Outokumpu julkistaa oikaistut taloudelliset vertailutiedot


OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
23.1.2014 klo 13.00

 

Outokumpu oikaisee taloudellisen informaation vertailutietoja yhtiön ilmoitettua 30.11.2013 myönnytysten kohteena olevan Ternin, VDM-liiketoiminnan ja tiettyjen palvelukeskusten myynnistä sekä saatua päätökseen vuoden 2012 Inoxum-yrityskauppaan liittyvät kirjaukset. Myönnytysten kohteena oleva Terni on raportoitu lopetetuissa toiminnoissa joulukuusta 2012 saakka, kun Inoxum-yrityskauppa toteutettiin, ja nyt myös VDM-liiketoiminta ja myytävät palvelukeskukset raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa. Lisäksi Outokumpu on ottanut käyttöön uuden korollisen nettovelan ja velkaantumisasteen määritelmän. Tässä tiedotteessa esitetään tärkeimmät oikaistut vertailutiedot. Kattavat oikaistut vertailutiedot julkaistaan 2013 tilinpäätöksen yhteydessä.

Outokumpu esittää liitteenä olevissa taulukoissa seuraavat oikaistut luvut sekä vertailukelpoiset vertailutiedot: konsernin tunnusluvut, Stainless Coil EMEA- ja High Performance Stainless & Alloys -liiketoiminta-alueiden tunnusluvut sekä lyhennetyn tuloslaskelman ja taseen. Oikaistut tiedot sisältävät vuoden 2013 taloudellista informaatiota sekä vuoden 2012 lopun taseen. Lisäksi esitetään yhdistetyn yhtiön jatkuvien toimintojen vertailukelpoisia lukuja vuodelta 2012. Nämä vertailukelpoiset tiedot perustuvat johdon arvioihin. Oikaistu tase vuodelta 2012, vuoden 2013 neljännesten taloudellinen informaatio sekä vertailukelpoiset luvut vuodelta 2012 ovat kaikki tilintarkastamattomia.

             
Konsernin tunnuslukuja, oikaistuja            
    I/13 II/13 III/13 I-III/13  
Liikevaihto Milj. EUR 1 867 1 738 1 609 5 214  
EBITDA Milj. EUR 0 -86 -50 -136  
Oikaisut EBITDAan 1) Milj. EUR 5 84 16 105  
Operatiivinen EBITDA Milj. EUR 5 -2 -34 -31  
Liiketulos Milj. EUR -87 -171 -134 -392  
Oikaisut liiketulokseen 2) Milj. EUR 5 84 16 105  
Operatiivinen tulos Milj. EUR -82 -87 -118 -287  
Investoinnit käyttöomaisuuteen, jatkuvat toiminnot Milj. EUR 68 30 40 138  
Ruostumattoman teräksen toimitukset, jatkuvat toiminnot 3) 1 000 tonnia 691 640 635 1 965  
Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 4)   13 092 13 021 12 798 12 798  
             
Poistot, jatkuvat toiminnot Milj. EUR -83 -84 -83 -250  
Liiketulosprosentti % -4,6 -9,8 -8,3 -7,5  
Tulos ennen veroja Milj. EUR -147 -236 -207 -589  
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista Milj. EUR -145 -231 -197 -573  
ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR -143 -185 -196 -524  
Tilikauden tulos Milj. EUR -152 -250 -238 -640  
Osakekohtainen tulos EUR -0,07 -0,12 -0,11 -0,31  
Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot EUR -0,07 -0,11 -0,09 -0,27  
Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot EUR -0,00 -0,01 -0,02 -0,03  
Liiketoiminnan nettorahavirta, jatkuvat toiminnot Milj. EUR -58 -175 43 -190  
Käyttöpääoman muutos, jatkuvat toiminnot Milj. EUR -19 -90 152 43  
Oman pääoman tuotto % -23,0 -37,6 -39,8 -36,1  
Oman pääoman tuotto, jatkuvat toiminnot % -22,0 -34,7 -32,9 -32,3  
Osakekohtainen oma pääoma kauden lopussa EUR 1,34 1,21 1,09 1,09  
             
Konsernin tunnuslukuja, vertailukelpoisia            
    I/12 II/12 III/12 IV/12 2012
Liikevaihto Milj. EUR 2 259 2 159 1 801 1 742 7 961
EBITDA Milj. EUR 50 -116 -70 -131 -267
Oikaisut EBITDAan 1) Milj. EUR -5 108 40 58 201
Operatiivinen EBITDA Milj. EUR 45 -8 -30 -73 -66
Liiketulos Milj. EUR -75 -208 -158 -313 -754
Oikaisut liiketulokseen 2) Milj. EUR 37 117 43 144 342
Operatiivinen tulos Milj. EUR -38 -91 -115 -169 -412
Investoinnit käyttöomaisuuteen, jatkuvat toiminnot 5) Milj. EUR 179 162 191 231 763
Ruostumattoman teräksen toimitukset, jatkuvat toiminnot 3) 1 000 tonnia 742 703 647 631 2 723
Henkilöstö kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 4)   14 781 14 505 14 233 14 073 14 073
             
1) Kertaluontoiset erät, muut kuin arvonalentumiset; sekä varastovoitot/tappiot          
2) Kertaluontoiset erät  sekä varastovoitot/tappiot            
3) Ilman ferrokromitoimituksia            
4) 30.6.2012 ja 30.6.2013 luvut eivät sisällä kesäharjoittelijoita            
5) Ei sisällä 2 720 milj. euron Inoxum-hankintaa            
             

VDM:n ja tiettyjen palvelukeskusten esittäminen lopetettuina toimintoina

Outokumpu kertoi 30.11.2013 laajoista toimenpiteistä yhtiön taseen vahvistamiseksi sekä myönnytysten kohteena olevan Ternin, VDM-liiketoiminnan ja tiettyjen palvelukeskusten myynnistä ThyssenKruppille. Tämän seurauksena Outokumpu esittää VDM-liiketoiminnan sekä Saksan Willichin, Espanjan Barcelonan, Ranskan Toursin ja Turkin Gebzen palvelukeskukset lopetettuina toimintoina. Nämä toiminnot raportoidaan vuoden 2013 tilinpäätöksessä erillään jatkuvista toiminnoista IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti, jolloin tuloslaskelma oikaistaan 1.1.2013 alkaen ja tase luokitellaan uudelleen 30.11.2013 alkaen.

Inoxum-yrityskauppaan liittyvän kirjanpitokäsittelyn loppuunsaattaminen

Outokumpu on saanut valmiiksi Inoxum-yrityskauppaan vuodelta 2012 liittyvät kirjaukset, jotka perustuvat hankittujen varojen ja velkojen lopulliseen arvostukseen. Outokummulla oli 12 kuukautta aikaa yrityskaupan toteutumisesta oikaista takautuvasti alustavasti kirjattuja määriä, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti Outokummun vuoden 2012 tilinpäätöksen liitetiedossa nro 4. Arvostusprosessin valmistuminen ei olennaisesti muuttanut hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen alustavia käypiä arvoja, eivätkä muutokset vaikuta olennaisesti vuoden 2013 tuloslaskelmaan.

Korollisten nettovelkojen ja velkaantumisasteen uudelleenmäärittely

Lisäksi Outokumpu on päättänyt muuttaa korollisten nettovelkojen ja velkaantumisasteen määritelmää vastaamaan paremmin yleisesti markkinoilla vallitsevaa käytäntöä. Velkaantumisaste on jatkossakin korollisen nettovelan suhde omaan pääomaan. Muutos liittyy korollisen nettovelan määritelmään, joka sisältää nyt pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset velat vähennettynä rahavaroilla. Aiemmin Outokummun määritelmän mukaisesti korollisen nettovelan laskelmaan sisältyivät tietyt investoinnit ja saamiset, johdannaisinstrumentit, jaksotetut korot sekä myytävinä oleviksi luokitellut varat ja velat.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu OyjOutokumpu on ruostumattoman teräksen ja erikoismetalliseostuotteiden markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 15 000 ammattilaista yli 40 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.fi