellisten päästöjen määrää. Täten mahdollinen liikevoittoon kirjattava vaikutus aiheutuu toteutuneiden päästöjen ja saatujen päästöoikeuksien erosta. IFRIC 3:n noudattamisella oli 0,2 milj.euron negatiivinen vaikutus Outokummun ensimmäisen neljänneksen liikevoittoon. Tämä vaikutus on peruutettu kesäkuussa 2005. Syyskuun lopussa Outokummun tuloslaskelmassa ja taseessa ei ole kirjauksia päästöoikeuksiin liittyen, koska päästöoikeuksia ei ole ostettu eikä myyty ja koska toteutuvien päästöjen ei arvioida ylittävän saatujen päästöoikeuksien määrää vuonna 2005. Osakkeet ja osakepääoma Outokumpu Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 181 250 555 ja osakepääoma 308,1 milj. euroa 30.9.2005. Outokumpu Oyj:llä oli 30.9.2005 hallussaan 218 603 omaa osaketta, joiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 0,4 milj. euroa. Outokummun hallussa olevien omien osakkeiden osuus osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 30.9.2005 oli 0,1 %. Vuoden 2003 varsinainen yhtiökokous päätti johdon optio-ohjelmasta. Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti optio-oikeuksia voidaan antaa yhteensä 5 100 000 kappaletta ja niillä voidaan merkitä yhteensä 5 100 000 uutta Outokumpu Oyj:n osaketta vuosina 2006-2011. Hallitus vahvisti helmikuussa 2004, että 116:lle Outokummun johtoon kuuluvalle henkilölle myönnetään yhteensä 742 988 optio-oikeutta 2003A. Optio-oikeuksien 2003A enimmäismäärä oli 1 700 000. Johtoryhmän jäsenet saivat optio-oikeuksien 2003A enimmäismäärästä 62 % ja muu johto 45,25 %. Kesäkuussa 2003 asetetut ansaintakriteerit, joiden saavuttamisen perusteella optio-oikeudet 2003A jaettiin, liittyivät osakekohtaisen tuloksen kehittymiseen sekä alan vertailuyrityksiä parempaan kurssikehitykseen. Konsernin johtoryhmän jäsenten kohdalla ansaintakriteerinä oli myös velkaantumisaste. Tällä hetkellä optio-oikeuksilla 2003A voidaan merkitä yhteensä 686 454 Outokumpu Oyj:n osaketta 1.9.2006 - 1.3.2009. Osakkeen merkintähinnaksi muodostui ohjelman ehtojen mukaisesti 10,70 euroa osakkeelta, jota alennetaan vuosittain maksettavilla osingoilla. Hallitus vahvisti 16.2.2005, että 130:lle Outokummun johtoon kuuluvalle henkilölle myönnetään yhteensä 1 148 820 optio-oikeutta 2003B. Optio-oikeuksien 2003B enimmäismäärä oli 1 700 000. Johtoryhmän jäsenet saivat optio-oikeuksien 2003B enimmäismäärästä 55,2% ja muu johto 75 %. Helmikuussa 2004 asetetut ansaintakriteerit, joiden saavuttamisen perusteella optio-oikeudet 2003B jaettiin, liittyivät osakekohtaisen tuloksen kehittymiseen sekä alan vertailuyrityksiä parempaan kurssikehitykseen. Konsernin johtoryhmän jäsenten kohdalla ansaintakriteerinä oli myös velkaantumisaste. Tällä hetkellä optio-oikeuksilla 2003B voidaan merkitä yhteensä 1 111 320 Outokumpu Oyj:n osaketta 1.9.2007 - 1.3.2010. Osakkeen merkintähinnaksi muodostui ohjelman ehtojen mukaisesti 13,56 euroa osakkeelta, jota alennetaan vuosittain maksettavilla osingoilla. Hallitus asetti maaliskuussa 2005 ansaintakriteerit, joiden saavuttamisen perusteella jaetaan optio-oikeuksia 2003C Outokumpu- konsernin 158 avainhenkilölle keväällä 2006. Optio-oikeuksien jakamisen perusteena käytetään Outokumpu-konsernin total shareholder return -suhdeluvun (TSR) kehitystä suhteessa vertailuryhmään, liikevoittoa sekä konsernin johtoryhmän jäsenten kohdalla myös velkaantumisastetta. Optio-oikeuksilla 2003C voidaan merkitä yhteensä enintään 1 700 000 Outokumpu Oyj:n osaketta 1.9.2008 - 1.3.2011. Tällä hetkellä optio-oikeuksien 2003C enimmäismäärällä voidaan merkitä enintään 1 180 000 osaketta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2003C on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä 1.12.2005 - 28.2.2006. Outokumpu Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2003 optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 5 062 216 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 2 977 774 osakkeella olettaen, että optio-oikeudet 2003C jaetaan täysimääräisesti. Optioiden perusteella merkittävissä olevat osakkeet vastaavat 1,7 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen valtuutukset Hallitus käytti ensimmäisellä neljänneksellä kerran vuoden 2004 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta luovuttaa yhtiön omia osakkeita. Outokumpu Oyj siirsi 14.2.2005 yhteensä 279 930 hallussaan ollutta omaa osaketta johdon osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille. Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2005 myöntämä valtuutus osakepääoman korottamiseen uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa. Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 30 800 000 eurolla. Uusia kirjanpidolliselta vasta- arvoltaan 1,70 euron arvoisia osakkeita voidaan siten antaa enintään 18 117 647 kappaletta. Hallitus valtuutetaan päättämään, kenellä on oikeus merkitä osakkeita, optio-oikeuksia tai vaihtovelkakirjoja. Hallitus voi poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, mikäli tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen tai yritysostojen tai järjestelyjen rahoittaminen. Hallitus päättää merkintähinnan määrittämisperusteista sekä muista merkinnän ehdoista. Hallitus voi päättää, että uusmerkintä suoritetaan apporttiomaisuutta vastaan, kuittausta vastaan tai muuten tietyin ehdoin. Valtuutus on voimassa vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta 25.10.2005 mennessä. Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2005 myöntämä valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen määräämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Osakkeita voidaan myös käyttää osana yhtiön henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja palkkiojärjestelmiä. Osakkeita voidaan hankkia enintään 9 000 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää 5 % yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Osakkeet hankitaan voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla ja siten osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Koska hankittavien osakkeiden määrä on rajoitettu yllä esitetyllä tavalla ja koska yhtiöllä on vain yksi osakesarja, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Koska omat osakkeet on tarkoitus hankkia Helsingin pörssin julkisessa kaupankäynnissä ilman tietoa osakkeiden myyjistä, ei osakeyhtiölain 1 luvun 4 pykälän 1 momentissa tarkoitettujen yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan jälkeen voida määritellä. Hallitus on valtuutettu päättämään muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ja toimenpiteistä. Valtuutus on voimassa vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta 25.10.2005 mennessä. Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2005 myöntämä valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen. Osakkeita voidaan luovuttaa enintään 9 300 000 kappaletta. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutetaan päättämään kenelle, millä ehdoin ja missä järjestyksessä osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja määräämässä laajuudessa. Hallitus voi päättää omien osakkeiden myymisestä Helsingin pörssin julkisessa kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi investointien ja mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Osakkeita voidaan luovuttaa myös yhtiön henkilöstölle, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen mukaan lukien, osana henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja palkkiojärjestelmiä. Hallitus ei saa poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeisiin osakeyhtiölain 1 luvun 4 pykälän 1 momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi muuten kuin erillisen valtuutuksen nojalla. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan, kuittausta vastaan tai hallituksen päätöksellä muuten tietyin ehdoin. Hallitus on valtuutettu päättämään muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista ja toimenpiteistä. Valtuutus on voimassa vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta 25.10.2005 mennessä. Myydyt ja myytävänä olevat toiminnot Outokumpu ja Nordic Capital allekirjoittivat 5.4.2005 sopimuksen, jolla Outokumpu myi muokattujen kuparituotteiden liiketoimintansa Nordic Capitalille. Kauppa saatettiin päätökseen 7.6.2005. Järjestelyssä myytiin seuraavat Outokumpu Copper -liiketoiminta- alueen divisioonat ja liiketoiminnat: Americas, Europe, Automotive Heat Exchangers, Appliance Heat Exchanger & Asia, sisältäen 100%:n omistusosuuden Outokumpu Heatcraftista sekä Forming equipment - liiketoiminta. Myytyjen liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2004 oli 1 689 milj. euroa ja henkilöstön määrä vuoden lopussa 6 400. Kaupan ulkopuolelle jäävään Tube and Brass -liiketoimintaan kuuluvat vesijohto- ja teollisuusputket Euroopassa, sisältäen ilmastointi- ja jäähdytinputkien valmistuksen Euroopassa sekä messinkitankotuotteet. Outokummun tavoitteena on luopua tästä liiketoiminnasta myöhemmin. Kokonaiskauppahinta oli yhteensä 612 milj. euroa, joka käsitti 512 milj. euroa käteisenä ja Yhdysvaltain dollari -määräisen pitkäaikaisen 100 milj. euron suuruisen kauppahintasaatavan. Outokumpu on kirjannut kaupasta 245 milj. euron myyntitappion. Lisäksi jäljelle jäävään Tube and Brass -liiketoimintaan on tehty 83 milj. euron arvonalentumiskirjaus, joka perustui johdon arvioon liiketoimintojen arvosta. Suomen verosäännösten mukaan myyntitappio ja Tube and Brass -divisioonan arvonalentumistappiot eivät ole verovähennyskelpoisia. Koko Outokumpu Copper -liiketoimintasegmentti on luokiteltu myydyiksi ja myytävänä oleviksi toiminnoiksi 31.3.2005. Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen kauden tappio, 346 milj. euroa, sisältää muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan tammi-maaliskuun 2005 nettotuloksen, Nordic Capitalin kanssa tehdystä kaupasta syntyneen 245 milj. euron myyntitappion ja Tube and Brassiin kohdistuvan 83 milj. euron arvonalentumistappion sekä sen nettotuloksen tammi-syyskuulta 2005. Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tappio on esitetty tuloslaskelmassa omana eränään jatkuvien toimintojen tuloksen jälkeen. Tube and Brassin varat ja velat esitetään myytävänä olevina pitkäaikaisina omaisuuserinä. Tietoja myydyistä ja myytävänä olevista toiminnoista Tuloslaskelma 1.1. - 1.1. - 1.1. - 30.9. 30.9. 31.12. Milj. EUR 2005 2004 2004 Liikevaihto 795 1 561 2 050 Kulut -799 -1 508 -1 978 Liikevoitto -4 53 72 Nettorahoituserät -8 -22 -35 Voitto ennen veroja -12 31 37 Tuloverot -5 -12 -26 Tappio (-), voitto (+) verojen -17 19 11 jälkeen Tube and Brass -divisioonan omaisuuserien arvonalentumistappio -83 - - Muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan myyntitappio -245 - - Tuloverot - - - Arvonalentumis- ja myyntitappio verojen jälkeen -328 - - Vähemmistöosuus -1 -3 -3 Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tilikauden tappio (-), voitto (+) -346 16 7 Rahavirtalaskelma 1.1. - 30.9. Milj. EUR 2005 Liiketoiminnan rahavirta -66 Investointien rahavirta -67 Rahoituksen rahavirta 114 Rahavirta yhteensä -19 Tase 30.9. Milj. EUR 2005 Varat Aineelliset 8 käyttöomaisuushyödykkeet Vaihto-omaisuus 90 Muut lyhytaikaiset varat 103 201 Velat Varaukset 25 Pitkäaikaiset velat 3 Ostovelat 37 Muut lyhytaikaiset velat 15 80 Merkittävät kertaluonteiset erät 1.1. - 1.1. - 1.1. - 30.9. 30.9. 31.12. Milj. EUR 2005 2004 2004 Boliden-osakkeiden myynti- voitto/-tappio 35 - -19 TEL:n työkyvyttömyyseläkevastuun - - 22 purku Suodatinliiketoiminnan - 17 16 myyntivoitto 35 17 19 Tuloverot 1.1. - 1.1. - 1.1. - 30.9. 30.9. 31.12. Milj. EUR 2005 2004 2004 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -32 -41 -50 Laskennalliset verot -19 -24 -11 -51 -65 -61 Vastuusitoumukset Milj. EUR 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 Kiinnitykset ja annetut pantit Konserniyhtiöiden velasta 89 138 112 Annetut takaukset Osakkuusyhtiöiden puolesta 4 4 4 Muiden puolesta 68 40 38 72 44 42 Vuokravastuut 120 149 146 Avoimet johdannaissopimukset 30.9. 31.12. 30.9. 31.12. 2005 2004 2005 2004 Milj. EUR Käypä nettoarvo Nimellismäärä Valuutta- ja korkojohdannaiset Valuuttatermiinit -4 26 1 377 1 247 Valuuttaoptiot Ostetut - 0 - 7 Asetetut - 0 - 8 Valuutanvaihtosopimukset - -1 - 21 Koronvaihtosopimukset -1 -2 300 172 Tonnia Tonnia Metallijohdannaiset Kuparitermiinit ja -futuurit -1 3 39 550 50 150 Kuparioptiot Ostetut - 0 - 20 522 Nikkelitermiinit ja -futuurit 0 1 3 720 1 758 Sinkkitermiinit ja -futuurit -0 0 9 550 39 000 Alumiinitermiinit ja - 0 0 700 2 550 futuurit TWh TWh Sähköjohdannaiset Pörssinoteeratut 1 0 0,1 0,1 sähköjohdannaiset Muut sähköjohdannaiset 7 0 4,6 5,0 Tuloslaskelma neljänneksittäin Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 1 196 1 283 1 143 1 500 5 122 1 456 1 589 1 191 Liikevoitto 128 121 77 128 453 118 157 -21 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 16 8 31 24 78 -1 2 -1 Rahoitustuotot ja - -13 -4 -33 -41 -92 -8 -15 -17 kulut Voitto ennen veroja 130 124 75 111 440 108 144 -39 Tuloverot -31 -17 -17 4 -61 -20 -39 8 Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto 99 107 58 115 379 89 105 -31 Myytyjen ja myytävinä olevien toimintojen tilikauden tappio (-), voitto (+) 33 -12 -5 -9 7 -333 -8 -5 Tilikauden tappio (-), voitto (+) 132 96 53 106 386 -244 97 -36 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 130 95 52 105 382 -245 96 -36 Vähemmistölle 2 1 0 0 4 1 1 0 Merkittävät kertaluonteiset erät Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05 General Stainless TEL:n työkyvyttömyys- eläkevastuun purku - - - 13 13 - - - Technology TEL:n työkyvyttömyys- eläkevastuun purku - - - 5 5 - - - Suodatinliiketoiminna n myyntivoitto 18 -1 - -1 16 - - - Muu toiminta TEL:n työkyvyttömyys- eläkevastuun purku - - - 4 4 - - - Boliden-osakkeiden myyntivoitto/tappio - - - -19 -19 25 - 10 18 -1 - 2 19 25 - 10 Tunnusluvut neljänneksittäin Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 I/05 II/05 III/05 Liikevoittoprosentti 10,7 9,4 6,8 8,5 8,1 9,9 -1,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,8 10,3 6,3 10,4 10,6 15,6 -2,1 Oman pääoman tuotto, % 24,1 16,5 8,9 17,2 -41,0 -26,1 -32,6 Jatkuvien toimintojen oman pääoman tuotto, % 18,1 18,6 9,7 18,7 14,9 18,6 -5,5 Sijoitettu pääoma kauden lopussa 4 543 4 839 4 919 4 941 3 953 4 084 3 981 Korollinen nettovelka kauden lopussa 2 261 2 496 2 515 2 435 1 695 1 822 1 744 Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 33,1 32,7 33,6 35,8 35,5 37,2 38,7 Velkaantumisaste kauden lopussa, % 99,0 106,5 104,6 97,2 75,0 80,6 77,9 Osakekohtainen tulos, 0,73 0,52 0,29 0,58 -1,35 0,53 -0,20 EUR Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos, 0,54 0,59 0,32 0,63 0,49 0,57 -0,17 EUR Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen osakekohtainen tulos, 0,19 -0,07 -0,03 -0,05 -1,84 -0,04 -0,03 EUR Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 178 180 180 180 180 181 181 1) 081 742 752 752 901 032 032 Oma pääoma/osake, EUR 12,43 12,75 13,08 13,65 12,39 12,41 12,27 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl 1) 178 180 180 180 181 181 181 914 752 752 752 032 032 032 Jatkuvien toimintojen investoinnit käyttöomaisuuteen 133 76 91 114 37 41 39 Jatkuvien toimintojen poistot 44 48 48 50 53 54 54 Jatkuvien toimintojen henkilöstö keskimäärin 11 681 11 997 11 960 11 513 11 475 11 833 11 746 1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.