Outokumpu – osakepalkkio-ohjelmien ansaintakausi 2015–2017 alkaa


OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
18.12.2014 klo 16.00

 

Outokummun hallitus on hyväksynyt aiemmin ilmoitettujen, vuoden 2012 suoritepohjaisen osakeohjelman sekä rajoitettuja osakkeita koskevan ohjelman neljännen ansaintakauden 2015–2017 yksityiskohdat.

Suoriteperusteinen osakeohjelma, ansaintakausi 2015-2017

Outokumpu Oyj:n hallitus hyväksyi 31.1.2012 osakepohjaisen kannustinjärjestelyn (suoriteperusteinen osakeohjelma 2012), joka on osa Outokumpu-konsernin johdon kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Suoriteperusteinen osakeohjelma 2012 koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakeohjelmista, jotka kukin sisältävät kolmen vuoden pituisen ansaintajakson. Tämän jälkeen osakepalkkiot suoritetaan osallistujille, jos hallituksen asettamat ansaintakriteerit saavutetaan.

Hallitus on hyväksynyt vuoden 2012 järjestelyn neljännen osakeohjelman (osakeohjelma 2015–2017) yksityiskohdat. Osakeohjelma 2015–2017 alkaa vuoden 2015 alussa, ja siihen sovellettavat ansaintakriteerit ovat sijoitetun pääoman tuotto suhteessa verrokkiryhmään vuonna 2017 sekä liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä ja kassavirta (business cash flow) vuoden 2015 osalta. Vuosiin 2016 ja 2017 sovellettavat ansaintakriteerit vahvistetaan myöhemmin.

Hallitus on vahvistanut, että osakeohjelman 2015–2017 piiriin voidaan kutsua enintään 150 henkilöä. Jos hallituksen asettama maksimisuoritustaso saavutetaan, osakeohjelman 2015–2017 perusteella jaettavien osakkeiden määrä on enintään 2 900 000 brutto-osaketta, josta vähennetään soveltuvat verot. Jäljelle jäävä nettoarvo suoritetaan osallistujille Outokummun osakkeina.

Rajoitettuja osakkeita koskeva ohjelma, kausi 2015-2017

Hallitus on 31.1.2012 hyväksynyt osakepohjaisen rajoitettuja osakkeita koskevan kannustinjärjestelyn, joka mahdollistaa osallistujiksi valittujen yksittäisten Outokumpu-konsernin työntekijöiden pitkäaikaisen kannustamisen. Se koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakeohjelmista. Kukin osakeohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen allokoidut osakkeet luovutetaan osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa Outokumpuun jatkuu keskeytyksettä koko ohjelman ajan osakkeiden luovuttamisajankohtaan saakka.

Hallitus on hyväksynyt että järjestelyn neljäs osakeohjelma (osakeohjelma 2015–2017) alkaa vuoden 2015 alusta, ja siinä myönnettävät osakkeet luovutetaan keväällä 2018. Toimitusjohtaja vahvistaa osakeohjelman osakepalkkiot vuosittain hallituksen myöntämän valtuutuksen perusteella kuitenkin siten, että mahdolliset osakepalkkiot konsernin johtoryhmän jäsenille hyväksyy hallitus. Osakeohjelmassa 2015–2017 voidaan jakaa enintään 320 000 brutto-osaketta, josta vähennetään soveltuvat verot. Jäljelle jäävä nettoarvo annetaan osallistujille Outokummun osakkeina.

Muita ehtoja

Yksittäisen osallistujan enimmäispalkkio yllä mainittujen järjestelyjen nojalla, yhdessä osallistujan muiden lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkioiden kanssa, ei voi ylittää 200 prosenttia osallistujan yhden vuoden bruttopalkasta.

Osakekannustinjärjestelyjen yhteydessä ei anneta uusia osakkeita, joten järjestelmillä ei ole laimentavaa vaikutusta.

Outokumpu-konsernissa noudatetun osakeomistusohjelman mukaan konsernin johtoryhmän jäsenillä on velvollisuus pitää omistuksessaan yhtiön palkitsemisjärjestelmien kautta saatuja Outokummun osakkeita määrä, jonka arvo vastaa henkilön yhden vuoden bruttopalkkaa. 50 prosenttia uusien ohjelmien nojalla saaduista netto-osakkeista on käytettävä yllä mainitun omistusvaatimuksen täyttämiseen.

 

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu OyjOutokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.fi