HYVÄ TULOS TOISELTA NELJÄNNEKSELTÄ VAIKEASSA MARKKINATILANTEESSA


OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.7.2005 klo 13.00 HYVÄ TULOS TOISELTA NELJÄNNEKSELTÄ VAIKEASSA MARKKINATILANTEESSA Outokummun huhti-kesäkuun liikevaihto oli 1 589 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 9 % edellisestä neljänneksestä. Ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 5 % ensimmäisestä neljänneksestä. Ruostumattoman teräksen kysynnän kasvun hidastumisesta ja perushintojen laskusta huolimatta, konsernin liikevoitto nousi 157 milj. euroon (I/2005: 118 milj. euroa, II/2004: 121 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen voitto toisella neljänneksellä oli 105 milj. euroa (I/2005: 89 milj. euroa, II/2004:107 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,57 euroa ja myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen -0,04 euroa. TOINEN NELJÄNNES LYHYESTI - Konsernin liikevoitto kasvoi 39 milj. euroa edellisestä neljänneksestä ja oli 157 milj. euroa. General Stainlessin liikevoitto kasvoi 25 milj. euroa ja Specialty Stainlessin liikevoitto 6 milj. euroa johtuen tuotevalikoiman ja myynnin maantieteellisen jakauman paranemisesta sekä merkittävistä varastovoitoista, jotka aiheutuivat ajoituseroista laskutettavan seosainelisän ja varaston kiertonopeuden välillä. Technologyn liiketulos kääntyi voitolliseksi tyypillisesti tappiollisen ensimmäisen neljänneksen jälkeen. Markkinahintoihin liittyvät kurssivoitot ja -tappiot paransivat liikevoittoa 19 milj. euroa (I/2005: 5 milj. euroa). - Liiketoiminnan nettorahavirta oli 51 milj. euroa (I/2005: 70 milj. euroa). Kesäkuun lopussa korollinen nettovelka oli 1 822 milj. euroa. Korollinen nettovelka kasvoi 127 milj. euroa maaliskuun lopusta osingonmaksun ja käyttöpääoman kasvun seurauksena. Velkaantumisaste oli 80,6 %. - Muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan myynti Nordic Capitalille saatettiin päätökseen 7.6.2005. - Outokumpu allekirjoitti kesäkuussa viisivuotisen 1 miljardin euron suuruisen syndikoidun lainan. Lainajärjestely on komittoitu luottolimiitti ja se korvaa vastaavan 875 miljoonan euron järjestelyn toukokuulta 2003. - Tornion laajennuksen ylösajo on saatettu päätökseen. Laajennus, joka käsittää terässulaton, kuumavalssaamon ja uuden kylmävalssaamon, on teknisesti käytettävissä. - Ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen kysyntä kasvoi vain hieman vuoden 2005 ensimmäiseen neljännekseen ja noin 5 % vuoden 2004 toiseen neljännekseen verrattuna. Käynnissä olevan varastojen purkamisen seurauksena markkinoilla oli ylitarjontaa, ja kysynnän kasvu hidastui etenkin Euroopassa ja Aasiassa. Sekä perus- että markkinahinnat laskivat toisella neljänneksellä, kun taas raaka-ainehinnat nousivat edelleen. - Markkinatilanne pysynee vaikeana myös kolmannella neljänneksellä etenkin Euroopassa, missä lomakausi hiljentää liiketoimintaa. Tuotantonsa tasapainottamiseksi Outokumpu on päättänyt leikata kolmannella neljänneksellä tuotantoa kaikilla sulatoillaan yhteensä noin 100 000 tonnia. Mahdolliset jatkotoimenpiteet riippuvat markkinoiden kehityksestä. Näin ollen Outokummun lopputuotteiden toimitusten kasvu vuonna 2005 jää vaatimattomammaksi kuin aikaisemmin on ilmoitettu. - Kolmannen neljänneksen heikkojen kysyntänäkymien ja Outokummun suunnittelemien tuotannon leikkausten johdosta konsernin liikevoiton odotetaan olevan heinä-syyskuussa selvästi alempi kuin vuoden 2004 vastaavalla jaksolla. Tämän vuoksi koko vuoden liikevoiton arvioidaan jäävän pienemmäksi kuin vuonna 2004. Markkinatilanteen jälleen tasapainottuessa Outokummulla on kuitenkin hyvät valmiudet saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Toimitusjohtaja Juha Rantanen kommentoi: "Tornion laajennus on nyt teknisesti käytettävissä. Tämä tuo meille merkittäviä kannattavuusetuja, kun markkinatasapaino jälleen paranee. Vaikka mielialat markkinoilla ovatkin nyt matalalla, markkinoiden pidemmän aikavälin perustekijät ovat edelleen kunnossa. Tässä tilanteessa keskitymme sisäisiin parannustoimenpiteisiin sekä kustannusten ja käyttöpääoman hallintaan." JOHDON TULOSANALYYSI – TOINEN NELJÄNNES Konsernin tunnuslukuja Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 Liikevaihto General Stainless 1 080 1 178 1 014 1 213 4 485 1 342 1 219 Specialty Stainless 570 638 531 670 2 409 718 750 Technology 81 104 91 146 423 65 158 Muu toiminta 55 50 56 57 218 55 64 Sisäinen myynti -590 -687 -549 -586 -2 413 -724 -603 Konserni 1 196 1 283 1 143 1 500 5 122 1 456 1 589 Liikevoitto General Stainless 88 81 46 80 295 75 100 Specialty Stainless 41 38 33 42 154 55 61 Technology 9 -1 2 20 30 -8 4 Muu toiminta -4 -10 -4 -14 -33 0 -10 Sisäiset erät -6 13 0 0 7 -4 2 Konserni 128 121 77 128 453 118 157 Ruostumattoman teräksen toimitukset 1 000 tonnia I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 Kylmävalssatut 239 221 213 217 890 233 226 tuotteet Kirkkaat 103 99 74 157 432 135 126 kuumanauhat Muut 138 124 87 116 464 117 106 Toimitukset 479 444 374 490 1 786 485 459 yhteensä Markkinahinnat ja valuuttakurssit I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 Markkinahinnat 1) Ruostumaton teräs Markkinahinta EUR/t 2 122 2 280 2 257 2 350 2 252 2 207 2 173 Perushinta EUR/t 1 397 1 433 1 442 1 425 1 424 1 332 1 217 Nikkeli USD/t 14 737 12 503 13 998 14 080 13 852 15 348 16 411 EUR/t 11 792 10 379 11 455 10 850 11 136 11 704 13 031 Ferrokromi (Cr- USD/lb 0,61 0,69 0,73 0,73 0,69 0,78 0,78 sisältö) EUR/kg 1,08 1,26 1,32 1,24 1,22 1,31 1,37 Molybdeeni USD/lb 8,20 14,61 16,91 25,85 16,39 32,02 35,62 EUR/kg 14,46 26,49 30,50 43,92 29,05 53,84 62,35 Rautaromu USD/t 231 211 238 265 236 240 209 EUR/t 185 176 195 204 190 183 166 Valuuttakurssit EUR/USD 1,250 1,200 1,220 1,298 1,244 1,311 1,259 EUR/SEK 9,184 9,150 9,150 9,013 9,124 9,074 9,208 EUR/GBP 0,680 0,667 0,672 0,695 0,679 0,694 0,679 1) Lähteet: Ruostumaton teräs: CRU - Saksan markkinahinta ja perushinta (2 mm cold rolled 304 sheet),arvioidut hinnat kauden toimituksille. Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) käteisnoteeraus. Ferrokromi: Metal Bulletin - ferrochrome lumpy chrome charge, basis 52% chrome. Molybdeeni: Metal Bulletin - molybdeenioksidi, Eurooppa. Rautaromu: Metal Bulletin - HMS1 fob Rotterdam. Maailmantalouden kasvu pysyi huhti-kesäkuussa hyvällä tasolla – kasvun veturina toimi Kiina, jonka talous kasvoi 9 %. Euroopan talouskasvu jäi vaatimattomaksi ja oli keskimäärin noin 1,5 %. Maailmantalouden kasvun odotetaan jatkuvan melko vakaana loppuvuonna 2005. Kehitys ruostumattoman teräksen markkinoilla oli pettymys. Maailman ruostumattoman teräksen markkinoilla oli ylitarjontaa, minkä seurauksena hintoihin kohdistui voimakkaita laskupaineita. Ruostumattoman teräksen kysynnän kasvu hidastui merkittävästi Euroopassa ja Aasiassa, mutta Yhdysvalloissa kysyntätilanne oli parempi. Varastojen purkaminen jatkui kaikilla markkinoilla, ja seosaineiden – nikkelin, ferrokromin ja molybdeenin – ennätyksellisen korkea hintataso nosti markkinahintoja heikentäen kysyntää. Kysynnän kasvu hidastui myös Kiinassa ja samalla paikallinen tuotanto kasvoi rajusti. Tämä vaikeutti merkittävästi vientiä Euroopasta Aasian markkinoille. Kylmävalssatun 304-laadun Euroopan perushinta laski toisella neljänneksellä 115 euroa tonnilta. Markkinoiden tasapainon palauttamiseksi tuotantoa leikattiin Aasiassa ja Euroopassa jakson aikana. Ruostumattoman teräksen seosaineiden hinnat pysyivät huhti- kesäkuussa poikkeuksellisen korkeina, ja seosainelisät nousivat ennätystasolle. Nikkelimarkkinoilla kysyntä ylitti tarjonnan: tonnihinta oli toisella neljänneksellä keskimäärin 16 411 Yhdysvaltain dollaria, mikä on 7 % korkeampi kuin edellisellä neljänneksellä. Aiemmin ennakoitua pienemmän ruostumattoman teräksen tuotannon ja ruostumattoman romun paremman saatavuuden odotetaan edistävän nikkelimarkkinoiden tasapainottumista vuoden 2005 jälkipuoliskolla. Ferrokromimarkkinat olivat alijäämäiset, ja hinta pysyi historiallisen korkeana. Sopimushinta ei muuttunut edellisestä neljännestä ja oli edelleen 0,78 Yhdysvaltain dollaria naulalta. Ferrokromin heinä-syyskuun sopimushinnaksi muodostui 0,73 Yhdysvaltain dollaria naulalta. Ferrokromimarkkinoiden odotetaan yleisesti kääntyvän lievästi ylijäämäisiksi vuoden 2005 jälkipuoliskolla. Rautaromun hinta laski kauden aikana 13 % ja molybdeenin hinta nousi 11 %. Euro heikkeni huhti-kesäkuussa 4 % Yhdysvaltain dollariin ja 2 % Englannin puntaan nähden, mutta vahvistui 2 % Ruotsin kruunuun nähden. Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen vaikutti myönteisesti liikevoittoon pääasiassa Aasian markkinoille myydyn ruostumattoman teräksen kautta. Merkittävä osa Specialty Stainlessin kustannuksista syntyy Ruotsin kruunuina ja osa General Stainlessin kuluista Englannin puntina, kun taas suurin osa myynnistä on euromääräistä. Näin ollen Ruotsin kruunun heikkeneminen paransi, kun taas Englannin punnan vahvistuminen heikensi liikevoittoa. Outokummun liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 1 589 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 9 % edellisestä neljänneksestä ja 24 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 5 % edellisestä neljänneksestä, mutta nousivat 3 % huhti-kesäkuuhun 2004 verrattuna. Liikevoitto oli 157 milj. euroa, mikä merkitsi 39 milj. euron lisäystä (33 %) tammi- maaliskuusta. Kaikkien liiketoimintojen tulos parani: General Stainlessin 25 milj. euroa, Specialty Stainlessin 6 milj. euroa ja Technologyn 12 milj. euroa. Toisen neljänneksen liikevoittoa paransivat merkittävästi laskutettavan seosainelisän ja varaston kiertonopeuden välisistä ajoituseroista johtuneet varastovoitot. Ensimmäisellä neljänneksellä vastaava vaikutus liikevoittoon oli negatiivinen. Markkinahintoihin liittyvät kurssivoitot ja -tappiot kasvattivat liikevoittoa huhti-kesäkuussa 19 milj. euroa ja tammi- maaliskuussa 5 milj. euroa. Toiminnan tehokkuuden parantamiseen tähtäävät Commercial- ja Production Excellence -ohjelmat etenevät. Commercial Excellence - ohjelmassa painotetaan toiminnan asiakaslähtöisyyttä. Tavoitteena on jatkuvasti parantaa asiakassuhteiden hallintaa ja saavuttaa johtoasema asiakaspalvelussa, mikä mahdollistaa Outokummun erottautumisen kilpailijoistaan. Tuotannollinen erinomaisuus (Production Excellence) käsittää yhteisiä toimintatapoja, jotka parantavat työturvallisuutta, lisäävät tehokkuutta ja tuottavuutta sekä alentavat kustannuksia Outokummun kaikilla tehtailla. Se sisältää erittäin käytännönläheisiä menetelmiä, jotka auttavat tunnistamaan päivittäisessä työssä esiintyviä ongelmakohtia ja helpottavat niiden ratkaisemista. Ohjelma tulee kattamaan kaikki Outokummun ruostumattoman teräksen toiminnot. Havaintoja ja parannusmenetelmiä verrataan toisiinsa ja parhaat käytännöt toteutetaan koko organisaatiossa. Markkinatilanne pysynee vaikeana myös kolmannella neljänneksellä etenkin Euroopassa, missä lomakausi hiljentää liiketoimintaa. Tuotantonsa tasapainottamiseksi Outokumpu on päättänyt leikata kolmannella neljänneksellä tuotantoa kaikilla sulatoillaan yhteensä noin 100 000 tonnia. Mahdolliset jatkotoimenpiteet riippuvat markkinoiden kehityksestä. Tämänhetkisen markkinatilanteen ja suunniteltujen tuotannon leikkausten seurauksena Outokummun lopputuotteiden toimitusten kasvu vuonna 2005 jää vaatimattomammaksi kuin aikaisemmin on ilmoitettu. General Stainlessin tulos parani, vaikka kysyntä heikkeni General Stainless Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 Liikevaihto 1 080 1 178 1 014 1 213 4 485 1 342 1 219 josta Tornio Works 522 578 471 613 2 183 699 657 Liikevoitto 88 81 46 80 295 75 100 josta Tornio Works 70 67 47 57 241 59 74 Sidottu pääoma kauden 2 734 2 854 2 928 2 988 2 988 3 021 3 026 lopussa Päätuotteiden toimitukset (1000 tonnia) Kylmävalssatut tuotteet 215 195 195 191 796 205 180 Kirkkaat kuumanauhat 77 72 54 116 320 97 82 Muut 238 251 173 198 860 246 205 Divisioonan toimitukset yhteensä 529 518 422 506 1 976 547 467 General Stainlessin liikevaihto laski toisella neljänneksellä 9 % tammi-maaliskuuhun verrattuna. Toimitusmäärien ja perushintojen laskusta huolimatta liikevoitto oli 100 milj. euroa, joka on 25 milj. euroa enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Liikevoiton kasvu johtui pääosin tuotevalikoiman ja myynnin maantieteellisen jakauman paranemisesta sekä varastovoitoista, jotka aiheutuivat laskutettavan seosainelisän ja varaston kiertonopeuden välisistä ajoituseroista. Sekä Euroopan markkinoiden että molybdeenilaatujen osuus liikevaihdosta kasvoi. Tornio Worksin liikevoitto toisella neljänneksellä oli 74 milj. euroa toimitusmäärien laskusta huolimatta. Neuvottelut Coil Products Sheffieldin toiminnan uudelleenjärjestelystä saatettiin päätökseen, ja henkilöstömäärä vähenee 35:llä heinä-syyskuussa. Sheffield Primary Products hyötyi varastovoitoista ja romun tehokkaammasta talteenotosta prosessissa. Outokumpu Stainless Tubular Productsin liikevoitto oli tyydyttävä, vaikka tuotantoa supistettiin varastojen pienentämiseksi. Tornion laajennuksen ylösajo on saatettu päätökseen. Suunnitelmien mukaisen ylösajon viimeisenä osana oli uusi kylmävalssaamo (RAP5). Kesäkuun loppuun mennessä varmistui, että RAP5 pystyy tuottamaan kaikkia teräslaatuja ja mittoja alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti. Laajennus, joka käsittää terässulaton, kuumavalssaamon ja uuden kylmävalssaamon, on teknisesti käytettävissä. Kesäkuussa RAP5:llä saavutettiin uusi kylmävalssattujen tuotteiden tuotantoennätys, joka ylitti alkuperäiset tavoitteet. Tuotannon leikkaukset Torniossa ja Sheffieldissä sekä matalat perushinnat heikentävät merkittävästi General Stainlessin kolmannen neljänneksen liikevoittoa. Kysynnän ja hintojen odotetaan kuitenkin vahvistuvan, kun markkinoiden ylisuuret varastot on purettu. Specialty Stainlessin tulos hyvä Specialty Stainless Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 Liikevaihto 570 638 531 670 2 409 718 750 Liikevoitto 41 38 33 42 154 55 61 Sidottu pääoma kauden 1 038 1 107 1 094 1 143 1 143 1 137 1 232 lopussa Päätuotteiden toimitukset (1 000 tonnia) Kylmävalssatut tuotteet 51 50 33 45 178 46 57 Kirkkaat kuumanauhat 65 61 42 62 231 65 50 Muut 133 138 121 126 517 132 132 Divisioonan toimitukset yhteensä 249 249 195 233 926 243 239 Specialty Stainlessin liikevaihto kasvoi 4 % edellisestä neljänneksestä. Liikevoitto parani 61 milj. euroon. Tuotevalikoiman ja myynnin maantieteellisen jakauman paraneminen sekä laskutettavan seosainelisän ja varaston kiertonopeuden ajoituseroista johtuneet varastovoitot tasoittivat tuotantomäärien lievän pienenemisen vaikutukset. Specialty Stainlessin tuotteiden hinnat eivät ole laskeneet yhtä paljon kuin standardituotteiden hinnat. Lisäksi Ruotsin kruunun heikentyminen euroon nähden paransi Specialty Stainlessin Ruotsin yksiköiden tuloksia. Sheffield Special Strip -yksikössä käynnistettiin maaliskuussa perusteellinen liiketoiminnan ja kapasiteetin uudelleenarviointi, joka tähtäsi kannattavuuden parantamiseen. Tämän seurauksena vähennettiin 100 työpaikkaa toisella neljänneksellä. Heinäkuussa allekirjoitettiin sopimus, jonka mukaan Outokumpu myy ruostumattoman teräksen hitsaustarvikeliiketoiminnan, Avesta Weldingin, jakelukanavineen itävaltalaiselle Böhler-Uddeholmille. Liiketoiminnan päätoiminnot sijaitsevat Ruotsissa, Indonesiassa ja Yhdysvalloissa, ja työntekijöiden määrä on noin 160. Liikevaihto vuonna 2004 oli 38 milj. euroa. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta Outokummun tulokseen. Projekti- ja sopimusliiketoiminnan hinnat pysyivät huhti-kesäkuussa kohtuullisen hyvällä tasolla, mutta monet asiakkaat lykkäävät korkean hintatason vuoksi edelleen lopullisia hankintapäätöksiä mahdollisuuksiensa mukaan. Euroopan lomakausi hiljentää liiketoimintaa heinä-syyskuussa, minkä jälkeen projektitilausten odotetaan lisääntyvän. Technologyn tulos parani – tilauskanta ennätystasolla Technology Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 Liikevaihto 81 104 91 146 423 65 158 Liikevoitto 9 -1 2 20 30 -8 4 Sidottu pääoma kauden 27 45 29 39 39 40 32 lopussa Tilauskanta kauden 390 336 423 458 458 490 520 lopussa Outokumpu Technologyn liikevaihdon kehitys toisella neljänneksellä oli vahvaa ja liikevaihto yli kaksinkertaistui ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Tämä johtui toteutusvaiheessa olevien hankkeiden hyvästä etenemisestä. Myös liikevoitto parani merkittävästi. Liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 21 % edelliseen vuoteen verrattuna. Technologyn tilauskanta kasvoi edelleen ja oli kesäkuun lopussa ennätykselliset 520 milj. euroa. Tilauskantaan kirjattiin huhti- kesäkuussa uusia tilauksia 172 milj. euron arvosta. Merkittävimpiä uusia tilauksia olivat alumiinin kalsinointilaitoksen toimitus Alcan Govelle Australiaan (14 milj. euroa), kupariteknologian toimitus Mopanin sulattoon Zambiaan (13 milj. euroa) ja rautametalliteknologian toimitus Moma Sandsille Mosambikiin (13 milj. euroa). Lisäksi Outokumpu Technology teki uusia aluevaltauksia teollisuusmineraaliteknologioissa sekä öljyhiekkateknologiassa Kanadassa. Neuvottelut useista uusista sopimuksista ovat pitkällä. Markkinatilanne on hyvä. Metalli- ja kaivosteollisuuden investointien odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla, ja Outokumpu Technologyn tilauskannan odotetaan pysyvän vahvana koko loppuvuoden ajan. Myös kupariteollisuuden investointiaktiviteetti on lisääntymässä. Vahvan tilauskannan perusteella koko vuoden liikevoiton odotetaan paranevan viime vuodesta kertaluonteiset voitot pois lukien. Muu toiminta Muu toiminta Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 Liikevaihto 55 50 56 57 218 55 64 Liikevoitto -4 -10 -4 -14 -33 0 -10 Sidottu pääoma kauden 89 83 113 58 58 43 44 lopussa Muu toiminta muodostuu konsernin varsinaisiin liiketoimintoihin kuulumattomista toiminnoista sekä teollisista omistuksista. Myös liiketoiminnoille kohdistamattomat liiketoiminnan kehittämisen ja konserninjohdon kulut raportoidaan Muun toiminnan tuloksessa. Ensimmäisen neljänneksen liikevoittoon sisältyi Bolidenin osakkeiden myynnistä saatu 25 milj. euron kertaluonteinen myyntivoitto. Markkinahintoihin liittyvät kurssivoitot ja -tappiot paransivat toisen neljänneksen liikevoittoa 12 milj. euroa (I/2005: -5 milj. euroa). Oheisissa liitteissä esitetään hallituksen toimintakatsaus ja osavuosikatsauksen numeroaineisto. Lisätietoja antavat: Kari Lassila, Johtaja – Sijoittajasuhteet ja viestintä, puh. (09) 421 2555, kari.lassila@outokumpu.com Vesa-Pekka Takala, Talousjohtaja, puh (09) 421 4134, vesa-pekka.takala@outokumpu.com Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435, eero.mustala@outokumpu.com Tiedotustilaisuus ja suora internetlähetys tänään kello 15.00 Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys (webcast) osavuosikatsauksesta järjestetään tänään tiistaina 26.7.2005 klo 15.00 hotelli Kämpin Akseli Gallen-Kallela - salissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin välityksellä soittamalla 5 -10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0090. Tunnussana on "Outokumpu". Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana internetissä osoitteessa www.outokumpu.com. Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com -> Investors -> Downloads. Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa www.outokumpu.com 26.7.2005 klo 17.00 lähtien. Nauhoitus puhelinkonferenssista on kuunneltavissa perjantaihin 29.7.2005 saakka numerossa +44 20 7031 4064. Tunnuskoodi on 665496. OUTOKUMPU OYJ Konserninjohto Eero Mustala Viestintäjohtaja puh. (09) 421 2435, gsm 040 504 5146, fax (09) 421 2125 e-mail: eero.mustala@outokumpu.com www.outokumpu.com HALLITUKSEN TOIMINTAKATSAUS Uusi liiketoimintarakenne käyttöön Outokummun 1.4.2005 voimaan astuneen uuden organisaatiorakenteen mukaisesti konsernin pääliiketoiminta, ruostumaton teräs, on jaettu tuotteiden luonteen perusteella kahteen divisioonaan sekä erilliseen Outokumpu Stainless Tubular Products -liiketoimintayksikköön. General Stainless -divisioona koostuu kolmesta liiketoimintayksiköstä: Tornio Works, Coil Products Sheffield ja Sheffield Primary Products. Outokumpu Stainless Tubular Products on raportoinnissa osa General Stainlessia. Specialty Stainless - divisioona koostuu viidestä liiketoimintayksiköstä: Avesta Works, Thin Strip, Hot Rolled Plate, Long Products ja Sheffield Special Strip. Outokumpu Technology on itsenäinen liiketoiminta, jota johdetaan Technologyn hallitustyöskentelyn kautta, ja se raportoidaan erillisenä. Konsernin muu toiminta sisältää teolliset omistukset sekä divisioonien ulkopuoliset toiminnot, kuten konserninjohdon ja tukitoiminnot. Kesäkuussa myyty muokattujen kuparituotteiden liiketoiminta sekä myytävänä oleva Tube and Brass -liiketoiminta raportoidaan myytyinä ja myytävänä olevina toimintoina. Muutoksia laskentaperiaatteisiin toisella neljänneksellä Uudistetun IAS 1 -standardin perusteella Outokummun markkinahintoihin liittyvät kurssivoitot ja -tappiot sisällytetään vuoden 2005 toisen neljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien liikevoittoon. Vertailuluvut on oikaistu vastaavasti. Uudelleenryhmittely ei vaikuta konsernin tilikausien tuloksiin. International Accounting Standards Board (IASB) päätti kesäkuussa 2005 perua hiilidioksidin päästöoikeuksia koskevan IFRIC-tulkinnnan 3. Päätöksen seurauksena Outokumpu on muuttanut päästöoikeuksien laskentaperiaatteita. IFRIC 3:lla oli 0,2 milj. euron negatiivinen vaikutus ensimmäisen neljänneksen liikevoittoon. Tämä erä on peruutettu kesäkuussa 2005. Tuloskehitys pysyi vakaana Konsernin liikevaihto kasvoi 23 % tammi-kesäkuussa 2005 edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 3 044 milj. euroa (I-II/2004: 2 479 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa korkeammista keskimääräisistä myyntihinnoista, sillä toimitusmäärät kasvoivat vain vähän vuoden 2004 alkupuoliskoon verrattuna. Liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 274 milj. euroa (I-II/2004: 248 milj. euroa). Liikevoittoa kasvatti eniten Specialty Stainlessin merkittävä 37 milj. euron tulosparannus, joka oli paremman tuotevalikoiman ansiota. Kertaluonteiset erät olivat 25 milj. euroa (I-II/2004: 17 milj. euroa), ja ne muodostuvat Bolidenin osakkeista saadusta myyntivoitosta. Vuoden 2004 kertaluonteiset erät liittyivät konsernin suodatinliiketoiminnan myyntivoittoon. Konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta jäi 1 milj. euroon (I-II/2004: 24 milj. euroa), koska Bolideniä ei vuonna 2005 enää käsitellä osakkuusyhtiönä. Nettorahoituskulut olivat 23 milj. euroa (I- II/2004: 18 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen tammi-kesäkuun voitto oli 193 milj. euroa (I-II/2004: 206 milj. euroa) ja myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tappio 341 milj. euroa. Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 1,06 euroa ja myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen -1,88 euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,2 % (I-II/2004: 11,1 %). Pääomarakenne Liiketoiminnan nettorahavirta oli 121 milj. euroa (I-II/2004: 263 milj. euroa negatiivinen). Korollinen nettovelka pieneni 1 822 milj. euroon (31.12.2004: 2 435 milj. euroa), mutta kasvoi 127 milj. euroa ensimmäisen neljänneksen lopusta. Muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan ja Bolidenin osakkeiden myynnit alensivat velkaantumisastetta ensimmäisellä neljänneksellä, kun taas maksetut osingot ja käyttöpääoman kasvu nostivat velkaantumisastetta toisella neljänneksellä. Konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 37,2 % (31.12.2004: 35,8 %) ja velkaantumisaste oli 80,6 % (31.12.2004: 97,2 %). Tornion laajennus valmistui Tornion laajennuksen ylösajo on nyt saatettu päätökseen. Kesäkuun loppuun mennessä varmistui, että uusi kylmävalssaamo RAP5 pystyy tuottamaan kaikkia teräslaatuja ja mittoja alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti. Laajennus, joka käsittää terässulaton, kuumavalssaamon ja uuden kylmävalssaamon, on teknisesti käytettävissä. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 78 milj. euroa (I- II/2004: 209 milj. euroa). Ruotsissa sijaitsevan Klosterin kylmävalssaamon laajennus etenee suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2005 konsernin käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan noin 250-300 milj. euroa. Outokumpu allekirjoitti 1 miljardin euron syndikoidun lainan Outokumpu allekirjoitti kesäkuussa viisivuotisen 1 miljardin euron suuruisen syndikoidun lainan. Lainamäärää korotettiin ylimerkinnän seurauksena alkuperäisestä 800 miljoonasta eurosta 1 miljardiin euroon. Lainajärjestely on komittoitu luottolimiitti ja se korvaa vastaavan 875 miljoonan euron järjestelyn toukokuulta 2003. Muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan myynti saatettiin päätökseen Muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan myynti Nordic Capitalille saatettiin päätökseen 7.6.2005. Kokonaiskauppahinta oli lopullisten tarkennusten jälkeen 612 milj. euroa ja myyntitappio 246 milj. euroa. Järjestely koski seuraavia Outokumpu Copper - liiketoiminta-alueen divisioonia ja liiketoimintoja: Americas, Europe, Automotive Heat Exchangers, Appliance Heat Exchangers & Asia, sisältäen 100 %:n omistusosuuden Outokumpu Heatcraftista, sekä Forming equipment -liiketoiminta. Myytyjen liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2004 oli 1 664 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä vuoden lopussa 6 400. Henkilöstön työsuhteet jatkuvat voimassa olevin sopimuksin Nordic Capitalin omistuksessa. Osapuolet ovat myös sopineet, että myydyt liiketoiminnat käyttävät nimeä Outokumpu Copper Products Oy korkeintaan 12 kuukauden siirtymäkauden ajan kaupan päätökseen saattamisesta. Kaupan ulkopuolelle jääneeseen Tube and Brass -liiketoimintaan kuuluvat vesijohto- ja teollisuusputket Euroopassa, sisältäen ilmastointi- ja jäähdytinputkien valmistuksen Euroopassa sekä messinkitankotuotteet. Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen 341 milj. euron tappio sisältää muokattujen kuparituotteiden ensimmäisen neljänneksen nettotuloksen, Nordic Capitalin kanssa tehdystä kaupasta syntyneen 246 milj. euron myyntitappion, Tube and Brassin omaisuuseriin tehdyn 83 milj. euron alaskirjauksen sekä divisioonan nettotuloksen tammi- kesäkuulta 2005. Tube and Brassin varat ja velat on esitetty myytävänä olevina. Tube and Brassin liiketappio oli tammi-kesäkuussa 5 milj., ja liiketoiminnan sidottu pääoma kesäkuun lopussa oli 140 milj. euroa. Kuten aiemmin on ilmoitettu, American Copper & Brass, Inc. on nostanut kanteen Outokumpu Copper (USA) Inc.:iä vastaan Tennesseen liittovaltion tuomioistuimessa Yhdysvalloissa. Kanteessa viitataan Yhdysvaltain kilpailulainsäädännön vastaiseen toimintaan ja haetaan korvauksia kaikkien kuparisia vesijohtoputkia Yhdysvalloissa 1988 ja 31.3.2001 välisenä aikana suoraan ostaneiden puolesta. Outokummun mielestä kyseiset syytökset ovat perusteettomia, ja se tulee puolustamaan itseään syytteitä vastaan. Nordic Capitalin kanssa tehtyyn kuparituoteliiketoiminnan myyntiä koskevaan sopimukseen liittyen Outokumpu on sitoutunut korvaamaan Nordic Capitalille yllä mainitusta ryhmäkanteesta mahdollisesti aiheutuvat vahingot. Stainless Welding -liiketoiminta myytiin Heinäkuussa allekirjoitettiin sopimus, jonka mukaan Outokumpu myy ruostumattoman teräksen hitsaustarvikeliiketoiminnan, Avesta Weldingin, jakelukanavineen itävaltalaiselle Böhler-Uddeholmille. Liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2004 oli 38 milj. euroa ja työntekijöiden määrä on noin 160. Kaupan toteutuminen on ehdollinen tavanomaisille viranomaismenettelyille. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta Outokummun tulokseen. Ympäristö, terveys ja turvallisuus EU:n päästökauppajärjestelmä otettiin käyttöön tammikuussa 2005. Tornion tehtaille Suomessa sekä Avestan ja Degerforsin sulatoille ja valimoille Ruotsissa myönnettiin helmikuussa hiilidioksidin päästöoikeudet ja niihin liittyvät luvat. Suomessa ja Ruotsissa on perustettu kansalliset päästöoikeusrekisterit. Sheffieldin sulatto on päättänyt käyttää oikeuttaan jäädä vuosina 2005–2007 EU:n järjestelmän ulkopuolelle ja osallistua sen sijasta Britannian ilmastonmuutosverojärjestelmään (Climate Change Levy). Tämä päätös on nyt hyväksytty ja siitä saadaan pian virallinen vahvistus. Tämän seurauksena vuodelle 2005 asetetaan uusi energiatehokkuustavoite. Valmistelut päästöoikeuksien hakemiseksi vuonna 2006 Kioton jaksolle 2008–2012 on aloitettu. Useimpien toimipaikkojen päästöt alittivat ympäristöluvissa asetetut rajat selvästi. Sheffieldissä ja Torniossa tapahtui kuitenkin vähäisiä ylityksiä. Konserninlaajuista työturvallisuuden teemavuotta jatkettiin toteuttamalla monia toimenpiteitä ja tapahtumia eri toimipaikoilla. Konsernin tavoitteena on alentaa tapaturmatiheys vuoteen 2009 mennessä enintään 5 tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohden. Tapaturmatiheys oli tammi-kesäkuussa 19 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden (I-II/2004: 19). Ruostumattoman teräksen liiketoiminnassa tapaturmatiheys oli 17 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden (I-II/2004: 22). Vuoden 2005 tammi-kesäkuussa ei sattunut vakavia tapaturmia. Näkyvyys kolmannen neljänneksen yli heikko Ruostumattoman teräksen lähiajan markkinanäkymät ovat melko heikot. Hidas talouskasvu ei tue kysynnän elpymistä Euroopassa, jossa perushintojen odotetaan laskevan myös kolmannella neljänneksellä. Myös edelleen jatkuva varastojen purkaminen tuo hintapaineita. Vaikka varastojen purkaminen jatkuu, kysynnän ja tarjonnan tasapainottuminen vie aikaa. Tämänhetkisestä markkinatilanteesta huolimatta markkinoiden pidemmän aikavälin perustekijöiden odotetaan edelleen pysyvän kunnossa. Markkinatilanne pysynee vaikeana myös kolmannella neljänneksellä etenkin Euroopassa, missä lomakausi hiljentää liiketoimintaa. Tuotantonsa tasapainottamiseksi Outokumpu on päättänyt leikata kolmannella neljänneksellä tuotantoa kaikilla sulatoillaan yhteensä noin 100 000 tonnia. Mahdolliset jatkotoimenpiteet riippuvat markkinoiden kehityksestä. Näin ollen Outokummun lopputuotteiden toimitusten kasvu vuonna 2005 jää vaatimattomammaksi kuin aikaisemmin on ilmoitettu. Kolmannen neljänneksen heikkojen kysyntänäkymien ja Outokummun suunnittelemien tuotannon leikkausten johdosta konsernin liikevoiton odotetaan olevan heinä-syyskuussa selvästi alempi kuin vuoden 2004 vastaavalla jaksolla. Tämän vuoksi koko vuoden liikevoiton arvioidaan jäävän pienemmäksi kuin vuonna 2004. Markkinatilanteen jälleen tasapainottuessa Outokummulla on kuitenkin hyvät valmiudet saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Espoossa 26.7.2005 Hallitus KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton) Lyhennetty tuloslaskelma 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.6. 30.6. 31.12. Milj. EUR 2005 2004 2004 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 3 044 2 479 5 122 Liiketoiminnan muut tuotot 30 46 73 Liiketoiminnan kulut -2 799 -2 273 -4 733 Liiketoiminnan muut kulut -1 -4 -9 Liikevoitto 274 248 453 Osuus osakkuusyhtiöiden tappiosta (-), voitosta (+) 1 24 78 Rahoitustuotot ja -kulut Nettokorot -34 -30 -66 Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot 9 9 -29 Muut rahoitustuotot ja -kulut 2 3 4 Voitto ennen veroja 252 254 440 Tuloverot -59 -48 -61 Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto 193 206 379 Myydyt ja myytävänä olevat toiminnot: Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tilikauden tappio (-), voitto (+) -341 21 7 Tilikauden tappio (-), voitto -147 227 386 (+) Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -149 225 382 Vähemmistölle 1 3 4 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Tulos/osake, EUR -0,82 1,25 2,12 Tulos/osake, EUR - laimennettu -0,82 1,25 2,12 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Tulos/osake, EUR 1,06 1,14 2,08 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Tulos/osake, EUR -1,88 0,12 0,04 Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Lyhennetty tase Milj. EUR 30.6.2005 30.6.2004 31.12.2004 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 591 608 620 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 227 2 708 2 743 Sijoitukset ja saamiset Korolliset 243 616 409 Korottomat 48 56 55 3 109 3 989 3 827 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 1 466 1 633 1 579 Sijoitukset ja saamiset Korolliset 236 95 70 Korottomat 1 027 1 390 1 390 Rahat ja pankkisaamiset 102 137 211 2 831 3 255 3 250 Myytävänä oleviin toimintoihin liittyvät 228 - - varat Varat yhteensä 6 167 7 244 7 077 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma yhteensä Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva pääoma 2 246 2 304 2 468 Vähemmistöosuus 16 39 38 2 262 2 343 2 506 Pitkäaikaiset velat Korolliset 1 721 2 034 1 975 Korottomat 397 532 442 2 117 2 566 2 417 Lyhytaikaiset velat Korolliset 822 1 310 1 150 Korottomat 878 1 024 1 003 1 700 2 334 2 153 Myytävänä oleviin toimintoihin liittyvät 88 - - velat Oma pääoma ja velat 6 167 7 244 7 077 yhteensä Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Rekiste- Osake- röimätön Yli- Muut Arvon- pää- osake- kurssi- rahas- muutos- Milj. EUR oma pääoma rahasto tot rahasto Oma pääoma 31.12.2003 304 0 681 14 - Rahavirran suojaukset, kirjattu omaan pääomaan - - - - -2 Myytävissä olevien sijoitusten - - - - 16 arvonmuutokset Tytäryritysten oman pääoman suojaus - - - - - Muuntoerot - - - - - Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät - - - - 15 Tilikauden voitto - - - - - Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä - - - - 15 Osingonjako - - - - - Rekisteröimättömän oman pääoman muutokset 0 -0 - - - Optioilla merkityt 4 - 15 - - osakkeet Vaihtovelkakirjalainan vaihto osakkeiksi 1 - 3 - - Osakkuusyhtiöiden omistamat emoyhtiön osakkeet - - - - - Johdon optio-ohjelma: vastaanotettujen palveluiden arvo - - - - - Omien osakkeiden - - 0 - - luovutus Muut muutokset - - 1 -1 - Oma pääoma 31.12.2004 308 - 700 13 15 Rahavirran suojaukset, kirjattu omaan pääomaan - - - - 4 Myytävissä olevien sijoitusten - - - - -4 arvonmuutokset Tytäryritysten oman pääoman suojaus - - - - - Muuntoerot - - - - - Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät - - - - 0 Tilikauden tappio - - - - - Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä - - - - 0 Osingonjako - - - - - Johdon optio-ohjelma: vastaanotettujen palveluiden arvo - - - - - Omien osakkeiden - - 1 - - luovutus Kuparituotteiden liiketoiminnan myynnin vaikutus - - - - - Muut muutokset - - - -1 - Oma pääoma 30.6.2005 308 - 701 12 15 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Kumula- Kerty- Oma Omat tiiviset neet Vähem- pääoma osak- muunto- voitto- mistö- yhteen- Milj. EUR keet erot varat osuus sä Oma pääoma 31.12.2003 -12 -61 1 122 35 2 083 Rahavirran suojaukset, kirjattu omaan pääomaan - - - - -2 Myytävissä olevien sijoitusten - - - - 16 arvonmuutokset Tytäryritysten oman pääoman suojaus - -2 - - -2 Muuntoerot - 4 - 0 4 Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät - 2 - 0 17 Tilikauden voitto - - 382 4 386 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä - 2 382 4 403 Osingonjako - - -36 - -36 Rekisteröimättömän oman pääoman muutokset - - - - 0 Optioilla merkityt - - - - 19 osakkeet Vaihtovelkakirjalainan vaihto osakkeiksi - - - - 4 Osakkuusyhtiöiden omistamat emoyhtiön osakkeet - - 26 - 26 Johdon optio-ohjelma: vastaanotettujen palveluiden arvo - - 1 - 1 Omien osakkeiden 6 - - - 6 luovutus Muut muutokset - - 1 -1 0 Oma pääoma 31.12.2004 -5 -59 1 496 38 2 506 Rahavirran suojaukset, kirjattu omaan pääomaan - - - - 4 Myytävissä olevien sijoitusten - - - - -4 arvonmuutokset Tytäryritysten oman pääoman suojaus - 0 - - 0 Muuntoerot - 13 - 1 14 Suoraan omaan pääomaan kirjatut erät - 13 - 1 14 Tilikauden tappio - - -149 1 -148 Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä - 13 -149 1 -135 Osingonjako - - -91 - -91 Johdon optio-ohjelma: vastaanotettujen palveluiden arvo - - 2 - 2 Omien osakkeiden 3 - - - 4 luovutus Kuparituotteiden liiketoiminnan myynnin vaikutus - - - -24 -24 Muut muutokset - - - - -1 Oma pääoma 30.6.2005 -2 -46 1 258 16 2 262 Lyhennetty rahavirtalaskelma 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.- 31.12. Milj. EUR 2005 2004 2004 Tilikauden tulos -147 227 386 Oikaisuerät 456 118 196 Käyttöpääoman lisäys -188 -608 -710 Liiketoiminnan 121 -263 -128 nettorahavirta Investoinnit -78 -246 -473 Tulot omaisuuserien 596 18 327 myynnistä Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos -1 -65 -6 Rahavirta ennen 638 -556 -279 rahoitusta Rahoituksen -735 475 235 nettorahavirta Oikaisuerät -12 -15 26 Taseen mukainen rahavarojen vähennys -109 -96 -19 Konsernin tunnusluvut 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.- 31.12. Milj. EUR 2005 2004 2004 Liikevoittoprosentti 9,0 10,0 8,8 Sijoitetun pääoman 12,2 11,1 10,0 tuotto, % Oman pääoman tuotto, % -12,4 20,5 16,8 Jatkuvien toimintojen oman pääoman tuotto, % 16,2 18,6 16,5 Sijoitettu pääoma kauden lopussa 4 084 4 839 4 941 Korollinen nettovelka kauden lopussa 1 822 2 496 2 435 Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 37,2 32,7 35,8 Velkaantumisaste kauden lopussa, % 80,6 106,5 97,2 Tulos/osake, EUR -0,82 1,25 2,12 Jatkuvien toimintojen tulos/osake, EUR 1,06 1,14 2,08 Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tulos/osake, -1,88 0,12 0,04 EUR Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 1) 181 002 179 350 180 057 Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, EUR -0,82 1,24 2,12 Laimennettu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 1) 181 045 180 722 180 172 Oma pääoma/osake, EUR 12,41 12,75 13,65 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl 181 032 180 752 180 752 1) Jatkuvien toimintojen investoinnit 78 209 414 käyttöomaisuuteen Jatkuvien toimintojen 107 93 191 poistot Jatkuvien toimintojen henkilöstö keskimäärin 11 654 11 839 11 787 1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet. TULOSLASKELMAN JA TASEEN LISÄTIETOJA Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Outokumpu on soveltanut 1.1.2005 alkaen seuraavia uusia IFRS-standardeja: IFRS 2 (Osakeperusteiset maksut) ja IFRS 5 (Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot). IFRS 5 -standardia on sovellettu Outokumpu Copperiin, ja se on eritelty liitetiedossa Myydyt ja myytävänä olevat toiminnot. Uudistetun IAS 1 -standardin perusteella Outokummun markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot on sisällytetty vuoden 2005 toisen neljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien liikevoittoon rahoitustuottojen ja -kulujen sijasta. Lisäksi Euroopan Unionin päästöoikeuksiin 1.1.2005 alkaen sovelletun kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean (IFRIC) tulkinnan IFRIC 3 (Päästöoikeudet) soveltamisesta on luovuttu kesäkuussa 2005. Osakeperusteiset maksut IFRS 2 -standardia on sovellettu vuoden 2003 optiojärjestelmään, ja vertailuvuoden luvut on oikaistu. Optio-ohjelman ehdoista on kerrottu tarkemmin vuoden 2004 vuosikertomuksessa ja alla liitetiedossa Osakkeet ja osakepääoma. Optio-oikeudet on arvostettu käypään arvoon myöntämispäivänä käyttäen Black-Scholes-Merton - optiohinnoittelumallia. Optiojärjestelmän kokonaisarvoksi on arvioitu 7,2 milj. euroa. Tämä kirjataan kuluksi oikeuden syntymisajanjakson kuluessa. Myöntämispäivä on päivä, jona yhtiö ja vastapuoli sopivat osakeperusteisesta järjestelystä ja jona molemmilla osapuolilla on yhteisymmärrys kaikista järjestelyn ehdoista. Optiojärjestelmän myöntämispäivät ovat seuraavat: optio-oikeudelle 2003A 12.6.2003, optio-oikeudelle 2003B 10.2.2004 ja optio-oikeudelle 2003C 22.3.2005. Oikeuden syntymisajanjakso on jakso, jonka kuluessa kaikkien määriteltyjen osakeperusteisen järjestelyn ehtojen on täytyttävä. Optiojärjestelmän oikeuden syntymisajanjaksot ovat seuraavat: optio- oikeudelle 2003A 12.6.2003–31.8.2006, optio-oikeudelle 2003B 10.2.2004–31.8.2007 ja optio-oikeudelle 2003C 22.3.2005–31.8.2008. IFRS 2 -standardin noudattaminen on pienentänyt liikevoittoa vuonna 2003 0,4 milj. euroa, vuonna 2004 1,7 milj. euroa ja tammi- kesäkuussa 2005 1,0 milj. euroa. Markkinahintaerojen uudelleenryhmittely Uudistetun IAS 1 -standardin perusteella Outokummun johdannaisinstrumenttien voitot ja tappiot on sisällytetty vuoden 2005 toisen neljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien liikevoittoon, ja rahoituseriin ainoastaan silloin kun johdannaisinstrumentti liittyy rahoitusvaroihin tai -velkoihin. Myös myyntisaamisten ja ostovelkojen kurssierot esitetään jatkossa liikevoiton yläpuolella. Vertailuluvut on oikaistu vastaavasti. Uudelleenryhmittely ei vaikuta konsernin tilikausien tuloksiin. Päästöoikeudet IFRIC 3 -tulkintaa on sovellettu Euroopan Unionin päästökauppajärjestelmään (ETS), joka käynnistyi 1.1.2005. Kesäkuussa 2005 International Accounting Standards Board (IASB) päätti peruuttaa päästöoikeuksia koskevan IFRIC3 tulkinnan niin, että peruutus tuli voimaan välittömästi. Päätöksen seurauksena Outokumpu on muuttanut päästöoikeuksien laskentaperiaatteita. Päästöoikeuksien laskentaperiaatteet perustuvat voimassa oleviin IFRS standardeihin, joiden mukaan ostetut päästöoikeudet kirjataan aineettomiin oikeuksiin hankintahintaansa. Sen sijaan vastikkeetta saadut päästöoikeudet arvostetaan nimellisarvoonsa, eli niiden arvo on nolla. Varaus päästöoikeuksiin palautusvelvoitteen täyttämiseksi kirjataan elleivät vastikkeetta saadut päästöoikeudet riitä kattamaan todellisten päästöjen määrää. Täten mahdollinen liikevoittoon kirjattava vaikutus aiheutuu toteutuneiden päästöjen ja saatujen päästöoikeuksien erosta. IFRIC 3:n noudattamisella oli 0,2 milj.euron negatiivinen vaikutus Outokummun ensimmäisen neljänneksen liikevoittoon. Tämä vaikutus on peruutettu kesäkuussa 2005. Kesäkuun lopussa Outokummun tuloslaskelmassa ja taseessa ei ole kirjauksia päästöoikeuksiin liittyen, koska päästöoikeuksia ei ole ostettu eikä myyty ja koska toteutuvien päästöjen ei arvioida ylittävän saatujen päästöoikeuksien määrää vuonna 2005. Osakkeet ja osakepääoma Outokumpu Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 181 205 555 ja osakepääoma 308,1 milj. euroa 30.6.2005. Outokumpu Oyj:llä oli 30.6.2005 hallussaan 218 603 omaa osaketta, joiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 0,4 milj. euroa. Outokummun hallussa olevien omien osakkeiden osuus osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 30.6.2005 oli 0,1 %. Vuoden 2003 varsinainen yhtiökokous päätti johdon optio-ohjelmasta. Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti optio-oikeuksia voidaan antaa yhteensä 5 100 000 kappaletta ja niillä voidaan merkitä yhteensä 5 100 000 uutta Outokumpu Oyj:n osaketta vuosina 2006-2011. Hallitus vahvisti helmikuussa 2004, että 116:lle Outokummun johtoon kuuluvalle henkilölle myönnetään yhteensä 742 988 optio-oikeutta 2003A. Optio-oikeuksien 2003A enimmäismäärä oli 1 700 000. Johtoryhmän jäsenet saivat optio-oikeuksien 2003A enimmäismäärästä 62 % ja muu johto 45,25 %. Kesäkuussa 2003 asetetut ansaintakriteerit, joiden saavuttamisen perusteella optio-oikeudet 2003A jaettiin, liittyivät osakekohtaisen tuloksen kehittymiseen sekä alan vertailuyrityksiä parempaan kurssikehitykseen. Konsernin johtoryhmän jäsenten kohdalla ansaintakriteerinä oli myös velkaantumisaste. Tällä hetkellä optio-oikeuksilla 2003A voidaan merkitä yhteensä 700 030 Outokumpu Oyj:n osaketta 1.9.2006 - 1.3.2009. Osakkeen merkintähinnaksi muodostui ohjelman ehtojen mukaisesti 10,70 euroa osakkeelta, jota alennetaan vuosittain maksettavilla osingoilla. Hallitus vahvisti 16.2.2005, että 130:lle Outokummun johtoon kuuluvalle henkilölle myönnetään yhteensä 1 148 820 optio-oikeutta 2003B. Optio-oikeuksien 2003B enimmäismäärä oli 1 700 000. Johtoryhmän jäsenet saivat optio-oikeuksien 2003B enimmäismäärästä 55,2% ja muu johto 75 %. Helmikuussa 2004 asetetut ansaintakriteerit, joiden saavuttamisen perusteella optio-oikeudet 2003B jaettiin, liittyivät osakekohtaisen tuloksen kehittymiseen sekä alan vertailuyrityksiä parempaan kurssikehitykseen. Konsernin johtoryhmän jäsenten kohdalla ansaintakriteerinä oli myös velkaantumisaste. Tällä hetkellä optio-oikeuksilla 2003B voidaan merkitä yhteensä 1 130 070 Outokumpu Oyj:n osaketta 1.9.2007 - 1.3.2010. Osakkeen merkintähinnaksi muodostui ohjelman ehtojen mukaisesti 13,56 euroa osakkeelta, jota alennetaan vuosittain maksettavilla osingoilla. Hallitus asetti maaliskuussa 2005 ansaintakriteerit, joiden saavuttamisen perusteella jaetaan optio-oikeuksia 2003C Outokumpu- konsernin 158 avainhenkilölle keväällä 2006. Optio-oikeuksien jakamisen perusteena käytetään Outokumpu-konsernin total shareholder return -suhdeluvun (TSR) kehitystä suhteessa vertailuryhmään, liikevoittoa sekä konsernin johtoryhmän jäsenten kohdalla myös velkaantumisastetta. Optio-oikeuksilla 2003C voidaan merkitä yhteensä enintään 1 700 000 Outokumpu Oyj:n osaketta 1.9.2008 - 1.3.2011. Tällä hetkellä optio-oikeuksien 2003C enimmäismäärällä voidaan merkitä enintään 1 190 000 osaketta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2003C on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä 1.12.2005 - 28.2.2006. Outokumpu Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2003 optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 5 134 070 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 3 020 100 osakkeella olettaen, että optio-oikeudet 2003C jaetaan täysimääräisesti. Optioiden perusteella merkittävissä olevat osakkeet vastaavat 1,7 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen valtuutukset Hallitus käytti ensimmäisellä neljänneksellä kerran vuoden 2004 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta luovuttaa yhtiön omia osakkeita. Outokumpu Oyj siirsi 14.2.2005 yhteensä 279 930 hallussaan ollutta omaa osaketta johdon osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille. Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2005 myöntämä valtuutus osakepääoman korottamiseen uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa. Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 30 800 000 eurolla. Uusia kirjanpidolliselta vasta- arvoltaan 1,70 euron arvoisia osakkeita voidaan siten antaa enintään 18 117 647 kappaletta. Hallitus valtuutetaan päättämään, kenellä on oikeus merkitä osakkeita, optio-oikeuksia tai vaihtovelkakirjoja. Hallitus voi poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, mikäli tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen tai yritysostojen tai järjestelyjen rahoittaminen. Hallitus päättää merkintähinnan määrittämisperusteista sekä muista merkinnän ehdoista. Hallitus voi päättää, että uusmerkintä suoritetaan apporttiomaisuutta vastaan, kuittausta vastaan tai muuten tietyin ehdoin. Valtuutus on voimassa vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta 26.7.2005 mennessä. Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2005 myöntämä valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen määräämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Osakkeita voidaan myös käyttää osana yhtiön henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja palkkiojärjestelmiä. Osakkeita voidaan hankkia enintään 9 000 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää 5 % yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Osakkeet hankitaan voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla ja siten osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Koska hankittavien osakkeiden määrä on rajoitettu yllä esitetyllä tavalla ja koska yhtiöllä on vain yksi osakesarja, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Koska omat osakkeet on tarkoitus hankkia Helsingin pörssin julkisessa kaupankäynnissä ilman tietoa osakkeiden myyjistä, ei osakeyhtiölain 1 luvun 4 pykälän 1 momentissa tarkoitettujen yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan jälkeen voida määritellä. Hallitus on valtuutettu päättämään muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ja toimenpiteistä. Valtuutus on voimassa vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta 26.7.2005 mennessä. Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2005 myöntämä valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen. Osakkeita voidaan luovuttaa enintään 9 300 000 kappaletta. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutetaan päättämään kenelle, millä ehdoin ja missä järjestyksessä osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja määräämässä laajuudessa. Hallitus voi päättää omien osakkeiden myymisestä Helsingin pörssin julkisessa kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi investointien ja mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Osakkeita voidaan luovuttaa myös yhtiön henkilöstölle, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen mukaan lukien, osana henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja palkkiojärjestelmiä. Hallitus ei saa poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeisiin osakeyhtiölain 1 luvun 4 pykälän 1 momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi muuten kuin erillisen valtuutuksen nojalla. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan, kuittausta vastaan tai hallituksen päätöksellä muuten tietyin ehdoin. Hallitus on valtuutettu päättämään muista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista ja toimenpiteistä. Valtuutus on voimassa vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta 26.7.2005 mennessä. Myydyt ja myytävänä olevat toiminnot Outokumpu ja Nordic Capital allekirjoittivat 5.4.2005 sopimuksen, jolla Outokumpu myi muokattujen kuparituotteiden liiketoimintansa Nordic Capitalille. Kauppa saatettiin päätökseen 7.6.2005. Järjestelyssä myytiin seuraavat Outokumpu Copper -liiketoiminta- alueen divisioonat ja liiketoiminnat: Americas, Europe, Automotive Heat Exchangers, Appliance Heat Exchanger & Asia, sisältäen 100%:n omistusosuuden Outokumpu Heatcraftista sekä Forming equipment - liiketoiminta. Myytyjen liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2004 oli 1 689 milj. euroa ja henkilöstön määrä vuoden lopussa 6 400. Kaupan ulkopuolelle jäävään Tube and Brass -liiketoimintaan kuuluvat vesijohto- ja teollisuusputket Euroopassa, sisältäen ilmastointi- ja jäähdytinputkien valmistuksen Euroopassa sekä messinkitankotuotteet. Outokummun tavoitteena on luopua tästä liiketoiminnasta myöhemmin. Kokonaiskauppahinta oli yhteensä 612 milj. euroa, joka käsitti 512 milj. euroa käteisenä ja Yhdysvaltain dollari -määräisen pitkäaikaisen 100 milj. euron suuruisen kauppahintasaatavan. Outokumpu on kirjannut kaupasta 246 milj. euron myyntitappion. Lisäksi jäljelle jäävään Tube and Brass -liiketoimintaan on tehty 83 milj. euron arvonalentumiskirjaus, joka perustui johdon arvioon liiketoimintojen arvosta. Suomen verosäännösten mukaan myyntitappio ja Tube and Brass -divisioonan arvonalentumistappiot eivät ole verovähennyskelpoisia. Koko Outokumpu Copper -liiketoimintasegmentti on luokiteltu myydyiksi ja myytävänä oleviksi toiminnoiksi 31.3.2005. Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen kauden tappio, 341 milj. euroa, sisältää muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan tammi-maaliskuun 2005 nettotuloksen, Nordic Capitalin kanssa tehdystä kaupasta syntyneen 246 milj. euron myyntitappion ja Tube and Brassiin kohdistuvan 83 milj. euron arvonalentumistappion sekä sen nettotuloksen tammi-kesäkuulta 2005. Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tappio on esitetty tuloslaskelmassa omana eränään jatkuvien toimintojen tuloksen jälkeen. Tube and Brassin varat ja velat esitetään myytävänä olevina pitkäaikaisina omaisuuserinä. Tietoja myydyistä ja myytävänä olevista toiminnoista Tuloslaskelma 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.6. 30.6. 31.12. Milj. EUR 2005 2004 2004 Liikevaihto 662 1 045 2 050 Kulut -661 -999 -1 978 Liikevoitto 1 46 72 Nettorahoituserät -7 -12 -35 Voitto ennen veroja -6 34 37 Tuloverot -5 -10 -26 Tappio (-), voitto (+) verojen jälkeen -11 24 11 Tube and Brass -divisioonan omaisuuserien arvonalentumistappio -83 - - Muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan myyntitappio -246 - - Tuloverot - - - Arvonalentumis- ja myyntitappio verojen jälkeen -329 - - Vähemmistöosuus -1 -2 -3 Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tilikauden tappio (-), -341 21 7 voitto (+) Rahavirtalaskelma 1.1.- 30.6. Milj. EUR 2005 Liiketoiminnan rahavirta -76 Investointien rahavirta -15 Rahoituksen rahavirta 77 Rahavirta yhteensä -14 Tase 30.6. Milj. EUR 2005 Varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 12 Vaihto-omaisuus 111 Muut lyhytaikaiset varat 105 228 Velat Varaukset 26 Pitkäaikaiset velat 3 Ostovelat 41 Muut lyhytaikaiset velat 18 88 Merkittävät kertaluonteiset erät 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.6. 30.6. 31.12. Milj. EUR 2005 2004 2004 Boliden-osakkeiden 25 - -19 myyntivoitto TEL:n työkyvyttömyys- eläkevastuun purku - - 22 Suodatinliiketoiminnan myyntivoitto - 17 16 25 17 19 Tuloverot 1.1.- 1.1.- 1.1.- 30.6. 30.6. 31.12. Milj. EUR 2005 2004 2004 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -36 -25 -50 Laskennalliset verot -23 -23 -11 -59 -48 -61 Vastuusitoumukset Milj. EUR 30.6.2005 30.6.2004 31.12.2004 Kiinnitykset ja annetut pantit Konserniyhtiöiden velasta 88 137 112 Annetut takaukset Osakkuusyhtiöiden puolesta 4 4 4 Muiden puolesta 49 47 38 53 51 42 Vuokravastuut 121 149 146 Avoimet johdannaissopimukset 30.6. 31.12. 30.6. 31.12. 2005 2004 2005 2004 Milj. EUR Käypä nettoarvo Nimellismäärä Valuutta- ja korkojohdannaiset Valuuttatermiinit 8 26 1 620 1 247 Valuuttaoptiot Ostetut - 0 - 7 Asetetut - 0 - 8 Valuutanvaihtosopimukset - -1 - 21 Koronvaihtosopimukset -0 -2 125 172 Tonnia Tonnia Metallijohdannaiset Kuparitermiinit ja - -3 3 46 900 50 150 futuurit Kuparioptiot Ostetut - 0 - 20 522 Nikkelitermiinit ja - 0 1 1 548 1 758 futuurit Sinkkitermiinit ja - -0 0 22 025 39 000 futuurit Alumiinitermiinit ja - 0 0 1 050 2 550 futuurit TWh TWh Sähköjohdannaiset Pörssinoteeratut sähköjohdannaiset 1 0 0,1 0,1 Muut sähköjohdannaiset 6 0 4,8 5,0 Tuloslaskelma neljänneksittäin Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 1 1 283 1 143 1 500 5 122 1 456 1 589 196 Liikevoitto 128 121 77 128 453 118 157 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 16 8 31 24 78 -1 2 Rahoitustuotot ja - -13 -4 -33 -41 -92 -8 -15 kulut Voitto ennen veroja 130 124 75 111 440 108 144 Tuloverot -31 -17 -17 4 -61 -20 -39 Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto 99 107 58 115 379 89 105 Myytyjen ja myytävinä olevien toimintojen tilikauden tappio (-), voitto (+) 33 -12 -5 -9 7 -333 -8 Tilikauden tappio (-), voitto (+) 132 96 53 106 386 -244 97 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 130 95 52 105 382 -245 96 Vähemmistölle 2 1 0 0 4 1 -1 Merkittävät kertaluonteiset erät Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 General Stainless TEL:n työkyvyttömyys- eläkevastuun purku - - - 13 13 - - Technology TEL:n työkyvyttömyys- eläkevastuun purku - - - 5 5 - - Suodatinliiketoiminnan myyntivoitto 18 -1 - -1 16 - - Muu toiminta TEL:n työkyvyttömyys- eläkevastuun purku - - - 4 4 - - Boliden-osakkeiden myyntivoitto/tappio - - - -19 -19 25 - 18 -1 - 2 19 25 - Tunnusluvut neljänneksittäin Milj. EUR I/04 II/04 III/04 IV/04 I/05 II/05 Liikevoittoprosentti 10,7 9,4 6,8 8,5 8,1 5,1 Sijoitetun pääoman 11,8 10,3 6,3 10,4 10,6 15,6 tuotto, % Oman pääoman tuotto, % 24,1 16,5 8,9 17,2 -41,0 -26,1 Jatkuvien toimintojen oman pääoman tuotto, % 18,1 18,6 9,7 18,7 14,9 18,6 Sijoitettu pääoma kauden lopussa 4 543 4 839 4 919 4 941 3 953 4 084 Korollinen nettovelka kauden lopussa 2 261 2 496 2 515 2 435 1 695 1 822 Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 33,1 32,7 33,6 35,8 35,5 37,2 Velkaantumisaste kauden lopussa, % 99,0 106,5 104,6 97,2 75,0 80,6 Osakekohtainen tulos, 0,73 0,52 0,29 0,58 -1,35 0,53 EUR Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos, EUR 0,54 0,59 0,32 0,63 0,49 0,57 Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen osakekohtainen tulos, 0,19 -0,07 -0,03 -0,05 -1,84 -0,04 EUR Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 1) 178 081 180 742 180 752 180 752 180 901 181 032 Oma pääoma/osake, EUR 12,43 12,75 13,08 13,65 12,39 12,41 Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 178 914 180 752 180 752 180 752 181 032 181 032 kpl 1) Jatkuvien toimintojen investoinnit käyttöomaisuuteen 133 76 91 114 37 41 Jatkuvien toimintojen 44 48 48 50 53 54 poistot Jatkuvien toimintojen henkilöstö keskimäärin 11 681 11 997 11 960 11 513 11 475 11 833 1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.