Outokumpu Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013: Taloudellinen tulos edelleen epätyydyttävä, mutta liiketoiminnan kassavirta jatkui vahvana


OUTOKUMPU OYJ
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
13.2.2014 klo 9.00

  

Neljäs neljännes 2013 lyhyesti

Tässä osavuosikatsauksessa myönnytyksiin kuuluva Terni, VDM-liiketoiminta ja tietyt palvelukeskukset esitetään lopetettuina toimintoina. Kaikki tässä katsauksessa esitetyt kommentit viittaavat Outokummun jatkuviin toimintoihin. Lisätietoja on konsernitilinpäätöslyhennelmän liitetiedoissa.

Neljännellä neljänneksellä Outokummun operatiivinen liiketappio oli 90 milj. euroa ja liiketoiminnan kassavirta oli 223 milj. euroa. Synergia- ja kustannussäästöt sekä ferrokromi­laajennuksen ja Calvertin tuotantolaitoksen käyttöönotto etenivät hyvin, mutta toimitusmäärien lasku heikensi niiden myönteistä vaikutusta.

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 2,4 % ja olivat 620 000 tonnia (III/2013: 635 000 tonnia).
 • Operatiivinen käyttökate oli -1 milj. euroa (III/2013: -34 milj. euroa), ja operatiivinen tulos oli -90 milj. euroa (III/2013: -118 milj. euroa). Toiminnallinen tulos pysyi kolmannen neljänneksen tasolla hieman parempien hintojen ja tuotevalikoiman myönteisen vaikutuksen ansiosta, vaikka toimitusmäärät olivatkin pienemmät. Tulos sisältää myös 20 milj. euron hyvityksen uusiutuvaa energiaa koskevasta maksusta, joka liittyy jatkuviin toimintoihin Saksassa ja noin 5 milj. euron myyntivoiton ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien myynnistä sekä tuottoja johdannaissopimuksista.
 • Konsernin liiketulos vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä oli -118 milj. euroa (III/2013: -134 milj. euroa), mikä sisältää -29 milj. euroa kertaluonteisia eriä (III/2013: -1 milj. euroa) ja 1 milj. euroa raaka-aineisiin liittyviä varastovoittoja (IIII/2013: -15 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 223 milj. euroa (III/2013: 43 milj. euroa) pääasiassa käyttöpääoman vapautumisen seurauksena.
 • Korollinen nettovelka1 laski 3 556 milj. euroon (30.9.2013: 3 861 milj. euroa), ja velkaantumisaste nousi 188,0 %:iin (30.9.2013: 170,7 %).
 • Outokumpu käynnisti laajat toimenpiteet, joilla vahvistetaan merkittävästi yhtiön taloudellista asemaa. Myönnytyksiin kuuluvan Ternin, VDM-liiketoiminnan ja tiettyjen palvelukeskusten myynnistä on sovittu ThyssenKruppin kanssa 1,3 miljardin euron lainainstrumenttia vastaan. Lisäksi toteutetaan laaja rahoituspaketti, johon kuuluu lainojen uudelleenjärjestelyjä ja ehdotettu noin 650 milj. euron merkintäetuoikeusanti.

Vuosi 2013 lyhyesti 

 • Vuonna 2013 ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen kysyntä kasvoi 5,6 % vuoteen 2012 verrattuna. Kulutus kasvoi Amerikassa 4,0 % ja Aasian ja Tyynenmeren alueella 7,9 %. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella (EMEA) kulutus pysyi heikkona. Euroopassa ruostumattoman teräksen perushinta laski 2,8 % ja nikkelin hinta laski vuoden aikana 18,2 %.
 • Outokummun ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 5,3 % ja olivat 2 585 000 tonnia (2012:
  2 723 000 tonnia).
 • Liikevaihto laski 15 % ja oli 6 745 milj. euroa (2012: 7 961 milj. euroa). Operatiivinen käyttökate oli -32 milj. euroa (2012: -66 milj. euroa), ja operatiivinen tulos oli -377 milj. euroa (2012: -412 milj. euroa).
 • Konsernin liiketulos vuonna 2013 oli -510 milj. euroa (2012: -754 milj. euroa), mikä sisältää -78 milj. euroa kertaluonteisia eriä (2012: -308 milj. euroa) ja -56 milj. euroa raaka-aineisiin liittyviä varastotappioita (2012: -33 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 34 milj. euroa.

1) Korollinen nettovelka tammikuussa 2014 käyttöönotetun uuden määritelmän mukaan: pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset velat rahavaroilla vähennettynä.

Huom. Tässä raportissa on esitetty vertailuja sekä Outokumpuun ennen Inoxum-yrityskauppaa että vertailukelpoisiin, johdon arvioihin perustuviin yhdistetyn yhtiön lukuihin vuodelta 2012 (nämä taulukot on merkitty vertailukelpoisiksi). Tekstissä on esitetty ja analysoitu vain vertailukelpoisia lukuja. Lukuja ei ole vertailtu Outokummun vuoden 2012 virallisen tilinpäätöksen lukuihin, sillä viralliset luvut sisältävät vain Outokummun ennen Inoxum-yrityskauppaa eikä vertailu näihin virallisiin lukuihin olisi tarkoituksen­mukaista. Myönnytyksen kohteena oleva Terni, VDM-liiketoiminta ja tietyt palvelukeskukset on raportoitu lopetetuissa toiminnoissa. Vuoden 2013 tuloslaskelman luvut ja niihin liittyvät tunnusluvut on oikaistu tästä syystä. Kaikki vertailukelpoiset luvut vuodelta 2012 sekä oikaistut luvut vuodelta 2013 ovat tilintarkastamattomia.
 

Konsernin tunnusluvut, vertailukelpoiset

           
   

IV/13

III/13 IV/12

2013

2012
Liikevaihto Milj. EUR

1 531

1 609 1 742

6 745

7 961
EBITDA Milj. EUR

-29

-50 -131

-165

-267
Oikaisut EBITDAan 1) Milj. EUR

29

16 58

133

201
Operatiivinen EBITDA Milj. EUR

-1

-34 -73

-32

-66
Liiketulos Milj. EUR

-118

-134 -313

-510

-754
Oikaisut liiketulokseen 2) Milj. EUR

29

16 144

133

342
Operatiivinen tulos Milj. EUR

-90

-118 -169

-377

-412
Tulos ennen veroja Milj. EUR

-232

-207 n/a

-822

n/a
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista Milj. EUR

-260

-197 n/a

-832

n/a
ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR

-181

-196 n/a

-706

n/a
Tilikauden tulos Milj. EUR

-364

-238 n/a

-1 003

n/a
Osakekohtainen tulos EUR

-0.17

-0.11 n/a

-0.48

n/a
ilman kertaluonteisia eriä EUR

-0.14

-0.11 n/a

-0.42

n/a
Sijoitetun pääoman tuotto %

-9.9

-9.8 n/a

-10.3

n/a
ilman kertaluonteisia eriä %

-7.4

-9.8 n/a

-8.7

n/a
Liiketoiminnan nettorahavirta, jatkuvat toiminnot Milj. EUR

223

43 n/a

34

n/a
Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR

3 556

3 861 n/a

3 556

n/a
Velkaantumisaste kauden lopussa %

188.0

170.7 n/a

188.0

n/a
Investoinnit käyttöomaisuuteen, jatkuvat toiminnot 3) Milj. EUR

45

40 231

183

763
Ruostumattoman teräksen toimitukset, jatkuvat toiminnot 4) 1 000 tonnia

620

635 631

2 585

2 723
Ruostumattoman teräksen perushinta 5) EUR/tonni

1 057

1 043 1 167

1 103

1 172
Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat toiminnot  

12 561

12 798 14 073

12 561

14 073
                 

1) Kertaluonteiset erät, muut kuin arvonalentumiset; sekä varastovoitot/tappiot, tilintarkastamaton.   
2) Kertaluonteiset erät sekä varastovoitot/tappiot, tilintarkastamaton.
3) 1.10–31.12.2012 sekä 1.1.–31.12.2012  luvut eivät sisällä 2 720 milj. euron Inoxum-hankintaa. 
4) Ilman ferrokromitoimituksia.
5) Ruostumaton teräs: CRU - Saksan perushinta (2 mm cold rolled 304 sheet).

Raaka-aineisiin liittyvät varastovoitot ja -tappiot

"Toteutunut voittojen tai tappioiden jaksotusero ruostumattoman teräksen tonnia kohden on arvioitu perustuen jokaisen metallin ostohinnan ja laskutushinnan väliseen erotukseen laskettuna euroina tonnia kohden kerrottuna keskimääräisellä ruostumattoman teräksen metallipitoisuudella. Toteutumattoman jaksotuseron vaikutus käsittää nettorealisointiarvon muutokset vuosineljänneksen aikana. Jos metallien hinnoissa tapahtuu vuosineljänneksen aikana merkittävä negatiivinen muutos, varastot alaskirjataan jakson lopussa nettorealisointiarvoon, joka heijastaa alimpia odotettuja ruostumattoman teräksen markkinahintoja tulevaisuudessa. Koska tämän jaksotuserojen vaikutuksen odotetaan vaikuttavan Outokummun rahavirtaan vasta sen jälkeen, kun raaka-aine on myyty, se kirjataan toteutumattomaksi kirjaushetkellä.


Näkymät vuoden 2014 ensimmäiselle neljännekselle

Outokumpu odottaa markkinakysynnän paranevan hieman vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiö arvioi toimitusmäärien kasvavan edelliseen neljännekseen verrattuna ja perushintojen nousevan jonkin verran. Kustannussäästöohjelmien ja synergiaetujen hyödyntämisen arvioidaan edistyvän vakaasti.

Outokumpu arvioi operatiivisen tuloksen olevan vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä parempi kuin vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä mutta edelleen tappiollinen. Liiketoiminnan kassavirran odotetaan olevan negatiivinen vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä johtuen toimitusmäärien arvioituun lisääntymiseen liittyvästä varastojen kasvusta. Tämänhetkisillä metallien hinnoilla laskettuna odotettavissa on korkeintaan vähäisiä raaka-aineisiin liittyviä varastovoittoja. Konsernin uudelleenjärjestelyohjelmiin liittyvät kertaluonteiset erät saattavat vaikuttaa Outokummun ensimmäisen neljänneksen liiketulokseen.

Nämä näkymät koskevat Outokummun jatkuvia toimintoja.


Toimitusjohtaja Mika Seitovirta:

“Vuosi 2013 käynnisti uuden kauden Outokummun historiassa toteutettuamme Inoxum-yrityskaupan vuoden 2012 lopussa. Yrityskauppa vahvisti markkinaosuuksiamme tärkeimmillä markkinoilla ja toi merkittävää kustannussäästöpotentiaalia. Lisäksi se antoi meille aidosti globaalin aseman, entistä monipuolisemman ja vakaamman asiakaskunnan sekä teollisuudenalamme laajimman tuotevalikoiman.

Uusi yhtiö aloitti kuitenkin voimakkaassa vastatuulessa. Ruostumattoman teräksen kysyntä oli odotettuakin heikompaa erityisesti Euroopassa. Nikkelin hinta laski yli 18 prosenttia vuoden 2013 aikana, mikä vaikutti negatiivisesti tulokseemme. Lisäksi meitä rasitti Euroopan komission vaatimus myönnytyksistä, mikä edellytti Italian Ternin ruostumattoman teräksen toimintojen ja joidenkin Euroopan palvelukeskusten myyntiä. Ternin myönnytysvaatimus vei paitsi paljon aikaa ja voimavaroja myös vaikeutti Calvertin ruostumattoman teräksen tehtaan käyttöönottoa Alabamassa Yhdysvalloissa.

Näistä esteistä huolimatta teimme määrätietoisesti töitä yhtiömme kannattavuuden palauttamiseksi ja taseen vahvistamiseksi uudelleenjärjestelyjen avulla. Edistyimme hyvin synergia- ja kustannussäästöissä. Vuoden 2013 kokonaissäästöt olivat 199 miljoonaa euroa. Pystyimme myös vapauttamaan käyttöpääomastamme 351 miljoonaa euroa vuonna 2013 pääasiassa varastoja pienentämällä. Kaiken kaikkiaan tappiomme pienenivät viime vuonna, mutta taloudelliseen tulokseemme emme voi olla tyytyväisiä.

Viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kehittyi hieman arvioitua paremmin etenkin Euroopassa. Calvertin tehtaan käyttöönotto Yhdysvalloissa eteni suunnitellusti, ja pystyimme edelleen pienentämään tappioita. Marraskuun lopussa ilmoitimme myös laajoista toimenpiteistä taloudellisen asemamme vahvistamiseksi: myönnytysten kohteena olevan Ternin, VDM-liiketoiminnan ja tiettyjen palvelukeskusten myynnistä ThyssenKruppille, lainojen uudelleenjärjestelyistä ja suunnitellusta noin 650 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista.

Tämä vuosi on käynnistynyt odotuksin maailmantalouden asteittaisesta paranemisesta, mikä on myös näkynyt ruostumattoman teräksen kysynnän kasvuna viime vuoden vaisuun viimeiseen neljännekseen verrattuna. Lähikuukaudet osoittavat, johtuuko tämä alallemme ominaisesta kausivaihtelusta vai onko odotettavissa ratkaisevampaa myönteistä kehitystä. Meillä on selkeät prioriteetit tälle vuodelle: säästöohjelmien toteuttaminen, Calvertin tehtaan käyttöönoton vienti päätökseen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen toimitusvarmuutta parantamalla. Luotan siihen, että saamme jatkossakin merkittäviä tuloksia kaikilla keskeisillä alueilla palauttaaksemme Outokummun kannattavuuden kestävälle tasolle.”


Tiedotustilaisuus ja suora internetlähetys tänään klo 13.00

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys (webcast) koskien vuoden 2013 tulosta järjestetään torstaina 13.2.2014 klo 13.00 hotelli Kämpissä neuvotteluhuone Peilisalissa osoitteessa Kluuvikatu 2, 00100 Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin välityksellä soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 8171 0460. Tunnussana on “Outokumpu”.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetissä. Tiedotteen lopussa on suora linkki internetlähetykseen.

Pörssitiedote ja tilaisuuden esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com/fi/Sijoittajat.

Internetlähetyksen tallennetta voi seurata 13.2.2014 arviolta klo 16.00 lähtien osoitteessa www.outokumpu.com/en/investors/webcasts/.

Linkki internetlähetykseen

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 5300 778

Media: Saara Tahvanainen, matkapuh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj


Outokumpu on ruostumattoman teräksen ja erikoismetalliseostuotteiden markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on noin 12 500 ammattilaista yli 40 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.fi.