​2. Allmänt

I detta avsnitt beskrivs de allmänna regler som finns för att komma in, vistas och arbeta på området.

 • För att få utföra arbete på Avesta Works är minimiåldern 18 år. Som praktikant krävs att personen under kalenderåret fyller minst 16 år. För besökare är minimiåldern 12 år.

 • Det är inte tillåtet att medta alkohol eller droger inom Avesta Works, vare sig för eget intag eller för försäljning. Det är också förbjudet att vistas på området under påverkan från dessa (gräns för alkohol 0,2 promille). Tester utförs vid allvarliga tillbud och olycksfall, vid misstanke samt slumpvis.
 • Rökning är endast tillåten på anvisade platser.

 •  Att fotografera inom Avesta Works är tillåtet för Avesta Works anställda om bilderna är avsedda att användas som hjälpmedel i arbetet inom företaget (under förutsättning att Driftschef/Funktionschef för avsnittet är tillfrågad).  Fotografering för externt bruk får endast ske med Platschefens tillstånd.

 • Det är inte tillåtet att koppla in datorer på Outokumpus nätverk utan att IT godkänt inkopplingen. Konsulter skall i första hand använda den standardutrustning som tilllhandahålls av Outokumpu. Om konsulter har behov av att koppla in sina datorer på Outokumpus nätverk måste köparen av konsulttjänsternas tjänster anmäla detta till IT innan inkoppling sker. 

Personlig skyddsutrustning

I alla produktionslokaler samt på Råvarugården gäller utöver heltäckande kläder att nedan skyddsutrustning ska användas. 


 Hjälm
Ögonskydd - Skyddsglasögon/visir. Kan vara integrerade i hjälmen eller lösa.
Hörselskydd - Proppar eller hörselkåpor.

Skyddsskor • I övriga lokaler som t ex verkstäder ska heltäckande kläder, skyddsskor samt övrig skyddsutrustning som arbetet kräver användas. Hjälm ska användas i verkstäder där det finns traverser.

 • Vid vissa arbeten kan annan skyddsutrustning vara nödvändig beroende på arbetets art.

 • Besökare som följer besöksvägar ska bära hjälm, ögonskydd, samt varselrock eller väst.  Om behov finns av att gå in i produktionen krävs ordinarie skyddsutrustning enligt ovan.

 • Entreprenör håller själv sina anställda med personlig skyddsutrustning.

 • För lastbilschaufförer gäller även att varselväst-/jacka ska användas vid lastning och lossning på verksområdet.

Trafik

Trafiken är många gånger livlig och i möjligaste mån ska antalet fordon på området begränsas. För att få köra in med fordon på området krävs särskilt tillstånd, så kallat bilpass. Kontakta närmaste chef (resp. kontaktperson för entreprenörer) för hjälp med ansökan.

Som trafikant på Avesta Works industriområde har du samma regler att förhålla dig till som i trafiken utanför området.


Högsta tillåtna hastighet är 30 km/h på området, förutom en sträcka av Stålverksgatan (”ringleden”) där maxhastighet är 50 km/tim. • Husvagnar eller husbilar får inte införas på området, ej heller parkera för boende på någon av Avesta Works parkeringsplatser utanför området.

 • Privata motorfordon inklusive mopeder får av brandförsäkringsskäl under inga omständigheter införas och uppställas inom företagets lokaler om inte dessa är avsedda som garage.

 • Riktade kontroller mot hastighet, parkering och fordon (vid utpassage) utförs rutinmässigt av Avesta Works vaktbolag. Detta för att minimera riskerna för olyckor samt stölder. Körtillståndet kan dras in om du inte följer gällande regler.

Ordning och reda

Genom att hålla ordning på verktyg, material och liknande förebyggs både olycksfall, brand- och miljötillbud.

 • Håll ordning under arbetets gång och ta bort eget material och utrustning samt snygga upp på arbetsplatsen efter avslutat arbete.

 • Efter avslutat arbete på travers, takbalkar, gångbryggor eller annat arbete på hög höjd är det extra viktigt att inte saker som kan ramla ner blir kvarglömda. För entreprenörer är det dennes arbetsledning som ansvarar för att arbetsplatsen blir kontrollerad, så att material, verktyg eller liknande inte glömts kvar.

 • Inget material får placeras närmare än 3 meter från järnvägsspårs mitt (fria rummet), klämningsrisk järnvägspersonal.

Avfallshantering

Källsortering av avfall ska utföras enligt föreskrift  "Källsorteringslista". Avfall sorteras i därför avsedda kärl. Felsorterat avfall kan innebära stora kostnader och det är därför viktigt att sortera avfallet rätt.

Farligt avfall som avfettningsmedel, oljefilter, färgavfall, lösningsmedel, kvicksilverlampor, lysrör, tvättvätska, vattenkemikalier och elektronikskrot lämnas på Avestas miljöstation, vid Varmbands oljeavskiljare.

Stöld

Alla stölder polisanmäls. Förvara stöldbegärligt gods, verktyg och utrustning under uppsikt på arbetstid. Förvara dem inlåsta efter arbetstidens slut.

Upptäcker entreprenör stöld av dennes egendom anmäler denne händelsen till polisen samt informerar EHSE-avdelningen. För att kunna påbörja omedelbar kontroll av utpassager ska stölder alltid meddelas huvudporten.

Disciplinära åtgärder

Vid åsidosättande av gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter på Avesta Works gäller nedan disciplinära åtgärder.

 • Tillsägelse

 • Skriftlig varning

 • Uppsägning/avsked. (För entreprenör avslutas entreprenör/inhyrds uppdrag)