Outokumpu - Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset


OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
16.6.2014 klo 13.30
 

Outokumpu Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään maanantaina 16.6.2014 Dipolin kokous- ja kongressikeskuksessa Espoossa. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila, ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen.

Osakkeiden yhdistäminen

Yhtiökokous päätti, että Outokummun osakkeiden lukumäärää vähennetään osakepääomaa alentamatta siten, että jokainen kaksikymmentäviisi (25) osaketta yhdistetään yhdeksi (1) osakkeeksi osakeyhtiölain (”OYL”) 15 luvun 9 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa ja siinä säädetyssä menettelyssä. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on yksittäisen osakkeen arvon kasvattaminen sekä siten osakkeita koskevan kaupankäynnin edellytysten parantaminen ja osakkeen hinnanmuodostuksen tehostaminen.

Yhdistäminen toteutetaan lunastamalla jokaiselta osakkeenomistajalta vastikkeetta osakemäärä, joka saadaan kertomalla kullakin arvo-osuustilillä osakkeiden yhdistämispäivänä 19.6.2014 olevien osakkeiden määrä kertoimella 24/25. Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi kultakin osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden määrä pyöristetään tarvittaessa ylöspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen. Osakkeiden lukumäärä arvioidaan arvo-osuustilikohtaisesti.

Lunastus toteutetaan vastikkeetta lukuun ottamatta OYL 15 luvun 9 §:ssä tarkoitettua pyöristysten perusteella maksettavaa korvausta. Lunastus toteutetaan mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen suhteessa. Yhdistämisen yhteydessä lunastetut osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä, lukuun ottamatta pyöristyksen johdosta lunastettuja ylimääräisiä osakkeita ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, joiden määrää järjestely ei vähennä. Lukuun ottamatta pyöristyksen perusteella lunastettavia osakkeita, osakkeenomistajilta lunastettavien ja välittömästi mitätöitävien osakkeiden kokonaismäärä on, ottaen huomioon jäljempänä kuvattu osakkeiden yhdistämistä edeltävä omien osakkeiden myynti, yhteensä 9 970 241 376.

Pyöristämisen takia lunastettavat ylimääräiset osakkeiden murto-osat yhdistetään ja myydään NASDAQ OMX Helsingin pörssissä edellä mainittujen osakkeenomistajien lukuun. Osakkeiden myynnistä saatavat varat maksetaan osakkeenomistajille niiden erotusten suhteessa, jotka saadaan vähentämällä kultakin osakkeenomistajalta lunastettujen osakkeiden määrästä määrä, joka olisi tullut lunastettavaksi ilman pyöristystä. Varoille maksetaan korkoa lunastushetken ja varojen tilittämisen väliseltä ajalta korkolain (633/1982) 12 §:ssä tarkoitetun kulloinkin voimassa olevan viitekoron mukaisesti.

Osakkeiden lunastuspäivä (yhdistämispäivä), jonka mukaan määräytyy myös oikeus pyöristämisen perusteella lunastettujen osakkeiden myynnistä saatuihin varoihin, on torstai 19.6.2014. Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen jälkeen 19.6.2014. Osakkeiden mitätöinti ja yhtiön yhdistetty uusi kokonaisosakemäärä näkyy kaupparekisterissä arviolta perjantaina 20.6.2014. Kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkaa arviolta maanantaina 23.6.2014. Pyöristämisen perusteella myydyistä osakkeista saadut varat maksetaan osakkeenomistajille arviolta viimeistään keskiviikkona 2.7.2014.

Ennen osakkeiden yhdistämistä Outokumpu on myynyt 3.6.2014 viisi (5) yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, jotta muiden kuin yhtiön itsensä omistuksessa olevien osakkeiden kokonaismäärä ennen yhdistämistä on kahdellakymmenelläviidellä jaollinen.

Järjestely ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Valtuutus päättää osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 80 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10:1:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, pois lukien yhtiön johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 40 000 000 uutta osaketta ja luovuttaa yhteensä enintään 40 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Yhtiökokouksessa päätetyn osakkeiden lunastuksen ja mitätöinnin toteuduttua 80 000 000 osaketta vastaa noin 19,2 % yhtiön rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintä-etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2015 asti ja se kumoaa kaikki aiemmat osakeantivaltuutukset sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen oikeuttavat valtuutukset.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 40 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Yhtiökokouksessa päätetyn osakkeiden lunastuksen ja mitätöinnin toteuduttua määrä vastaa noin 9,6 % Outokummun rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Tällä hetkellä yhtiö omistaa 947 724 omaa osaketta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti. Hankittavista osakkeista maksettava hinta on vähintään yhtiön osakkeesta valtuutuksen voimassaoloaikana julkisessa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään valtuutuksen voimassaoloaikana julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2015 asti, ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä Outokummun pääkonttorissa ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.outokumpu.com/fi/sijoittajat/yhtiokokoukset viimeistään 30.6.2014.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj
Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.fi